ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนกรกฎาคม 2560
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 วรารัตน์ ยังสุข บุคลากรสายสนับสนุน 14
2 วนิดา ตั้งเก้าสกุล นักศึกษาปริญญาเอก 10
3 ธนกร วงษ์ลคร นักศึกษาปริญญาโท 8
ปิยานี รัตนชำนอง บุคลากรสายสนับสนุน
วันวิสา พุกแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 477 81.26 388 76.23 865 78.92
2 หนังสือสำรอง 17 2.90 14 2.75 31 2.83
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 5 0.85 5 0.98 10 0.91
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 45 7.67 41 8.06 86 7.85
5 วิทยานิพนธ์ 2 0.34 1 0.20 3 0.27
6 หนังสือชั้นปิด (หนังสือเก่า)  1 0.17 0 0.00 1 0.09
7 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 40 6.81 60 11.79 100 9.12
รวมทั้งสิ้น 587 100 509 100 1,096 100
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ปี 2-3) 109 18.57 83 16.31 192 17.52
2 น.ศ.ป.โท 127 21.64 122 23.97 249 22.72
3 น.ศ.ป.เอก 122 20.78 95 18.66 217 19.80
4 บุคลากร 149 25.38 145 28.49 294 26.82
5 อาจารย์ 72 12.27 53 86.00 125 11.41
6 แพทย์ประจำบ้าน 3 0.51 3 0.59 6 0.55
7 นศ.อื่นๆ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต, หลักสูตรระยะสั้น, วิทยาลัยนานาชาติ) 3 0.51 8 1.57 11 1.00
8 ห้องสมุดในเครือข่าย WorldShare 2 0.34 0 0.00 2 0.18
รวมทั้งสิ้น 587 100 509 100 1,096 100
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Astronomy 1 0.17 0 0.00 1 0.09
2 Biochemistry, Cell Biology, and Genetics 26 4.43 7 1.38 33 3.01
3 Biology 90 15.33 69 13.56 159 14.51
4 Botany 13 2.21 9 1.77 22 2.01
5 Chemical Technology 7 1.19 4 0.79 11 1.00
6 Chemistry 27 4.60 32 6.29 59 5.38
7 Clinical Laboratory Pathology 3 0.51 2 0.39 5 0.46
8 Commerce 2 0.34 4 0.79 6 0.55
9 Communicable Diseases 4 0.68 2 0.39 6 0.55
10 Economic History and Conditions 1 0.17 1 0.20 2 0.18
11 Electrical Engineering, Electronics, and Nuclear Engineering 0 0.00 2 0.39 2 0.18
12 Engineering and Civil Engineering 0 0.00 5 0.98 5 0.46
13 Environmental Technology and Sanitary Engineering 1 0.17 0 0.00 1 0.09
14 Fiction, Short Stories, and Thesis 24 4.09 16 3.14 40 3.65
15 Finance 1 0.17 2 0.39 3 0.27
16 General Medicine and Health Professions 4 0.68 16 3.14 20 1.82
17 General Science 1 0.17 1 0.20 2 0.18
18 General Work 1 0.17 1 0.20 2 0.18
19 Gynecology 1 0.17 1 0.20 2 0.18
20 Hemic and Lymphatic Systems 1 0.17 0 0.00 1 0.09
21 History: General and Old World 1 0.17 2 0.39 3 0.27
22 History Of The Americas 2 0.34 4 0.79 6 0.55
23 Home Economics 1 0.17 1 0.20 2 0.18
24 Human Anatomy 27 4.60 18 3.54 45 4.11
25 Industries, Land Use, and Labor 5 0.85 3 0.59 8 0.73
26 Language and Literature 171 29.13 194 38.11 365 33.30
27 Mathematics 36 6.13 22 4.32 58 5.29
28 Microbiology and Immunology 27 4.60 7 1.38 34 3.10
29 Musculoskeletal System 3 0.51 1 0.20 4 0.36
30 Nervous System 2 0.34 0 0.00 2 0.18
31 Obstetrics 1 0.17 0 0.00 1 0.09
32 Ophthalmology 0 0.00 2 0.39 2 0.18
33 Pathology 6 1.02 5 0.98 11 1.00
34 Pediatrics 1 0.17 0 0.00 1 0.09
35 Pharmacology 14 2.39 5 0.98 19 1.73
36 Philosophy, Psychology, and Religion 7 1.19 5 0.98 12 1.09
37 Photography 0 0.00 2 0.39 2 0.18
38 Physics 15 2.56 19 3.73 34 3.10
39 Physiology 31 5.28 17 3.34 48 4.38
40 Plant Culture 3 0.51 2 0.39 5 0.46
41 Practice Of Medicine 1 0.17 1 0.20 2 0.18
42 Psychiatry 0 0.00 2 0.39 2 0.18
43 Public Health 2 0.34 1 0.20 3 0.27
44 Social Pathology, Social and Public Welfare, and Criminology 9 1.53 2 0.39 11 1.00
45 Social Sciences 1 0.17 1 0.20 2 0.18
46 Statistics 5 0.85 6 1.18 11 1.00
47 Technology 1 0.17 1 0.20 2 0.18
48 The Family, Marriage, and Women 1 0.17 0 0.00 1 0.09
49 Theory and Practice Of Education 3 0.51 10 1.96 13 1.19
50 Transportation and Communications 1 0.17 1 0.20 2 0.18
51 Zoology 2 0.34 1 0.20 3 0.27
รวมทั้งสิ้น 587 100 509 100 1,096 100
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2560
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2560
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2560
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2560
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2560
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2560
 
- สถิติย้อนหลังปี 2559
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนมิถุนายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553