ไทย english   
หน้าหลัก  » ฐานข้อมูลออนไลน์  » ฐานข้อมูลในประเทศไทย

ฐานข้อมูลทางวิชาการในประเทศไทย

 

 

BUDSIR on Internet (พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์บน Internet)
จัดทำโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการนำโครงงานพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ (BUDSIR) มาใช้งานบน Internet โดยเนื้อหาประกอบด้วย :
- พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย 45 เล่ม
- พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย 45 เล่ม, พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรโรมัน 45 เล่ม
- อรรถกถาและคัมภีร์อื่น ๆ ฉบับบาลีอักษรไทย 70 เล่ม,
- อรรถกถาและคัมภีร์อื่น ๆ ฉบับบาลีอักษรโรมัน 70 เล่ม
- ใหม่ล่าสุด เพิ่มภาษาเทวนาครีและสิงหล

 

Thai Academic Reference Database (TAR)
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นไทย ของโครงการ ThaiLIS รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นบทความหรือไฟล์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

 

Thai Digital Collection (TDC)
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัย ที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศภายใต้ เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLis) ของ สกอ.

 

Thai Journals Online (ThaiJO)
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ThaiEDResearch ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง


Union Catalog (UCTAL)
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อการสืบค้นรายการทรัพยากรสารนิเทศทุกชนิด ที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิก เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLis) หรือเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

 

โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย
แหล่งจัดเก็บและสงวนรักษาข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ สวรส. และองค์กรเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้ได้จัดเก็บในรูปดิจิทัลทั้งหมด เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ที่สำคัญต่อการวิจัย การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

 

ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช (Germplasm Database)
จัดทำโดยศูนย์ BIOTEC สวทช. จัดเก็บฐานข้อทูลเชื้อพันธุกรรมของพันธุ์พืชต่างๆ เช่น พริก แตงกวา มะเขือเทศ ข้าวโพด อ้อย ฯลฯ

 

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจัยสาขาต่างๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
(ThaiShrimps) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในรูปโครงการวิจัย 2 โครงการ คือ โครงการวิจัยเรื่อง การรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยกุ้งทะเลของประเทศไทย และโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ (Development of the Shrimp Research Network in Thailand)

 

ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งทะเลของประเทศไทย
(Analysis and Synthesizing of Marine Shrimp Research in Thailand) รวบรวมงานวิจัย สังเคราะห์ และการนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ให้เกษตรกรทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสารตกค้างในกุ้งไทย สนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2546 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย
(Poultry Research in Thailand) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย (Journal Link)
ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารฉบับพิมพ์ ที่มีให้บริการในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 แห่ง ปัจจุบันมีข้อมูลวารสาร ทั้งวารสารไทยและวารสารต่างประเทศ จำนวนกว่า 17,094 ชื่อ

 

ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย  (BIODATA)
จัดทำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Expertise)
จัดทำโดยศูนย์ BIOTEC สวทช. (ฐานข้อมูลนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย)

 

ฐานข้อมูลรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.)
บรรณานุกรม (และบทคัดย่อ) รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลงานวิจัย ของหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ รวบรวมและเผยแพร่ โดยห้องสมุดงานวิจัย ในศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน

ข้อมูลบนฐานครอบคลุมประเด็นด้านแรงงาน และสวัสดิการด้านต่าง ๆ คือ แรงงานสัมพันธ์ การคุ้มครองแรงงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานไทยในต่างประเทศ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การประกันสังคม การจัดหางาน ทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Theses Database)
รายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 35 แห่ง มีข้อมูลประมาณ 80,663 รายการ ตั้งแต่ปี 1966-2007 จัดทำโดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สวทช

 

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย
Department of Intellectual Property (DIP) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 

ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
(Knowledge Platform on Chemical Safety) จัดทำโดย หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของ สกว.

 

ระบบคลังข้อมูลวิจัยไทย (Thai National Research Repository - TNRR)
รวมบริการค้นหาผลงานวิจัยในประเทศไทย ของหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยของประเทศไทย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. สกว. วช. สวรส. และหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย

 

ราชกิจจานุเบกษา (Royal Thai Government Gazette)
เป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการ โดยมีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่

 

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา (Ramathibodi Poison Center)
จัดทำโดย ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ข้อมูลทางพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก สำหรับแพทย์และประชาชนเพื่อการป้องกันและรักษา)

 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย
Thai Journal Citation Index (TCI) Centre มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย Thai-EXPLORE

EXPLORE จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้งานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ที่ทำให้งานวิจัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวของประชาชนอีกต่อไปสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาประเทศ และเป็นการใช้เวลาว่างในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการวิจัยบนพื้นที่ห้องสมุดสาธารณะเอ็กซ์พลอร์แห่งนี้

 

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร (MedPlant)
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฐานข้อมูลสืบค้น หนังสือ วารสาร รวมถึงบทความวารสาร ผลงานวิชาการของคณาจารย์ และงานวิจัยของนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม