ไทย english   

คู่มือ Citation Style

 

ALL STYLES
Citation styles : from plagiarism.org (Humanities, Sciences, Social Sciences)
Research, Writing, and Style Guides (MLA, APA, Chicago/Turabian, Harvard, CGOS, CBE)
 
FOR BIOMEDICAL STYLES
Citing Medicine, 2nd edition : The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (E-book from PubMed BookShelf)
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals: Sample References - International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
จิราภรณ์ จันทร์จร. (2554). การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style). สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2558, จาก ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: http://library.md.chula.ac.th/guide/vancouver2011.pdf
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (Vancouver) from ICMJE
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Ann Intern Med January 1, 1997 126:36-47.
วิวัฒน์ โรจนพิทยากร. "การเขียนเอกสารอ้าง อิง ในวารสารทางวิชาการ โดยใช้ระบบแวนคูเวอร์." วารสารโรคติดต่อ 24 (ตุลาคม-ธันวาคม 2541) : 465-72.
การเขียนบรรณานุกรมโดย Vancouver style
Vancouver Style - Short guideline
Vancouver Style “How-to” guide from Univ. of Queensland library
 
FOR SOCIAL SCEINCES, ARTS & HUMANITIES
American Psychological Association (APA) Format
Citing Sources using APA manual (6th ed.)
Using Modern Language Association (MLA) Format
นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์. (2558). การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 
FOR PHYSICAL SCEINCES
American Chemical Society (ACS) style guide
American Institute of Physics (AIP) style
 
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Reference Management Softwares)
EndNote
Zotero
Mendeley
Papers (for Mac)
 
FOR ELECTRONIC SOURCES / THAI PUBLICATIONS, etc.
Citation Style Guides for Internet and Electronic Sources
การเขียนบรรณานุกรม หนังสือ เอกสาร และบทความที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต (คลังปัญญาไทย)
นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ. "สารนิเทศ อิเล็กทรอนิกส์ : การอ้างอิง / บรรณานุกรม." วารสารห้องสมุด 41 (มกราคม-มีนาคม 2540) : 12-17.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย. คู่มือการเสนอวิทยานิพนธ์. 2539.
พิมลพรรณ เรพเพอร์. "การเขียนบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรายงานวิจัย (ตอนที่ 1)."
Current Awareness RTG/WHO Documentation Centre 4 (Jul.-Aug. 1997) : 40-43.
พิมลพรรณ เรพเพอร์. "การเขียนบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรายงานวิจัย (ตอนที่ 2)."
Current Awareness RTG/WHO Documentation Centre 5 (Sep.-Dec. 1997) : 60-63.
ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบรายการอ้างอิง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การเขียนรายงานการวิจัย .. โดย ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
วิธีการเขียนบรรณานุกรม (ฉบับย่อ) .. โดย ดร.สันติ จิรวัฒนางกูร
การเขียนบรรณานุกรม .. โดย รุจเรขา
Thai ISBN (Requested from The National Library of Thailand)
 
หมายเหตุ : รูปแบบการเขียนรายการบรรณานุกรม สาขามนุษยศาสตร์ นิยมใช้ MLA สาขาสังคมศาสตร์ ใช้ APA สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพใช้ Vancouver
ส่วน Chicago style การอ้างอิงภายในเนื้อหา (text citation) แบบนาม-ปี (Author-Date) นิยมใช้ในสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ นิยมใช้การอ้างอิงแบบ Documentary Note คือใช้หมายเลข (number) ในเนื้อหา และเขียน note ข้างท้าย page ที่เรียกว่า footnote หรือข้างท้าย paper ที่เรียกว่า endnote