ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนพฤษภาคม 2560)

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย บรรณารักษ์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์
เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างสรรค์โปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วย Photoshop"
มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20 ท่าน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอรื (P114) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล