ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนมิถุนายน 2560
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 ปณิฐา ปานศรี นักศึกษาปริญญาเอก 13
2 อนุพงศ์ บุญยะเจริญจิตต์ นักศึกษาปริญญาตรี 12
3 ทักษ์ดนัย เตชะรัง นักศึกษาปริญญาเอก 11
สุชาดา แก้วอินทร์ นักศึกษาปริญญาเอก
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 940 98.84 862 99.08 1,802 98.96
2 หนังสือสำรอง 10 1.05 8 0.92 18 0.99
3 รายงานการวิจัย 1 0.11 0 0.00 1 0.05
รวมทั้งสิ้น 951 100 870 100 1,821 100
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ปี 2-3) 314 33.02 262 30.11 576 31.63
2 น.ศ.ป.โท 197 20.72 143 16.44 340 18.67
3 น.ศ.ป.เอก 177 18.61 179 20.57 356 19.55
4 บุคลากร 138 14.51 143 16.44 281 15.43
5 อาจารย์ 116 12.20 130 86.00 246 13.51
6 แพทย์ประจำบ้าน 2 0.21 0 0.00 2 0.11
7 นศ.อื่นๆ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต, หลักสูตรระยะสั้น, วิทยาลัยนานาชาติ) 6 0.63 13 1.49 19 1.04
8 ห้องสมุดในเครือข่าย WorldShare 1 0.11 0 0.00 1 0.05
รวมทั้งสิ้น 951 100 870 100 1,821 100
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Bibliography, Library Science, and Information Resources 4 0.42 4 0.46 8 0.44
2 Biochemistry, Cell Biology, and Genetics 24 2.52 25 2.87 49 2.69
3 Biology 94 9.88 64 7.36 158 8.68
4 Botany 7 0.74 14 1.61 21 1.15
5 Chemical Technology 7 0.74 8 0.92 15 0.82
6 Chemistry 61 6.41 56 6.44 117 6.43
7 Clinical Laboratory Pathology 4 0.42 1 0.11 5 0.27
8 Commerce 10 1.05 11 1.26 21 1.15
9 Communicable Diseases 0 0.00 2 0.23 2 0.11
10 Disorders of Systemic, Metabolic or Environmental Origin, etc 1 0.11 1 0.11 2 0.11
11 Electrical Engineering, Electronics, and Nuclear Engineering 0 0.00 2 0.23 2 0.11
12 Engineering and Civil Engineering 3 0.32 4 0.46 7 0.38
13 Fiction, Short Stories, and Thesis 58 6.10 39 4.48 97 5.33
14 Finance 2 0.21 4 0.46 6 0.33
15 Fine Art 2 0.21 2 0.23 4 0.22
16 Folklore 1 0.11 1 0.11 2 0.11
17 General Medicine and Health Professions 12 1.26 10 1.15 22 1.21
18 General Science 3 0.32 2 0.23 5 0.27
19 Gynecology 2 0.21 2 0.23 4 0.22
20 Hemic and Lymphatic Systems 6 0.63 7 0.80 13 0.71
21 History: General and Old World 18 1.89 18 2.07 36 1.98
22 History of Education 1 0.11 1 0.11 2 0.11
23 History of Medicine 1 0.11 0 0.00 1 0.05
24 History Of The Americas 20 2.10 13 1.49 33 1.81
25 Home Economics 1 0.11 0 0.00 1 0.05
26 Human Anatomy 23 2.42 11 1.26 34 1.87
27 Hunting sports 1 0.11 0 0.00 1 0.05
28 Individual Institution-United States 1 0.11 1 0.11 2 0.11
29 Industries, Land Use, and Labor 5 0.53 9 1.03 14 0.77
30 Language and Literature 317 33.33 303 34.83 620 34.05
31 Law 1 0.11 1 0.11 2 0.11
32 Manufactures 1 0.11 1 0.11 2 0.11
33 Mathematics 61 6.41 50 5.75 111 6.10
34 Microbiology and Immunology 23 2.42 22 2.53 45 2.47
35 Nervous System 9 0.95 12 1.38 21 1.15
36 Obstetrics 1 0.11 1 0.11 2 0.11
37 Ophthalmology 1 0.11 0 0.00 1 0.05
38 Parasitology 1 0.11 3 0.34 4 0.22
39 Pathology 9 0.95 5 0.57 14 0.77
40 Pharmacology 15 1.58 19 2.18 34 1.87
41 Philosophy, Psychology, and Religion 12 1.26 11 1.26 23 1.26
42 Photography 1 0.11 1 0.11 2 0.11
43 Physics 47 4.94 46 5.29 93 5.11
44 Physiology 21 2.21 24 2.76 45 2.47
45 Plant Culture 1 0.11 1 0.11 2 0.11
46 Practice Of Medicine 3 0.32 2 0.23 5 0.27
47 Psychiatry 1 0.11 0 0.00 1 0.05
48 Public Health 4 80.00 9 180.00 13 0.71
49 Recreation and Leisure 1 0.11 1 0.11 2 0.11
50 Social Pathology, Social and Public Welfare, and Criminology 6 0.63 6 0.69 12 0.66
51 Social Sciences 6 0.63 10 1.15 16 0.88
52 Sociology 1 0.11 1 0.11 2 0.11
53 Statistics 12 1.26 9 1.03 21 1.15
54 Technology 1 0.11 1 0.11 2 0.11
55 Theory and Practice Of Education 18 1.89 14 1.61 32 1.76
56 Zoology 5 0.53 5 0.57 10 0.55
รวมทั้งสิ้น 951 100 870 100 1,821 100
 
 
สถิติทรัพยากรที่มีการยืมสูงสุดประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 (รวมจำนวนการยืมต่อ)
       
NO CALL NO TITLE
TOTAL (ครั้ง)
1 QH581.2 C776c 2016 The cell : a molecular approach / Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman 59
2 QU4 N425L 2017 Lehninger principles of biochemistry / David L. Nelson, Michael M. Cox 25
3 PE1128 L887bs 2016 Barron's IELTS : strategies and tips / Lin Lougheed 18
4 QH581.2 C776c 2013 The cell : a molecular approach / Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman 18
5 PE1128 C178 2016 Cambridge English official IELTS 11 academic with answers : authentic examination papers / [Cambridge University Press] 16
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2560
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2560
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2560
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2560
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2560
 
- สถิติย้อนหลังปี 2559
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนมิถุนายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553