ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » ระเบียบการใช้ห้องสมุด

บริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า

 

1. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นด้วยตนเอง
2. บริการสืบค้นสารสนเทศโดยเจ้าหน้าที่
3. บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
4. บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศรายบุคคลและกลุ่มย่อย

 

1 : บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นด้วยตนเอง

เครื่องคอมพิวเตอร์บริการ 
ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของห้องสมุด ใช้สำหรับ

- สืบค้นรายการสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของห้องสมุด (Library Catalog)
- สืบค้นสารสนเทศทางวิชาการจากอินเทอร์เน็ต และจากเว็บไซต์ห้องสมุด
- สืบค้นแผ่นซีดีรอมที่มากับหนังสือ

ระเบียบการขอใช้เครื่อง 
เครื่องบริการสืบค้นรายการสิ่งพิมพ์ห้องสมุด (Library Catalog)

ผู้ใช้บริการห้องสมุด สามารถใช้ได้ทุกท่าน โดยไม่ต้องวางบัตรประจำตัว
เปิดบริการตามเวลาทำการของห้องสมุด ดังนี้
ช่วงเปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 19:15 น.
วันเสาร์ 8:30 - 16:15 น.
ช่วงปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 18:15 น.
วันเสาร์ 8:30 - 16:15 น.
สำหรับบุคคลภายนอก ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องสืบค้นด้วยตนเอง จะมีเจ้าหน้าที่บริการสืบค้นให้ โดยเสียค่าบริการครั้งละ 30 บาท
ระเบียบปฏิบัติในการใช้เครื่อง
 • ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนใช้เครื่อง พร้อมลงทะเบียนทุกครั้ง
 • นำ Flash Drive มาบันทึกข้อมูลที่ค้นได้ โดยต้องตรวจสอบไวรัสก่อนใช้งาน
 • เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ข้อมูล จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
  - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ หน้าละ 3 บาท
 • บริการสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นข้อมูลเป็นรายบุคคล
 • บริการสอนการสืบค้นเป็นกลุ่มย่อย
 • ในกรณีของการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ ให้ใช้เฉพาะเพื่อสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร พิมพ์งาน หรือใช้ในเรื่องส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ

 

2 : บริการสืบค้นข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่

บริการสืบค้นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ห้องสมุด

ได้แก่การค้นรายการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ บทความวารสารไทย ฯลฯ
ไม่เสียค่าบริการสืบค้น เสียเฉพาะค่าบริการพิมพ์ออกกระดาษ

บริการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

ได้แก่การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลของห้องสมุด และจากอินเทอร์เน็ต
การค้นบทความฉบับเต็ม (full-text) จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
 • นักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่เสียค่าบริการ
 • นักศึกษาและบุคลากรจากคณะ สถาบันอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป 
  เสียค่าบริการค้นข้อมูล ครั้งละ 30 บาท หากต้องการบันทึกผล คิดค่าบริการแฟ้มข้อมูลละ 30 บาท หรือส่งผลการสืบค้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) คิดค่าบริการครั้งละ 10 บาท
ระเบียบการขอรับบริการสืบค้นโดยเจ้าหน้าที่
 • ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ
 • กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการสืบค้นข้อมูล
 • ให้รายละเอียด และคำสำคัญเกี่ยวกับหัวเรื่องที่ต้องการค้น
 • นำ Flash Drive มาบันทึกข้อมูลที่ค้นได้ โดยต้องตรวจสอบไวรัสก่อนใช้งาน

 

ค่าบริการสืบค้นและพิมพ์ข้อมูล ค่าบริการสืบค้นข้อมูล 
- ครั้งละ 30 บาท (เฉพาะบรรณานุกรมหรือบรรณานุกรม+สาระสังเขป)
- เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) บทความละ 30 บาท
ค่าพิมพ์ผล 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ หน้าละ 3 บาท (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยมหิดล)
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ หน้าละ 5 บาท (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร จากสถาบันอื่นๆ และบุคคลทั่วไป)
ค่าส่งเอกสารผลการสืบค้น
- คิดอัตราเดียวกับ ค่าบริการสำเนาเอกสาร
- ค่าส่งผลการค้นในลักษณะแฟ้มข้อมูล (File) ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งละ 10 บาท

 

3 : บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด

ผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้บริการสารสนเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ซึ่งเปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 
URL = http://stang.sc.mahidol.ac.th

 

4 : บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศรายบุคคลและกลุ่มย่อย

 • มีเจ้าหน้าที่คอยบริการแนะนำวิธีการสืบค้น ในขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 • นัดวันและเวลาเพื่อเข้ารับการอบรม เป็นกลุ่มย่อยได้ ตามหัวข้อที่สนใจ
 • ห้องสมุดมีห้องบรรยายและฝึกอบรมในลักษณะเป็นชั้นเรียน ที่ห้องประชุม ชั้น 1 (บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา)

  แจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับการอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการสารสนเทศ 
  โทร. 0-2201-5716, 0-2201-5718

หมายเหตุ : ผู้ที่มีสิทธิใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับโดยมหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องเป็นสมาชิกเครือข่ายสื่อสาร โดยมีรหัสเข้าใช้ (account) และรหัสผ่าน (password) โปรดอ่านระเบียบ