ไทย english   
หน้าหลัก  » ฐานข้อมูลออนไลน์  » วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

Health Education

 

>> วิทยานิพนธ์ ที่มีในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


[1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1986] [1987] [1992] YEAR 1979

จริยา ปัณฑวังกูร. "การศึกษาการจัดสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียนมัธยมศึกษาของเขตการศึกษา 10 ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522.

CALL NO. : Thesis Thai17362 2522

สุพร พูลสุข. "การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคระหว่างนักศึกษาวิชาเอก สุขศึกษา กับนักศึกษาวิชาเอกอื่นๆ ในวิทยาลัยครู." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522.

CALL NO. : Thesis Thai467 2522

สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย. "การศึกษาสภาวะการติดยาเสพติดซ้ำ ของผู้ป่วยซึ่งมารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และโรงพยาบาลธัญญารักษ์." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522.

CALL NO. : Thesis Thai461 2522

YEAR 1980

ชัยยง ขามรัตน์. " เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา ที่มีต่อการเรียนวิชาเอกสุขศึกษา." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523.

CALL NO. : Thesis Thai116 2523

ปรีชา กิจวัฒนชัย. "การศึกษาผลการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน ของผู้ผ่านการอบรมงานอนามัยโรงเรียน จัดโดยศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ปีพ.ศ. 2520." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523.

CALL NO. : Thesis Thai173 2523

พเยาว์ ตัณมณี. "การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อวิชาสุขศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนสาธิต ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523.

CALL NO. : Thesis Thai651 2523

เยาวภา นิลจันทร์. "การศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านการวางแผนครอบครัว ของผดุงครรภ์อนามัยผู้ผ่านการอบรมพื้นความรู้ ซึ่งจัดโดยศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2522." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523.

CALL NO. : Thesis Thai24 2523

ราตรี โอภาส. "การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบบางอย่าง ที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการวางแผนครอบครัวของ ผู้รับบริการวางแผนครอบครัว ของผู้รับบริการ ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานเอกชน." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523.

CALL NO. : Thesis Thai24 2523

YEAR 1981

ฉวีวรรณ อารยาพันธ์. "การศึกษาพฤติกรรมทันตสุขภาพและภาวะสุขภาพ ในช่องปากของนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคใต้." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai1737 2524

ถนอมศรี ชูทอง. "สมรรถนะของครูสุขศึกษาในทัศนะของผู้บริหาร และครูสอนสุขศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai15 2524

บังอร ชูคง. "การเปรียบเทียบผลของการเรียนวิชาสุขศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยครู ชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ที่เรียนโดยใช้วิธีกลุ่มสัมพันธ์กับวิธีบรรยาย." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai1129 2524

วิชิต ธาตุเพ็ชร. "การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ ระหว่างนักเรียนไทยพุทธกับนักเรียนไทยมุสลิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 2." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai32 2524

ศุภลักษณ์ กุลโกวิท. " ความสนใจทางด้านสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตการศึกษา 3." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai46 2524

สุภาพ กลีบบัว. "ความรู้ด้านอนามัยและสภาวะสุขภาพของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai462 2524

YEAR 1982

กนิษฐา กล่อมเกลา. "สมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนวิชาสุขศึกษาในวิทยาลัยครู ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาเอกสุขศึกษา." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai15 2525

กาบแก้ว เสงี่ยมโปร่ง. " การศึกษาพฤติกรรมอนามัยในเรื่องโรคเพศสัมพันธ์ ของนักศึกษา และอาจารย์วิทยาลัยครูภาคเหนือ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai25 2525

จินดา ถิระพันธุ์. "การศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงาน ของผดุงครรภ์อนามัยไทยพุทธและไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai35 2525

ถาวร บุตรโสมตา. "สุขภาพจิตของผู้ป่วยทหารราชการสนาม ที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai277 2525

ปราณี สวัสดี. "ประสิทธิผลการสอนวิชาสุขศึกษาของครูสุขศึกษา และครูพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai172 2525

เพ็ญศรี สุทธิสุวรรณ. "พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาเอกสุขศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและปริญญาตรีของ วิทยาลัยครู." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai53 2525

เรณู เจริญศรี. "ทัศนคติของนักเรียนอาชีวศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai54 2525

ศุภลักษณ์ เกื้อวรกุลชัย. " สุขภาพจิตของครูในเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้าย จังหวัดชายแดนภาคใต้." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai467 2525

สมบูรณ์ ขอสกุล. "เปรียบเทียบการจัดโปรแกรมสุขศึกษา และการให้สุขศึกษาตามปกติแก่ผู้ป่วย ที่มารับการผ่าตัดหน้าท้องทางนรีเวชกรรม." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai165 2525

สุขชัย อรรคธรรม. " ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชน ในจังหวัดชัยภูมิ ที่มีต่องานสาธารณสุขมูลฐาน." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai41 2525

สุรชาติ ศรีสอาด. "การศึกษาการผลิตและการใช้โสตทัศนวัสดุ ของครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ระดับประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai472 2525

อนุลักษณ์ นิติรัช. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ การเลือกคู่ครอง การสมรส และการหย่าร้าง ของนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคตะวันตก." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai164 2525

อัศนีย์ แสงวงศ์. "ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูหมวดพลานามัย ที่มีต่อบทบาทครูอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai1185 2525

YEAR 1983

อรวรรณ หุ่นดี. "สภาวะสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.

CALL NO. : Thesis Thai1777 2526

YEAR 1984

จิตติมา ภาวะกุล. "การปฏิบัติด้านอนามัยแม่และเด็กของมารดา ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในหมู่บ้านที่มีและไม่มีโครงการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai34 2527

ละออ คูนีอาจ. " การเปรียบเทียบการสอนวิชาสุขภาพส่วนบุคคลเรื่องการป้องกันโรค นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ โดยการใช้บทเรียนโมดูล และการสอนปกติ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai119 2527

วรพรรณ รุ่งศิริวงศ์. "ประสิทธิผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ ของผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai176 2527

วัชรี เกตุโสภิต. "ผลกระทบของการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การให้สุขศึกษาสำหรับการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จังหวัดกาฬสินธุ์." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai112 2527

สมบัติ คุรุพันธ์. " สภาพการจัดและการบริหารงานสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai165 2527

สมศักดิ์ กระจายกลิ่น. " ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและปฎิเสธการพ่นดีดีที เพื่อควบคุมยุงพาหะนำเชื้อไข้มาลาเรีย." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai16 2527

สุภี โรจนวิเชียร. "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้น ป.กศ. สูงวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างบทเรียนโมดูลกับการสอนปกติ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai46 2527

อนุชา กิติชัยชาญ. "สภาพการจัดและการบริหารงานสุขศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai154 2527

เอมอัชฌา รัตน์ริมจง. " ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "สิ่งเสพติด" โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบนักเรียนสอนกันเอง." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai56 2527

YEAR 1986

ธวัช นวลนิล. "ประสิทธิผลการสอนวิชาสุขศึกษา เรื่องโรคพยาธิปากขอ ในนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหา กับวิธีสอนแบบปกติ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.

CALL NO. : Thesis Thai1711 2529

บุษบา จิรกุลสมโชค. "ประสิทธิผลของการใช้แรงสนับสนุนทางสังคม ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนและนักเรียนกับพ่อแม่ที่มีต่อพฤ ติกรรมด้านทันตสุขภาพ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.

CALL NO. : Thesis Thai485 2529

ปราณี ภาณุภาส. "ผลของการฝึกอบรมการพัฒนาตนเอง ที่มีต่อพฤติกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดขั้นถอนพิษยา." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.

CALL NO. : Thesis Thai172 2529

พรทิพย์ ลยานันท์. "ประสิทธิผลของวิธีการสุขศึกษาแบบผสมผสาน ต่อการดูแลทารกแรกเกิด เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการอาบน้ำเด็ก." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.

CALL NO. : Thesis Thai1746 2529

ศากุน ปวีณวัฒน์. "ประสิทธิผลของวิธีการสุขศึกษา 2 วิธีในการส่งเสริมให้คนงานที่ทำงานสัมผัสเสียงดัง ในโรงงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.

CALL NO. : Thesis Thai21 2529

อุไรรัตน์ สิงหนาท. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับบริการ ทำหมันชาย และความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจกับพฤติกรรม ในการรับบริการทำหมันชายของประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดสุพรรณบุรี." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.

CALL NO. : Thesis Thai47 2529

YEAR 1987

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน. " ประสิทธิผลการสอนสุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อ ด้านสุขภาพต่อการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โดยใช้วีดีโอเทป." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

CALL NO. : Thesis Thai167 2530

ไกร ชัยวิเศษ. "ประสิทธิผลของการสอนวิชาสุขศึกษาโดยใช้โมเดลการสอนแบบ GPDAM (Group process for developing achievement motivation) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ด้อยสัมฤทธิ์ในวิชาสุขศึกษา ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

CALL NO. : Thesis Thai97 2530

จรรยา นาคหมื่นไวย์. " ผลของการให้สุขศึกษาร่วมกับการให้การสนับสนุนของครู และบิดาหรือมารดาที่มีต่อพฤติกรรมป้องกันการเป็นเหา ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

CALL NO. : Thesis Thai1776 2530

ธงชัย เล็กกัมพร. " ประสิทธิผลของการให้การศึกษาด้านสาธารณสุขมูลฐาน แก่ครอบครัว โดยใช้หอกระจายข่าวสารฯอย่างมีระบบ และแบบเรียนด้วยตนเอง." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

CALL NO. : Thesis Thai12 2530

พวงพลอย ชุณห์วิจิตรา. "ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรม การสร้างส้วม." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

CALL NO. : Thesis Thai1726 2530

มาลี วิทูปัญจวิทย์. "การศึกษาผลของวิธีการติดตามผู้ป่วยวัณโรคปอด ให้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลโรคทรวงอก นนทบุรี." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

CALL NO. : Thesis Thai27 2530

รุ่งกานต์ ศรลัมพ์. " ประสิทธิผลการสอนสุขศึกษาเรื่องกามโรคแก่หญิงอาชีพพิเศษ แบบเพื่อนสอนเพื่อน ในสถานบริการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

CALL NO. : Thesis Thai421 2530

สมปอง เจริญวัย. " การศึกษาเปรียบเทียบผลของวิธีการสุขศึกษาต่อการยอมรับ ผู้ป่วยโรคเรื้อนของประชาชน ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

CALL NO. : Thesis Thai16 2530

YEAR 1992

ราตรี โอภาส. "การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบบางอย่าง ที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการวางแผนครอบครัวของผู้รับบริการ ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานเอกชน ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.

CALL NO. : Thesis Thai115 2535

สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย. " การศึกษาสภาวะการติดยาเสพติดซ้ำของผู้ป่วยซึ่งมารับการรักษา ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลธัญญารักษ์." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.

CALL NO. : Thesis Thai115 2535
 

Other Lists of Theses   [ Main Menu ]