ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนมีนาคม 2560)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปีและกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสังคม โดยนำหนังสือและวารสาร จำนวน 600 เล่ม มอบให้แก่ "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี
โดยมี คุณธรรมนูญ นพคุณ หัวหน้าเรือนจำกลางชั่วคราวเขากลิ้ง เป็นผู้รับมอบพร้อมกับบรรยายสรุปข้อมูลต่างๆ ของ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

"ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จัดตั้งโดย กรมราชทัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดำเนินโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนโดยรอบเรือนจำ และประชาชนทั่วไป ห้องสมุดแห่งนี้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยการก่อสร้างอาคารจากดินเป็นวัสดุหลัก ซึ่งดินที่ใช้ก่อสร้าง เป็นดินที่ขุดภายในเรือนจำ

 

จากนั้น ได้ฟังการบรรยายและนำชมกิจกรรมต่างๆ ภายใน "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน และพัฒนาผู้ต้องขังให้รู้จักพึ่งพาตนเอง ตั้งแต่ด้านที่อยู่อาศัย การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีอาชีพสุจริต ผ่านการเรียนรู้
อาทิ การฝึกทำบ้านดิน งานเกษตรกรรมทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม และงานฝึกอาชีพอื่นๆ

วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี