ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนเมษายน 2560)

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นวิทยากรอบรมและฝึกการใช้โปรแกรม Photoshop ประกอบรายวิชา SCPL291
นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและหลักสูตรประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2559 จำนวน 45 คน
วันที่ 20 และ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ตึกฟิสิกส์