สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2560

 

 

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

จำนวน 2,480 ราย (สำรวจเมื่อ มิถุนายน 2560)

 

ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

834
33.63

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

487
19.64

นักศึกษาปริญญาโท

393
15.85

นักศึกษาปริญญาเอก

350
14.11

อาจารย์

253
10.20

บุคลากรสายสนับสนุน

154
6.21

ศิษย์เก่า / ผู้เกษียณอายุ

9
0.36
รวม
2,480
100

 

 

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

จำนวน 2,480 ราย (สำรวจเมื่อ มิถุนายน 2560)