ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 คุณจตุรวิทย์ นิ่มนวล นักศึกษาปริญญาโท 15
2 คุณขวัญธนา กระต่ายทอง นักศึกษาปริญญาเอก 12
3 คุณนปวิช นนทแก้ว นักศึกษาปริญญาตรี 11
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 686 76.22 659 79.69 1345 77.88
2 หนังสือสำรอง 13 1.44 11 1.33 24 1.39
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 4 0.44 2 0.24 6 0.35
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 129 14.33 74 8.95 203 11.75
5 รายงานการวิจัย 2 0.22 0 0.00 2 0.12
6 วิทยานิพนธ์ 3 0.33 1 0.12 4 0.23
7 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 63 7.00 80 9.67 143 8.28
รวมทั้งสิ้น 900 100 827 100 1,727 100
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ปี 2-3) 421 46.78 379 45.83 800 46.32
2 น.ศ.ป.โท 168 18.67 122 14.75 290 16.79
3 น.ศ.ป.เอก 127 14.11 123 14.87 250 14.48
4 บุคลากร 94 10.44 97 11.73 191 11.06
5 อาจารย์ 74 8.22 92 86.00 166 9.61
6 แพทย์ประจำบ้าน 2 0.22 1 0.12 3 0.17
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 11 1.22 13 1.57 24 1.39
8 ห้องสมุดในเครือข่าย WorldShare 3 0.33 0 0.00 3 0.17
รวมทั้งสิ้น 900 100 827 100 1,727 100
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Astronomy 15 1.67 17 2.06 32 1.85
2 Bibliography, Library Science and Information Resources 0 0.00 2 0.24 2 0.12
3 Biochemistry, Cell Biology and Genetics 28 3.11 30 3.63 58 3.36
4 Biology 30 3.33 42 5.08 72 4.17
5 Botany 13 1.44 19 2.30 32 1.85
6 Chemistry 50 5.56 48 5.80 98 5.67
7 Clinical Laboratory Pathology 0 0.00 1 0.12 1 0.06
8 Education 13 1.44 14 1.69 27 1.56
9 Fiction, Short Stories and Thesis 82 9.11 36 4.35 118 6.83
10 General Science 7 0.78 5 0.60 12 0.69
11 General Work 1 0.11 1 0.12 2 0.12
12 Geography, Anthropology and Recreation 1 0.11 2 0.24 3 0.17
13 History And History Of Europe 3 0.33 5 0.60 8 0.46
14 History Of The America 54 6.00 48 5.80 102 5.91
15 Human Anatomy 27 3.00 19 2.30 46 2.66
16 Language And Literature 367 40.78 327 39.54 694 40.19
17 Law 1 0.11 1 0.12 2 0.12
18 Mathematics 52 5.78 41 4.96 93 5.39
19 Medical Professions 10 1.11 17 2.06 27 1.56
20 Microbiology and Immunology 22 2.44 21 2.54 43 2.49
21 Parasitology 0 0.00 0 0.00 0 0.00
22 Pathology 9 1.00 2 0.24 11 0.64
23 Pharmacology 22 2.44 25 3.02 47 2.72
24 Philosophy, Psychology, Religion 10 1.11 14 1.69 24 1.39
25 Physics 31 3.44 26 3.14 57 3.30
26 Physiology 21 2.33 30 3.63 51 2.95
27 Social Sciences 9 1.00 4 0.48 13 0.75
28 Technology 7 0.78 9 1.09 16 0.93
29 Zoology 15 1.67 21 2.54 36 2.08
รวมทั้งสิ้น 900 100 827 100 1,727 100
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2560
 
- สถิติย้อนหลังปี 2559
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553