ไทย english   

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2560

(สำรวจ ณ เดือน เมษายน 2560)

 

1. สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ (Print Books) รวม 48,904   เล่ม
หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 33,140   เล่ม
หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) จำนวน 4,755   เล่ม
หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2,049   เล่ม
หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) จำนวน 1,617   เล่ม
หนังสือสำรอง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,212   เล่ม
หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) จำนวน 59   เล่ม
วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3,682   เล่ม
วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาไทย) จำนวน 1,456   เล่ม
วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,351   เล่ม
วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาไทย) จำนวน 39   เล่ม
รายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 72   เล่ม
รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) จำนวน 364   เล่ม
โครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 0   เล่ม
โครงการวิจัย (ภาษาไทย) จำนวน 30   เล่ม
หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 175   เล่ม
หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย) จำนวน 2,485   เล่ม
หนังสือ collection พิเศษ / หนังสือหายาก (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 32   เล่ม
หนังสือ collection พิเศษ / หนังสือหายาก (ภาษาไทย) จำนวน 68   เล่ม
*มุม SET Corner ยกเลิก และนำหนังสือไปรวมกับ Collection อื่นๆ
 
2. สิ่งพิมพ์ประเภท CD/DVD รวม 1,258   รายการ
ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) จำนวน 885   รายการ
วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-2005) จำนวน 185   รายการ
สื่อการสอน (CD, DVD, VCD) จำนวน 188   รายการ
           
3. สิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร (Print Journals) รวม 6,102 / 72,718   ชื่อ / เล่ม
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5,383   ชื่อ / เล่ม
วารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 579   ชื่อ
วารสารภาษาไทย จำนวน 136   ชื่อ
วารสารเล่มเย็บ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 43,719   เล่ม
วารสารฉบับปลีก (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 23,194   ฉบับ
วารสารฉบับปลีก (ภาษาไทย) จำนวน 4,345   ฉบับ
หนังสือพิมพ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน 4 / 1,460   ชื่อ / ฉบับ
           
4. สิ่งพิมพ์ประเภทออนไลน์ (Online Resources)   191 / 9,103 / 230,000   ฐานข้อมูล / ชื่อ / เล่ม
ฐานข้อมูลทางวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 162   ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลทางวิชาการ (ภาษาไทย) จำนวน 29   ฐานข้อมูล
E-Journals (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 9,000   ชื่อ
E-Journals (ภาษาไทย) จำนวน 103   ชื่อ
E-Books (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 230,000   เล่ม
  * บอกรับโดยงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ หรือ หอสมุดฯ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสกอ. หรือฟรี
       

 

โครงการสำรวจและจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559-2560

- โครงการสำรวจทรัพยากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2560

- โครงการจำหน่ายออกหนังสืออ่านนอกเวลา เพื่อเพิ่มพื้นที่ของชั้นบริการ

- โครงการจำหน่ายออกหนังสือ SET Corner เพื่อเพิ่มพื้นที่ของชั้นบริการ

- โครงการสำรวจหนังสือเพื่อจำหน่ายออก : หนังสือหมวดการแพทย์ (W-Z)

- โครงการประเมินและคัดออกวารสารวิชาการฉบับพิมพ์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่าน และภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริเวณชั้น 3