ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนมกราคม 2560
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 คุณฉัตรชัย ถึงนาค นักศึกษาปริญญาโท 13
คุณธิดารัตน์ มีสอน นักศึกษาปริญญาตรี
อ.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ อาจารย์
2 คุณณัฐกฤตา เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ นักศึกษาปริญญาตรี 11
คุณวรารัตน์ ยังสุข บุคลากร
คุณสิริพงศ์ สมประสงค์ นักศึกษาปริญญาตรี
3 คุณธนภรณ์ เพ็ชร์รื่น นักศึกษาปริญญาเอก 10
คุณอทิตา ตะโพธิ์ นักศึกษาปริญญาตรี
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม 2560 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 837 75.34 703 75.35 1,540 75.34
2 หนังสือสำรอง 45 4.05 37 3.97 82 4.01
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 4 0.36 1 0.11 5 0.24
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 123 11.07 112 12.00 235 11.50
5 รายงานการวิจัย 1 0.09 0 0.00 1 0.05
6 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 101 9.09 80 8.57 181 8.86
รวมทั้งสิ้น 1,111 100 933 100 2,044 100
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม 2560 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ปี 2-3) 544 48.96 320 34.30 1,272 62.23
2 น.ศ.ป.โท 171 15.39 196 21.01 596 29.16
3 น.ศ.ป.เอก 172 15.48 172 18.44 551 26.96
4 บุคลากร 111 9.99 119 12.75 339 14.92
5 อาจารย์ 99 8.91 113 12.11 305 16.59
6 แพทย์ประจำบ้าน 1 0.09 3 0.32 8 0.39
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 11 0.99 10 1.07 27 1.32
8 ห้องสมุดในเครือข่าย WorldShare 2 0.18 0 0.00 4 0.20
รวมทั้งสิ้น 1,111 100 933 100 2,044 100
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม 2560 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 1 0.09 4 0.43 5 0.24
2 Anatomy 40 3.60 21 2.25 61 2.98
3 Biochemistry 41 3.69 32 3.43 73 3.57
4 Biology 75 6.75 62 6.65 137 6.70
5 Botany 5 0.45 11 1.18 16 0.78
6 Chemistry 82 7.38 72 7.72 154 7.53
7 Clinical Pathology / Pathology 21 1.89 18 1.93 39 1.91
8 Education 13 1.17 11 1.18 24 1.17
9 Engineering 5 0.45 20 2.14 25 1.22
10 Fiction / Short Stories / Thesis 82 7.38 62 6.65 144 7.05
11 Fine Arts 2 0.18 3 0.32 5 0.24
12 General Works 1 0.09 2 0.21 3 0.15
13 Geography & History 8 0.72 6 0.64 14 0.68
14 Geology 0 0.00 4 0.43 4 0.20
15 Language 370 33.30 304 32.58 674 32.97
16 Librarian and Information Science 6 0.54 1 0.11 7 0.34
17 Mathematics 121 10.89 80 8.57 201 9.83
18 Medicine / Public Health 53 4.77 59 6.32 112 5.48
19 Microbiology 20 1.80 19 2.04 39 1.91
20 Pharmacology 23 2.07 8 0.86 31 1.52
21 Philosophy & Psychology 13 1.17 13 1.39 26 1.27
22 Physics 45 4.05 33 3.54 78 3.82
23 Physiology 40 3.60 16 1.71 56 2.74
24 Social Sciences 34 3.06 58 6.22 92 4.50
25 Technology 4 0.36 7 0.75 11 0.54
26 Zoology 6 0.54 7 0.75 13 0.64
รวมทั้งสิ้น 1,111 100 933 100 2,044 100
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2560
 
- สถิติย้อนหลังปี 2559
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553