ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนมีนาคม 2560
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก 16
2 ศิรพร ทองอุไร นักศึกษาปริญญาตรี 14
3 ธนภรณ์ เพ็ชร์รื่น นักศึกษาปริญญาเอก 13
รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ อาจารย์
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม 2560 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 856 73.41 616 76.33 1,472 74.61
2 หนังสือสำรอง 45 3.86 17 2.11 62 3.14
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 11 0.94 3 0.37 14 0.71
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 151 12.95 106 13.14 257 13.03
5 รายงานการวิจัย 1 0.09 0 0.00 1 0.05
6 วิทยานิพนธ์ 5 0.43 6 0.74 11 0.56
7 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 97 8.32 59 7.31 156 7.91
รวมทั้งสิ้น 1,166 100 807 100 1,973 100
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม 2560 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ปี 2-3) 498 42.71 339 42.01 837 42.42
2 น.ศ.ป.โท 216 18.52 139 17.22 355 17.99
3 น.ศ.ป.เอก 192 16.47 131 16.23 323 16.37
4 บุคลากร 122 10.46 88 10.90 210 10.64
5 อาจารย์ 116 9.95 88 86.00 204 10.34
6 แพทย์ประจำบ้าน 6 0.51 2 0.25 8 0.41
7 นศ.อื่นๆ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต, หลักสูตรระยะสั้น, วิทยาลัยนานาชาติ) 14 1.20 20 2.48 34 1.72
8 ห้องสมุดในเครือข่าย WorldShare 2 0.17 0 0.00 2 0.10
รวมทั้งสิ้น 1,166 100 807 100 1,973 100
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม 2560 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Astronomy 2 0.17 6 0.74 8 0.41
2 Bibliography, Library Science, and Information Resources 3 0.26 0 0.00 3 0.15
3 Biochemistry, Cell Biology, and Genetics 49 4.20 34 4.21 83 4.21
4 Biology 71 6.09 41 5.08 112 5.68
5 Botany 8 0.69 6 0.74 14 0.71
6 Chemical technology 10 0.86 6 0.74 16 0.81
7 Chemistry 86 7.38 84 10.41 170 8.62
8 Clinical Laboratory Pathology 3 0.26 1 0.12 4 0.20
9 Commerce 4 0.34 7 0.87 11 0.56
10 Communicable Diseases 2 0.17 1 0.12 3 0.15
11 Digestive System 3 0.26 2 0.25 5 0.25
12 Economic history and conditions 2 0.17 1 0.12 3 0.15
13 Economic Theory and Demography 2 0.17 2 0.25 4 0.20
14 Electrical Engineering, Electronics, and Nuclear Engineering 4 0.34 2 0.25 6 0.30
15 Endocrine System 1 0.09 1 0.12 2 0.10
16 Engineering and Civil Engineering 4 0.34 7 0.87 11 0.56
17 Environmental Technology and Sanitary Engineering 2 0.17 0 0.00 2 0.10
18 Fiction, Short Stories, and Thesis 80 6.86 47 5.82 127 6.44
19 Finance 10 0.86 18 2.23 28 1.42
20 Fine Art 1 0.09 0 0.00 1 0.05
21 General Medicine and Health Professions 24 2.06 6 0.74 30 1.52
22 General Science 14 1.20 9 1.12 23 1.17
23 General Work 0 0.00 1 0.12 1 0.05
24 Geography and Atlases Maps 1 0.09 0 0.00 1 0.05
25 Gynecology 1 0.09 1 0.12 2 0.10
26 Hemic and Lymphatic Systems 0 0.00 1 0.12 1 0.05
27 History: General and Old World 11 0.94 6 0.74 17 0.86
28 History of Medicine 1 0.09 0 0.00 1 0.05
29 History of The Americas 11 0.94 9 1.12 20 1.01
30 Home economics 1 0.09 3 0.37 4 0.20
31 Human Anatomy 64 5.49 29 3.59 93 4.71
32 Industries, Land Use, and Labor 5 0.43 6 0.74 11 0.56
33 Language and Literature 362 31.05 268 33.21 630 31.93
34 Law 1 0.09 0 0.00 1 0.05
35 Manufactures 1 0.09 4 0.50 5 0.25
36 Mathematics 95 8.15 55 6.82 150 7.60
37 Mechanical Engineering and Machinery 1 0.09 1 0.12 2 0.10
38 Microbiology and Immunology 17 1.46 13 1.61 30 1.52
39 Mining Engineering and Metallurgy 1 0.09 0 0.00 1 0.05
40 Musculoskeletal System 2 0.17 1 0.12 3 0.15
41 Nervous System 6 0.51 6 0.74 12 0.61
42 Ophthalmology 1 0.09 1 0.12 2 0.10
43 Parasitology 1 0.09 0 0.00 1 0.05
44 Pathology 7 0.60 11 1.36 18 0.91
45 Pharmacology 13 1.11 8 0.99 21 1.06
46 Philosophy, Psychology, and Religion 13 1.11 12 1.49 25 1.27
47 Physics 50 4.29 31 3.84 81 4.11
48 Physiology 51 4.37 18 2.23 69 3.50
49 Plant culture 0 0.00 1 0.12 1 0.05
50 Practice of Medicine 2 0.17 0 0.00 2 0.10
51 Psychiatry 1 0.09 0 0.00 1 0.05
52 Public Health 8 0.69 4 0.50 12 0.61
53 Respiratory System 0 0.00 0 0.00 0 0.00
54 Social pathology, Social and Public Welfare, and Criminology 5 0.43 2 0.25 7 0.35
55 Social Sciences 6 0.51 4 0.50 10 0.51
56 Sociology 2 0.17 4 0.50 6 0.30
57 Statistics 7 0.60 3 0.37 10 0.51
58 Technology 5 0.43 0 0.00 5 0.25
59 Theory and Practice of Education 10 0.86 11 1.36 21 1.06
60 Urogenital System 3 0.26 2 0.25 5 0.25
61 Zoology 15 1.29 10 1.24 25 1.27
รวมทั้งสิ้น 1,166 100 807 100 1,973 100
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2560
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2560
 
- สถิติย้อนหลังปี 2559
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553