ไทย english   
หน้าหลัก  » สารสนเทศงานวิจัย  » เกณฑ์การประเมินวารสาร

คุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ

 

สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ ครั้งที่ 1/2555
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

 

ผลการจัดระดับคุณภาพวารสารวิชาการในประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สกว. เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 (ดีเด่น) ระดับ 4 (ดีมาก) ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2 (พอใช้) และระดับ 1 (ควรปรับปรุง)

วารสารระดับ 5 (ดีเด่น) ได้แก่ วารสารวิชาการในประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science - Science Citation Index Expanded ของ Thomson จำนวน 8 ชื่อ

วารสารระดับ 4 (ดีมาก) ได้แก่ วารสารวิชาการในประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอื่นๆ นอกเหนือจากฐานข้อมูล Web of Science - Science Citation Index Expanded เช่น Scopus, Biosis, PubMed, SciFinder, MathSCiNet, Zentralblatt MATH, CINAHL, IPA และวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ของ สกอ.

วารสารระดับ 3 (ดี) ได้แก่ วารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ ตามเกณฑ์ของ สกอ. และวารสารที่มีค่า TCI impact factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553) ไม่ต่ำกว่า 0.025

วารสารระดับ 2 (พอใช้) ได้แก่ วารสารที่มีค่า TCI impact factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553) ต่ำกว่า 0.025 และไม่ต่ำกว่า 0.01

วารสารระดับ 1 (ควรปรับปรุง) ได้แก่ วารสารที่มีค่า TCI impact factor เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (จากฐานข้อมูล TCI ปี 2551-2553) ต่ำกว่า 0.01 และไม่เท่ากับ 0

 
 
 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Centre (TCI)  ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มวารสาร โดยมีผลการประเมินประจำปี 2555 ดังนี้

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI มีจำนวนทั้งสิ้น 456 ชื่อ มีวารสารที่ส่งเพื่อขอรับการประเมินรอบที่ 1จำนวน 278 ชื่อ

วารสารกลุ่มที่ 1 เป็นวารสารที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)  มีจำนวน 77 ชื่อ เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 59 ชื่อ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 18 ชื่อ วารสารกลุ่มที่ 1 จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป และเป็นวารสารที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ยอมรับให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ของผู้รับทุน (ตามประกาศของ คปก ปี 2554 ผู้รับทุนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอีก 1 เรื่อง ผู้รับทุนสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1 เรื่อง หรือวารสารระดับชาติ 2 เรื่อง)

วารสารกลุ่มที่ 2 เป็นวารสารที่ผ่านการประเมิน และอยู่ระหว่างปรับปรุงคุณภาพเพื่อขอการรับรองจาก TCI จำนวน 156 ชื่อ

วารสารกลุ่มที่ 3 เป็นวารสารที่ไม่ผ่านการประเมิน หรือไม่ได้ส่งมาเพื่อขอรับการประเมิน หรือส่งมาประเมินล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 223 ชื่อ

 

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI  (กลุ่มที่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/News55_Feb24/group1_s.html

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI  (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/News55_Feb24/group1_h.html

 
 
 

คณะกรรมการโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้ประเมินวารสารโดยใช้วิธี peer review เนื้อหาและจัดระดับคุณภาพ ดังนี้

ระดับดีมาก (A) 

1. วารสารภาษาและวัฒนธรรม                       (มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. วารสารเอเซียปริทัศน์                               (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง                              (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
4. วารสารไทยคดีศึกษา                                (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
5. วารสารดำรงวิชาการ                               (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   
6. วารสาร NIDA Language and Communication                    (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 

ระดับดี (B)

1. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
3. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    (มหาวิทยาลัยบูรพา)
4. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)                       

5. วารสารดำรงวิชาการ                               (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
6. วารสาร Prajna Vihara                             (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
7. วารสาร The Journal                              (มหาวิทยาลัยมหิดล)
8. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์                     (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 

ระดับพอใช้ (C)

1. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี                           (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
2. วารสารช่อพะยอม                                  (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
3. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์พระนครเหนือ)                  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
4. วารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่                        (มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)
5. วารสารราชภัฎเพชรบูรณ์สาร                      (มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์)
6. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา          (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
7. วารสารวิจัย มสด. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์              (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)
8. วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล          (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
9. วารสารศิลปกรรมบูรพา                            (มหาวิทยาลัยบูรพา)
10. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์                       (มหาวิทยาลัยหัวเฉียว)

 

ไม่ผ่านเกณฑ์ (D)

1. วารสารห้องสมุด                                    (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย)
2. จุฬาลงกรณ์วารสาร                                 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3. วารสารมหาวิทยาลัยอีสาน                         (มหาวิทยาลัยอีสาน)
4. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ               (มหาวิทยาลัยอีสาน)
5. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล         (มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล)
6. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ    (มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ)
7. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)