ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)

บุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมอบรมเรื่อง การวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis) ค่า Journal Impact Factor ค่า h-index และค่า g-index
และศึกษาดูงานด้านการวิเคราะห์การอ้างอิงวารสารวิชาการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์