ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนพฤษภาคม 2560)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ซึ่งห้องสมุดถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย มีภารกิจคือการจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
และให้การบริการกับนักศึกษา อาจารย์ ในการนี้บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นำโดยนางสาววรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศฯ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมภายในห้องสมุด

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข