ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนพฤษภาคม 2560)

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย บรรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และ
นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์ หัวหน้าหน่วยทรัพยากรห้องสมุด เป็นวิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประชาสัมพันธ์หนังสือมาใหม่ด้วย weblog และ facebook"
ให้แก่บุคลากรห้องสมุดจำนวน 10 แห่ง โดยมีบรรณารักษ์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 20 ท่าน

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา