ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนเมษายน 2560)

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ (ขั้นเทพ)"

บรรยายสรุปและฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศงานวิจัยจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

โดยใช้ฐานข้อมูลซึ่งบอกรับโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงแหล่งสารสนเทศอื่นบนอินเทอร์เน็ต

มีแพทย์ พยาบาล นักวิจัย บรรณารักษ์ และบุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชฯ เข้าร่วมประชุมประมาณ 25 ท่าน

วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องสมุดอังสนา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น