ไทย english   
หน้าหลัก  » สารสนเทศงานวิจัย  » ดัชนี H index, SJR, SNIP

ดัชนี H index, SJR, SNIP

 

เว็บไซต์สำหรับการสืบค้น (Search Tools)
 
SCImago Journal & Country Rank
Compare journals จากฐานข้อมูล Scopus
Journalmetrics.com
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดัชนีวัดคุณภาพงานวิจัย
 
SJR (SCImago Journal Rank) และดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ (PDF 3 MB)
SNIP และ SJR ดัชนีวัดคุณภาพวารสารแบบใหม่ ของ Scopus (Blog)
Journal quartile score (Q) คืออะไร (Blog)
การประเมินคุณภาพงานวิจัย ด้วยวิธีการศึกษา Bibliometrics (Impact Factor, h index) (PDF 558 KB)
 
What is h-graph ?
Hirsch, J.E. "An index to quantify an individual’s scientific research output."
How is SJR (SCImago Journal Rank) used in Scopus?
The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database. This platform takes its name from the SCImago Journal Rank (SJR) indicator, developed by SCImago from the widely known algorithm Google PageRank™. This indicator shows the visibility of the journals contained in the Scopus® database from 1996.
The SJR indicator: A new indicator of journals’ scientific prestige
Description of SCImago Journal Rank (SJR) Indicator
Scopus Journal Metrics SNIP & SJR
 
How is SNIP (Source Normalized Impact per Paper) used in Scopus?
CWTS Journal Indicators
 
Eigenfactor
Science Metrics (from NATURE)
How is CiteScore used in Scopus?
What is Field-weighted Citation Impact (FWCI)?