ไทย english   

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพข่าวและกิจกรรมของงานสารสนเทศฯ (เดือนกันยายน 2560)

กิจกรรม Focus Group

เพื่อพิจารณาการบอกรับวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561 โดยเรียนเชิญคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ

ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Life Sciences) และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (PreClinic)

วันที่ 4, 6, 12 กันยายน 2560 ณ STANG Co-working Space ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข