ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนพฤษภาคม 2560
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 วัชรี อมรวัชรพงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก 24
2 มินตรา ทองดี นักศึกษาปริญญาเอก 21
3 วรินดา เทิดตระกูล นักศึกษาปริญญาตรี 19
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 974 75.56 912 77.88 1,886 76.67
2 หนังสือสำรอง 11 0.85 4 0.34 15 0.61
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 6 0.47 7 0.60 13 0.53
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 142 11.02 130 11.10 272 11.06
5 รายงานการวิจัย 1 0.08 2 0.17 3 0.12
6 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 155 12.02 116 9.91 271 11.02
รวมทั้งสิ้น 1,289 100 1,171 100 2,460 100
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ปี 2-3) 439 34.06 360 30.74 799 32.48
2 น.ศ.ป.โท 239 18.54 225 19.21 464 18.86
3 น.ศ.ป.เอก 270 20.95 288 24.59 558 22.68
4 บุคลากร 215 16.68 149 12.72 364 14.80
5 อาจารย์ 104 8.07 131 86.00 235 9.55
6 แพทย์ประจำบ้าน 4 0.31 2 0.17 6 0.24
7 นศ.อื่นๆ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต, หลักสูตรระยะสั้น, วิทยาลัยนานาชาติ) 15 1.16 16 1.37 31 1.26
8 ห้องสมุดในเครือข่าย WorldShare 3 0.23 0 0.00 3 0.12
รวมทั้งสิ้น 1,289 100 1,171 100 2,460 100
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Animal Culture 1 0.08 0 0.00 1 0.04
2 Anthropology 0 0.00 1 0.09 1 0.04
3 Astronomy 4 0.31 4 0.34 8 0.33
4 Auxiliary Sciences Of History 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 Bibliography, Library Science, And Information Resources 3 0.23 0 0.00 3 0.12
6 Biochemistry, Cell Biology, And Genetics 43 3.34 49 4.18 92 3.74
7 Biology 85 6.59 80 6.83 165 6.71
8 Botany 9 0.70 15 1.28 24 0.98
9 Chemical Technology 12 0.93 10 0.85 22 0.89
10 Chemistry 74 5.74 81 6.92 155 6.30
11 Clinical Laboratory Pathology 2 0.16 1 0.09 3 0.12
12 Commerce 12 0.93 10 0.85 22 0.89
13 Communicable Diseases 1 0.08 1 0.09 2 0.08
14 Dermatology 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15 Digestive System 1 0.08 1 0.09 2 0.08
16 Economic History And Conditions 1 0.08 1 0.09 2 0.08
17 Economic Theory And Demography 2 0.16 0 0.00 2 0.08
18 Electrical Engineering, Electronics, And Nuclear Engineering 3 0.23 5 0.43 8 0.33
19 Endocrine System 3 0.23 2 0.17 5 0.20
20 Engineering And Civil Engineering 6 0.47 6 0.51 12 0.49
21 Fiction, Short Stories, And Thesis 46 3.57 44 3.76 90 3.66
22 Finance 9 0.70 11 0.94 20 0.81
23 Fine Art 0 0.00 0 0.00 0 0.00
24 General Medicine And Health Professions 14 1.09 19 1.62 33 1.34
25 General Science 9 0.70 12 1.02 21 0.85
26 General Work 1 0.08 1 0.09 2 0.08
27 Geography, Atlases, And Maps 3 0.23 2 0.17 5 0.20
28 Gynecology 1 0.08 2 0.17 3 0.12
29 Hemic And Lymphatic Systems 1 0.08 1 0.09 2 0.08
30 History: General And Old World 12 0.93 10 0.85 22 0.89
31 History Of The Americas 7 0.54 4 0.34 11 0.45
32 Home Economics 1 0.08 3 0.26 4 0.16
33 Human Anatomy 8 0.62 6 0.51 14 0.57
34 Individual Institution-United States 1 0.08 1 0.09 2 0.08
35 Industries, Land Use, And Labor 8 0.62 11 0.94 19 0.77
36 Language And Literature 581 45.07 474 40.48 1,055 42.89
37 Law 1 0.08 0 0.00 1 0.04
38 Manufactures 1 0.08 2 0.17 3 0.12
39 Mathematics 84 6.52 55 4.70 139 5.65
40 Mechanical Engineering And Machinery 1 0.08 1 0.09 2 0.08
41 Microbiology And Immunology 18 1.40 23 1.96 41 1.67
42 Mining Engineering And Metallurgy 0 0.00 1 0.09 1 0.04
43 Musculoskeletal System 1 0.08 4 0.34 5 0.20
44 Nervous System 9 0.70 6 0.51 15 0.61
45 Parasitology 4 0.31 1 0.09 5 0.20
46 Pathology 8 0.62 6 0.51 14 0.57
47 Pharmacology 29 2.25 22 1.88 51 2.07
48 Philosophy, Psychology, And Religion 39 3.03 31 2.65 70 2.85
49 Photography 4 0.31 1 0.09 5 0.20
50 Physics 38 2.95 52 4.44 90 3.66
51 Physiology 32 2.48 29 2.48 61 2.48
52 Plant Culture 1 0.08 3 0.26 4 0.16
53 Practice Of Medicine 2 0.16 4 0.34 6 0.24
54 Psychiatry 1 0.08 1 0.09 2 0.08
55 Public Finance 1 0.08 0 0.00 1 0.04
56 Public Health 2 0.16 6 0.51 8 0.33
57 Social Pathology, Social And Public Welfare, And Criminology 8 0.62 11 0.94 19 0.77
58 Social Sciences 4 0.31 5 0.43 9 0.37
59 Sociology 0 0.00 1 0.09 1 0.04
60 Statistics 8 0.62 7 0.60 15 0.61
61 Technology 2 0.16 1 0.09 3 0.12
62 Theory And Practice Of Education 9 0.70 7 0.60 16 0.65
63 Urogenital System 2 0.16 3 0.26 5 0.20
64 Zoology 16 1.24 20 1.71 36 1.46
รวมทั้งสิ้น 1,289 100 1,171 100 2,460 100
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2560
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2560
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2560
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2560
 
- สถิติย้อนหลังปี 2559
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนพฤษภาคม 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553