สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2560

 

 

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

จำนวน 2,366 ราย (สำรวจเมื่อ มีนาคม 2560)

 

ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

790
33.39

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

405
17.12

นักศึกษาปริญญาโท

398
16.82

นักศึกษาปริญญาเอก

364
15.38

อาจารย์

251
10.61

บุคลากรสายสนับสนุน

151
6.38

ศิษย์เก่า / ผู้เกษียณอายุ

7
0.30
รวม
2,366
100

 

 

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

จำนวน 2,366 ราย (สำรวจเมื่อ มีนาคม 2560)