SC Internet
MU Internet
|| สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ||

เกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(กำหนดโดย สกว. ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ สมศ. ใช้อ้างอิง)
  วารสารวิชาการควรแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
 1. วารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 2. วารสารวิชาการนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 3. วารสารวิชาการระดับชาติ

เกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
(ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีบทความภาษาอังกฤษทั้งหมด)
(เกณฑ์ของ สกว.)

 1. Editorial board ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าจากภายนอกประเทศ
  โดยจำนวนไม่น้อยกว่า 25 % ของทั้งหมด
 2. ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ยังคงทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  และต้องมีผู้ประเมินจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 25%
 3. กำหนดให้มีจำนวนบทความจากต่างประเทศตีพิมพ์ในวารสาร ไม่น้อยกว่า 10%
 4. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ปี

กรณีที่วารสารมีบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้แยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน และพิจารณาคุณภาพเฉพาะส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ และควรมีการพัฒนาให้เป็นวารสารที่มีบทความภาษาอังกฤษทั้งเล่ม ภายใน 2 ปี

เกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการระดับชาติ

 1. Editorial board ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า จากภายนอก โดยจำนวนไม่น้อยกว่า 25 % ของทั้งหมด
 2. ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และยังคงทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต้องมาจากหลากหลายสถาบัน และมีจำนวนบทความจากสถาบันอื่นที่มิใช่สถาบันที่จัดทำวารสาร ไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนบทความทั้งหมด และควรมีการพัฒนาให้มีการเพิ่มจำนวนบทความจากสถาบันอื่น ให้มากขึ้นถึง 25% ของจำนวนบทความทั้งหมดในอนาคต
 4. การประเมินบทความที่ส่งตีพิมพ์โดยนักวิจัยในสถาบันที่จัดทำวารสาร ต้องส่งให้ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันพิจารณาเท่านั้น
 5. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุก ๆ 2 ปี โดยพิจารณาจากคุณภาพของ editorial board และ ผู้ประเมินบทความ รวมถึงค่า Impact factor ของวารสารที่ได้จากการจัดทำฐานข้อมูลที่ สกว. สนับสนุน ในโครงการการศึกษาวิจัยดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ และฐานข้อมูลนี้จะได้รับการสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 6. ระยะแรกควรมีวารสารวิชาการระดับชาติ แยกตามสาขาก่อน เช่น สาขาฟิสิกส์ สาขาคณิตศาสตร์ เป็นต้น สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีสาขาย่อยหลากหลาย อาจมีหลายวารสาร เช่น สาขา mechanical engineering, electrical engineering และ chemical engineering เป็นต้น
อ้างอิง : ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 45 เดือนกันยายน 2545 หน้า 32-33

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ 3/2545 เรื่อง
เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2549

เพื่อให้วารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่งานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับระดับนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงกำหนดเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการที่สมควรได้รับการสนับสนุนไว้ ดังนี้

 1. กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศจะต้องมีศาสตราจารย์ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากภายนอกประเทศ ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 25%
 2. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต้องมีบทความที่ผู้เขียนมาจากภายนอกประเทศไม่น้อยกว่า 25% ของจำนวนบทความทั้งหมด
 3. ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
 4. บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทำวารสารนั้นต้องมีผู้ประเมินจากสถาบันภายนอกทั้งหมด และในแต่ละปีต้องมีผู้ประเมินจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 25%
 5. วารสารต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง
 6. วารสารควรมีการตีพิมพ์บทความปริทรรศน์ (review article) เป็นครั้งคราว
 7. เป็นวารสารในประเทศที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ คปก. ได้
 8. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ปี ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
หมายเหตุ วารสารที่เขียนร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศให้อนุโลมเป็นวารสารวิชาการต่างประเทศได้

เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2549

เพื่อให้วารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่งานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงกำหนดเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการที่สมควรได้รับการสนับสนุนไว้ ดังนี้

 1. กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศจะต้องมีศาสตราจารย์ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารนั้น ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 25%
 2. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต้องมีบทความที่ผู้เขียนมาจากสถาบันอื่น ไม่น้อยกว่า 25% ของจำนวนบทความทั้งหมด
 3. ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
 4. บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทำวารสารนั้นต้องมีผู้ประเมินจากสถาบันภายนอกทั้งหมด และในแต่ละปีต้องมีผู้ประเมินจากต่างสถาบันไม่น้อยกว่า 25%
 5. วารสารต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง
 6. วารสารควรมีการตีพิมพ์บทความปริทรรศน์ (review article) เป็นครั้งคราว
 7. เป็นวารสารในประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกได้
 8. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ปี ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ที่มา : คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2550


วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ (List of Approved International Journals)
และได้รับการสนับสนุนทุนในปีงบประมาณ 2549

http://www.mua.go.th/data_main/08_06_50.pdf

เป็นวารสารที่ สกอ. แนะนำให้ใช้เพื่อลงตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จำนวน 12 ฉบับ จำแนกได้ ดังนี้

1. วารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เทียบเท่าวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor โดยกำหนดค่าถ่วงน้ำหนัก = 1 จำนวน 10 ฉบับ ดังนี้
1) ScienceAsia : Journal of the Science Society of Thailand
(Former Title : Journal of the Science Society of Thailand)
2) วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Songklanakarin Journal of Science and Technology)
3) ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communication (ECTI-EEC)
4) Thai Journal of Agricultural Science
5) Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
6) The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
7) จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (Journal of the Medical Association of Thailand)
8) Thai Forest Bulletin
9) สารศิริราช (Siriraj Hospital Gazette)
10) จุฬาลงกรณ์เวชสาร (Chulalongkorn Medical Journal)

2. วารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เทียบเท่าวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่มี impact factor โดยกำหนดค่าถ่วงน้ำหนัก = 0.75 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1) Asian Journal of Energy and Environment
2) Journal of Environmental Research


วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ (List of Approved National Journals)
และได้รับการสนับสนุนทุนในปีงบประมาณ 2549

เป็นวารสารที่ สกอ. แนะนำให้ใช้เพื่อลงตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จำนวน 39 ฉบับ ดังนี้

1) Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2) Chulalongkorn University Dental Journal (วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3) Thai Journal of Veterinary Medicine (เวชชสารสัตวแพทย์)
4) Thai Journal of Nursing Research (วารสารวิจัยทางการพยาบาล)
5) Ramathibodi Nursing Journal (รามาธิบดีพยาบาลสาร)
6) Vajira Medical Journal (วชิรเวชสาร)
7) The Thai Journal of Nursing Council (วารสารสภาการพยาบาล)
8) KKU Research Journal (วารสารวิจัย มข.)
9) Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine (วารสารโลหิตวิทยา และเวชศาสตร์บริการโลหิต)
10) The Journal of the Royal Institute of Thailand (วารสารราชบัณฑิตยสถาน)
11) Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)
12) Ladkrabang Engineering Journal (วิศวสารลาดกระบัง)
13) Journal of the Nephrology Society of Thailand (วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย)
14) ASEAN Journal on Science and Technology for Development
15) Journal of the National Research Council of Thailand (วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
16) Kasetsart Journal : Natural Science (วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)
17) KMUTT Research and Development Journal (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.)
18) International Journal of the Engineering Institute of Thailand
19) Suranaree Journal of Science & Technology (วารสารเทคโนโลยีสุรนารี)
20) Thammasat International Journal of Science & Technology
21) Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา)
22) Internal Medicine Journal of Thailand (อายุรศาสตร์)
23) วารสารพยาบาลศาสตร์
24) วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25) วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
26) วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
27) วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
28) ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร
29) KMITL Science Journal
30) วารสารพยาบาล
31) Chiang Mai Journal of Science
32) วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
33) วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34) วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
35) วารสารพยาบาลทหารบก
36) วารสารวิชาการเกษตร
37) ศรีนครินทร์เวชสาร
38) วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
39) วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตามมติที่ประชุม : คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2550


หลักเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

เพื่อให้วารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่งานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษา ให้มีมาตรฐานเคียงกับระดับนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงกำหนดเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการที่สมควรได้รับการสนับสนุนไว้ ดังนี้

 1. กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศ ต้องมีศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่า หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารนั้น หรือผุ้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
 2. ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทำงานวิจัย และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต้องมีบทความที่ผู้เขียนมาจากสถาบันอื่น ที่มิใช่สถาบันที่จัดทำวารสารนั้น ไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนบทความทั้งหมด ในอนาคต ควรมีการเพิ่มจำนวนบทความประเภทดังกล่าว ให้ถึง 25% ของบทความทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวิชาการของประเทศ
 4. บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทำวารสารนั้น ต้องมีผู้ประเมินจากสถาบันภายนอกไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ประเมินทั้งหมด
 5. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ปี ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 6. บทความแต่ละบทความ ต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
 7. วารสารต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง
 8. วารสารต้องมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review)
 9. วารสารควรต้องมีการตีพิมพ์ บทความปริทรรศน์ (review article) เป็นครั้งคราว

รายชื่อวารสารที่ได้รับทุนสนับสนุนวารสารวิชาการ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2548-2549 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 1. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. วารสารประชากรและสังคม / สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม
 3. วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ / คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. วารสารเอเซียปริทัศน์ / สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. MANUSYA / หน่วยงานอิสระ ด้วยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. Prajna Vihara. The Journal of Philosophy and Religion. / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 8. The Journal / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 10. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 11. วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 12. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 13. วารสารสังคมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 14. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 15. วารสาร JARS / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 16. วารสาร Sasin Journal of Management / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download เกณฑ์คุณภาพ และรายชื่อวารสารที่ได้รับทุนสนับสนุนตามเกณฑ์ สกอ.
Download ประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนวารสารวิชาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2549 จาก สกอ.


เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


[ คณะวิทยาศาสตร์ ][ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการวิจัย

http://stang.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2550
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล