สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2560

 

 

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

จำนวน 2,363 ราย (สำรวจเมื่อ มกราคม 2560)

 

ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

759
32.12

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

392
16.59

นักศึกษาปริญญาโท

409
17.31

นักศึกษาปริญญาเอก

376
15.91

อาจารย์

268
11.34

บุคลากรสายสนับสนุน

154
6.52

ศิษย์เก่า / ผู้เกษียณอายุ

5
0.21
รวม
2,363
100

 

 

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

จำนวน 2,363 ราย (สำรวจเมื่อ มกราคม 2560)