ไทย english   

Mahidol Theses : available in Stang Mongkolsuk Library (1967-present)

 

 

= Faculty of Science's Ph.D. and M.Sc. Curriculum

 

No. Field of Study Language
1. Anatomy (กายวิภาคศาสตร์) English
2. Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์ ) English
3. Applied Analytical and Inorganic Chemistry (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) English
4. Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) English
5. Applied Mathematics (คณิตศาสตร์ประยุกต์) English, Thai
6. Appropriate Technology for Resource Development
(เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร)
English
7. Audiology English
8. Biochemistry (ชีวเคมี)
Biochemistry-Siriraj (ชีวเคมี - ศิริราช)
Biochemistry-Pharmacy (ชีวเคมี - เภสัช)
English
9. Biology (ชีววิทยา) English
10. Biomedical Instrumentation (อุปกรณ์ชีวการแพทย์) English
11. Biopharmaceutical Sciences (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) English
12. Biopharmacy (ชีวเภสัช) English
13. Biostatistics (ชีวสถิติ) English, Thai
14. Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ) English
15. Chemical Physics (เคมิคัลฟิสิกส์) English
16. Clinical Pathology (พยาธิวิทยาคลินิก) English
17. Clinical Pharmacy (เภสัชกรรมคลินิก) English
18. Clinical Psychology (จิตวิทยาคลินิก) English, Thai
19. Clinical Science (การแพทย์คลินิก) English
20. Communication Disorders (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) English, Thai
21. Comparative Religion (ศาสนาเปรียบเทียบ) English, Thai
22. Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Research Project
English
23. Criminology and Criminal Justice (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) Thai
24. Dentistry (ทันตแพทยศาสตร์) English
25. Educational Development - Population Education (พัฒนาการศึกษา - ประชากรศึกษา) Thai
26. Endodontics (วิทยาเอ็นโดดอนต์) English
27. Environmental Biology (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) English
28. Environmental Education (สิ่งแวดล้อมศึกษา) Thai
29. Environmental Health (อนามัยสิ่งแวดล้อม) English, Thai
30. Environmental Technology (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) English, Thai
31. Environmental Sanitation () English, Thai
32. Epidemiology (วิทยาการระบาด) English, Thai
33. Exercise Physiology () English
34. Experimental Pathology English
35. Family Health (อนามัยครอบครัว) English
36. Food and Nutrition for Development (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) English
37. Food and Nutritional Toxicology (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ) English
38. Forensic Science (นิติวิทยาศาสตร์) English, Thai
39. Health Administration (บริหารสาธารณสุข) Thai
40. Health Education (สุขศึกษา) Thai
41. Hospital Administration (การบริหารโรงพยาบาล) Thai
42. Hospital Pharmacy (เภสัชกรรมโรงพยาบาล) English
43. Human Reproduction and Population Planning (การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร) Thai
44. Immunology (วิทยาภูมิคุ้มกัน) English
45. Industrial Hygiene and Safety (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) English, Thai
46. Industrial Pharmacy (เภสัชอุตสาหกรรม) English
47. Infectious Diseases (โรคติดเชื้อ) English, Thai
48. Linguistics (ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์) English, Thai
49. Mathematics (คณิตศาสตร์) English
50. Materials Science and Engineering (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) English
51. Medical Social Science (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) Thai
52. Medical Arts & Communications (เวชนิทัศน์) Thai
53. Medical Epidemiology (วิทยาการระบาดทางการแพทย์) English
54. Medical Physics (ฟิสิกส์การแพทย์) English
55. Medical Technology (เทคนิคการแพทย์) English
56. Medicine (แพทยศาสตร์) English, Thai
57. Microbiology (จุลชีววิทยา)
Microbiology-Siriraj (จุลชีววิทยา - ศิริราช)
Microbiology-Pub. Hlth. (จุลชีววิทยา - สาธารณสุข)
English
58. Molecular Genetics-Genetic Engineering (อณูพันธุศาสตร์-พันธุวิศวกรรมศาสตร์) English
59. Neurosciences (ประสาทวิทยาศาสตร์) English
60. Nutrition (โภชนศาสตร์) English
61. Oral Biology (ชีววิทยาช่องปาก) English
62. Oral Surgery (ศัลยศาสตร์ช่องปาก) English
63. Organic Chemistry (อินทรียเคมี) English
64. Orthodontics (ทันตกรรมจัดฟัน) English
65. Otolaryngology (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) English
66. Parasitology (ปาราสิตวิทยา) English
67. Pathobiology (พยาธิชีววิทยา) English
68. Pathology (พยาธิวิทยา) English
69. Pediatric Dentistry (ทันตกรรมเด็ก) English
70. Pediatrics (กุมารเวชศาสตร์) English
71. Periodontics (ปริทันตวิทยา) English
72. Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) English
73. Pharmaceutics (เภสัชการ) English
74. Pharmacognosy(เภสัชวินิจฉัย) English
75. Pharmacology (เภสัชวิทยา) English
76. Pharmacy (เภสัชศาสตร์) English
77. Pharmacy Administration (บริหารเภสัชกิจ) English
78. Physical Chemistry (ฟิสิคัลเคมี) English
79. Physical Therapy (กายภาพบำบัด) English
80. Physics (ฟิสิกส์) English
81. Physiology (สรีรวิทยา) English
82. Physiology of Exercise (สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย) English
83. Physiotherapy (กายภาพบำบัด) English
84. Plant Science (พฤกษศาสตร์) English
85. Polymer Science and Technology (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
(เดิม = Polymer Science)
English
86. Population Education (ประชากรศึกษา) Thai
87. Population and Social Research (วิจัยประชากรและสังคม) Thai
88. Primary Health Care Management (การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน) English
89. Prosthodontics (ทันตกรรมประดิษฐ์) English
90. Psychiatry (จิตเวชศาสตร์) English
91. Public Health (สาธารณสุขศาสตร์) English, Thai
92. Public Health Nursing (พยาบาลสาธารณสุข) Thai
93. Radiological Science (วิทยาศาสตร์รังสี) English
94. Science and Technology Education English
95. Surgery (ศัลยศาสตร์) English
96. Technology of Environmental Management (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) English, Thai
97. Technology of Information System Management (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) English
98. Toxicology (พิษวิทยา) English
99. Transfusion Science (วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต) English, Thai
100. Tropical Medicine (อายุรศาสตร์เขตร้อน) English
101. Other Universities (มหาวิทยาลัยอื่นๆ) English, Thai

 

Search Mahidol Theses Abstracts from Faculty of Graduate Studies website :
http://www.grad.mahidol.ac.th

 

Search Mahidol Theses from Mahidol Library Online Catalogs :
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th
Examples : subject search
Mahidol University -- Dissertations
Mahidol University. Faculty of Science -- Dissertations
Microbiology (Mahidol University 2000)
Biochemistry (Mahidol University 1999)