ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนมีนาคม 2560)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Meet the Dean : คณบดีพบประชาคม ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล