ไทย english   
หน้าหลัก  » ฐานข้อมูลออนไลน์  » วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

Public Health Nursing

 

>> วิทยานิพนธ์ ที่มีในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


[1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1986] [1987] [1989] [2000] YEAR 1979

คมคาย นาคะปัท. "ประสิทธิผลของอุปกรณ์การสอน ที่มีต่อการมารับภูมิคุ้มกันโรคของเด็ก ในเขตจังหวัดราชบุรี." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522.

CALL NO. : Thesis Thai161 2522

จริยาวัตร คมพยัคฆ์. "ความพร้อมในการใช้นมผสมของมารดาไทย กับการเกิดโรคท้องเดินในทารกอายุแรกเกิด-3 เดือน ซึ่งรับไว้รักษาในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522.

CALL NO. : Thesis Thai1736 2522

จิตรา มูลศาสตร์. "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การเยี่ยมบ้าน" สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522.

CALL NO. : Thesis Thai347 2522

YEAR 1980

จิราพร ธีรพัฒนะ. "พฤติกรรมการสอนของอาจารย์พยาบาลในสามมหาวิทยาลัย ตามทัศนะและความคาดหวังของนักศึกษา." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523.

CALL NO. : Thesis Thai372 2523

อรชร ณ ระนอง. "ความสามารถของพยาบาลสาธารณสุขในการให้ความรู้เรื่อง การอนามัยแม่และเด็กแก่หญิงหลังคลอดในการเยี่ยมบ้าน." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523.

CALL NO. : Thesis Thai172 2523

YEAR 1981

นุชนาฏ ปีตรังสี. "ความสามารถในการปฎิบัติงานของอาจารย์พยาบาล ประจำหอผู้ป่วย ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai425 2524

ปราณี เทียมใจ. "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์เรื่อง "การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา" สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ โดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมกับการสอนตามปกติ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai1724 2524

พรศิริ เซียสกุล. "ศึกษาการนำผลการวิจัยไปใช้ของผู้บริหารพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai178 2524

พัชรินทร์ เพ็ชรกาฬ. "พฤติกรรมการบริหารของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการและแพทย์." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai1127 2524

พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ. "ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลสาธารณสุข ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai366 2524

เพลินพิศ สถิตรัชตสถาพร. " วัตถุประสงค์การผลิตและการใช้พยาบาล ระดับปริญญาในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai57 2524

มณฑิรา เขียวยิ่ง. "เปรียบเทียบความคิดเห็นและคะแนนการเรียน วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ เรื่อง "การพยาบาลมารดาภายหลังคลอด" ระหว่างนักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต ่ำ โดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai14 2524

สุนันทา คำพอ. "การเปรียบเทียบการสอนอย่างมีแบบแผน และการสอนตามปกติแก่ผู้ป่วยต้อกระจกที่มารับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลรามาธิบดี." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

CALL NO. : Thesis Thai4511 2524

YEAR 1982

มาลี ดิษฐบรรจง. "การสร้างเครื่องมือวัดการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai27 2525

เยาวภา นิลจันทร์. "การศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านการวางแผนครอบครัว ของผดุงครรภ์อนามัยผู้ผ่านการอบรมพื้นความรู้ ซึ่งจัดโดยศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2522." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai517 2525

อรุณศรี เอกวิทโยภาส. "การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการให้บริการพยาบาลเกี่ยวกับการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา ระหว่างพยาบาลในโรงพยาบาลกับพยาบาลในชุมชน." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

CALL NO. : Thesis Thai174 2525

YEAR 1983

วรรณี รุ่งเรืองพนัสกุล. "ผลของการเตรียมเต้านมในระยะก่อนและหลังคลอด ต่อความพร้อมในการให้นมบุตร." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.

CALL NO. : Thesis Thai177 2526

สุมาลี อารีเอื้อ. " ปัจจัยอันตรายที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารก." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.

CALL NO. : Thesis Thai46 2526

อัญชลี เมธีสถาพร. "การรับรู้พฤติกรรมทารกแรกเกิดของมารดา และประสิทธิผลของการสอนมารดาครรภ์แรกหลังคลอด ณ ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 5 เชียงใหม่." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.

CALL NO. : Thesis Thai113 2526

YEAR 1984

กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ. " ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของผู้เกษียณอายุราชการ ในเขตอำเภอเมือง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai15 2527

จินดา พูนเกษม. "การยอมรับบทบาทและการปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของจังหวัดนครสวรรค์ในโครงการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai35 2527

ทัศนีย์ บุญสุยา. "ประสิทธิผลการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาล ที่มีต่อการรับภูมิคุ้มกันโรคของเด็กทารกในเขตเทศบาล ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai118 2527

พรทิพย์ เกยุรานนท์. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด ของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai17 2527

พัฒนวดี เสรินทวัฒน์. "ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai113 2527

สุวลักษณ์ ตั้งประดิษฐ์. " การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น ที่ ปฏิบัติงานในภาคเหนือของประเทศไทย." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

CALL NO. : Thesis Thai47 2527

YEAR 1986

ธัญญา แก้วศรี. "ความพึงพอใจในงานของผดุงครรภ์อนามัย ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.

CALL NO. : Thesis Thai113 2529

พรพรรณ ใฝ่กระโทก. "ระบบบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพในโรงพยาบาลทั่วไป และผลที่มีต่อผู้รับบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณี." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.

CALL NO. : Thesis Thai176 2529

พรรณทิพย์ เพชรรัชตะชาติ. "ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด กับพฤติกรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของอาจารย์พยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.

CALL NO. : Thesis Thai17 2529

YEAR 1987

พูลสุข หิงคานนท์. "พฤติกรรมการนิเทศของผู้นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

CALL NO. : Thesis Thai417 2530

รัชนี สรรเสริญ. "ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดเป็น ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาผดุงครรภ์สาธารณสุข." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

CALL NO. : Thesis Thai1125 2530

สุนีย์ ละกำปั่น. "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ แบบการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่." วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

CALL NO. : Thesis Thai45 2530

YEAR 1989

จริยาวัตร คมพยัคฆ์. "ผลของการใช้วิธีการทางพยาบาลสาธารณสุข ต่อความร่วมมือในการรักษา ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ." วิทยานิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.

CALL NO. : Thesis Thai17365 2532

YEAR 2000

Nongpimol Nimit-Arnun. "The process of symptom management among Thai climacteric women in a Department of the Ministry of Defense." Ph.D. thesis (Public Health Nursing), Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, 2000.

CALL NO. : Thesis N812pr 2000
 

Other Lists of Theses   [ Main Menu ]