ไทย english   
หน้าหลัก  » สารสนเทศงานวิจัย  » ฐานข้อมูลวิจัย

ระบบบริหารงานวิจัยของประเทศไทย

 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ | ฐานข้อมูลวิจัย นักวิจัย | แหล่งทุนวิจัย

 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

 


ฐานข้อมูลวิจัย นักวิจัย

 

Digital Research Information Center

National Research Council of Thailand (NRCT)

Digital Object Identifier

National Research Council of Thailand (NRCT)

คลังข้อมูลนักวิจัย

TNRR Researcher Repository and Expert Finder

ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

คลังเอกสารงานวิจัย สวทช.

National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

Thailand Dataverse Network

University of The Thai Chamber of Commerce

แหล่งทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน