ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนกรกฎาคม 2560)

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นวิทยากรอบรมและฝึกการใช้โปรแกรม Photoshop ประกอบรายวิชา SCPL291
นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน
วันที่ 11, 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์