ไทย english   

Quality Analysis of Academic Journals published in Thailand

 

Svasti MRJ, Asavisanu R. Aspects of Quality in Journals: A Consideration of the Journals Published in Thailand. ScienceAsia 2007;33(2):137-143. (Editorial)

No Thai Name English name Field Lang. TRF CHE TCI-IF 2005 No. Papers Cited in
ISI-WOS
Indexed in Databases
1 การอนามัยและสิ่งแวดล้อม Thailand Journal of Health & Environment STM Tha/Eng - - - - -
2 แก่นเกษตร Khon Kaen Agriculture Journal STM Tha/Eng - -
0.036 (rank#34)
Yes (5)
AGRIS
3 ขอนแก่นเวชสาร Khon Kaen Hospital Medical Journal STM Tha/Eng - - - - -
4 จดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย Journal of the Medical Association of Thailand (Chotmaihet Thangphaet)
STM
Tha/Eng YES YES
0.120 (rank#3)
Yes (443)
PM,SC,SF,BA
5 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ Chulalongkorn Business Review SAH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
6 จุฬาลงกรณ์วารสาร Chulalongkorn Review BOTH Tha/Eng - -
0.020 (rank#48)
- -
7 จุฬาลงกรณ์เวชสาร Chulalongkorn Medical Journal STM Tha/Eng - YES
0.015 (rank#58)
Yes (49)
-
8 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Chiang Mai Veterinary Journal STM Tha/Eng - -
<IF N/A>
- -
9 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Chiang Mai Dental Journal STM Tha/Eng - - - - -
10 เชียงใหม่เวชสาร Chiang Mai Medical Bulletin STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (35)
-
11 ดุลพาห [Dulpaha] SAH Tha - - - - -
12 โดมทัศน์ [Domtasn] SAH Tha - - - - -
13 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
(เดิม : ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร )
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (Formerly : Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences)
STM
Tha/Eng - - - - -
14 ไทยเภสัชสาร Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, The STM Tha/Eng - -
0.034 (rank#35)
Yes (32)
-
15 ธรรมศาสตร์เวชสาร Journal of Thammasat University Medical School STM Tha/Eng - - - - -
16 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. Journal of The Department of Library and Information Science SAH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
17 พยาบาลสาร Nursing Journal STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
18 แพทยสภาสาร Thai Medical Council Bulletin STM Tha/Eng - - - - -
19 พุทธชินราชเวชสาร Buddhachinaraj Medical Journal STM Tha/Eng - - - - -
20 ภาษาและภาษาศาสตร์ Journal of Language and Linguistics SAH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
21 ภาษาและวัฒนธรรม Journal of Language and Culture SAH Tha/Eng - -
- -
22 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ Humanities and Social Sciences SAH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
23 นิตยสารรัฏฐาภิรักษ์
[Nittayasarn Rattapirak]
SAH Tha - - - - -
24 รามาธิบดีเวชสาร Ramathibodi Medical Journal STM Tha/Eng - - -
Yes (9)
-
25 รามาธิบดีพยาบาลสาร Ramathibodi Nursing Journal STM Tha/Eng - -
0.047 (rank#23)
- -
26 รัฐศาสตร์สาร Journal of Political Science SAH Tha - -
0.057 (rank#19)
- -
27 วชิรเวชสาร Vajira Medical Journal STM Tha/Eng - -
0.044 (rank#25)
Yes (3)
- -
28 วนสาร Vanasarn STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
-
AGRIS
29 วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
(ชื่อเดิม : วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต)
Quality of Life and Law Journal (Formerly : Journal Law for Life) SAH Tha - - - - -
30 วารสารกรมการแพทย์ Bulletin of the Department of Medical Services STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
31 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Bulletin of the Department of Medical Sciences STM Tha/Eng - - - - -
32 วารสารกายภาพบำบัด Thai Journal of Physical Therapy STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
33 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, The STM Tha/Eng - -
<IF N/A>
- -
34 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine STM Tha - - - - -
35 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Journal of Medicine and Health Sciences, The STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
36 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
[Warasarn Wad Phol Karn Suksa Mahawittayalai Mahasarakham]
SAH Tha - - - - -
37 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health STM Tha - - - - -
38 วารสารกีฏและสัตววิทยา Entomology and Zoology Gazette STM Tha/Eng - -
0.027 (rank#43)
-
AGRIS
39 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า King Mongkut’s Agricultural Journal STM Tha/Eng - -
<IF N/A>
- -
40 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Journal of Faculty of Nursing, KKU STM Tha/Eng - -
<IF N/A>
- -
41 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Journal of Faculty of Nursing Burapha University , The STM Tha/Eng - - - - -
42 วารสารคณะพลศึกษา Journal of Faculty of Physical Education STM Tha - - - - -
43 วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[Warasarn Kana Sattapatayakamsart Chulalongkorn Mahawittayala]
STM Tha/Eng - -
<IF N/A>
- -
44 วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai Journal of Science (Formerly : Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University) STM Eng - -
0.016 (rank#53)
Yes (23)
SC, BA, AGRIS,ZBMath
45 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of the Faculty of Education Chulalongkorn University SAH Tha - -
0.016 (rank#53)
- -
46 วารสารจักษุธรรมศาสตร์ Thammasat Thai Journal of Ophthalmology STM Tha/Eng - - - - -
47 วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Dental Journal STM Tha/Eng - -
0.067 (rank#15)
Yes (3)
-
48 วารสารเทคนิคการแพทย์ Journal of the Medical Technologist Association of Thailand STM Tha/Eng - - - - -
49 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences STM Tha/Eng - - - - -
50 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Journal of Medical Technology and Physical Therapy STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
51 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technology STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (12)
AGRIS
52 วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Natural History Journal of Chulalongkorn University , The STM Eng - -
<IF N/A>
Yes (5)
ZR
53 วารสารธรรมศาสตร์ Thammasat University Journal BOTH Tha - -
0.000 (rank#59)
Yes (3)
-
54 วารสารนิติศาสตร์ Thammasat Law Journal SAH Tha/Eng - YES
<IF N/A>
- -
55 วารสารบริหารธุรกิจ Journal of Business Administration SAH Tha/Eng - -
0.025 (rank#45)
- -
56 วารสารประชากรศาสตร์ Journal of Demography SAH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
57 วารสารประชากรและสังคม Journal of Population and Social Studies SAH Tha/Eng YES YES - -
PopLine
58 วารสารปาริชาต (มหาวิทยาลัยทักษิณ) Parichat Journal BOTH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
59 วารสารพยาบาล Thai Journal of Nursing STM Tha/Eng - -
0.071 (rank#13)
-
SC (1975-82)
60 วารสารพยาบาลทหารบก The Journal of The Royal Thai Army Nurses STM Tha - -
0.032 (rank#37)
- -
61 วารสารพยาบาลศาสตร์ Journal of Nursing Science STM Tha/Eng - -
<IF N/A>
- -
62 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Nursing Science Chulalongkorn University STM Tha/Eng - -
0.091 (rank#9)
- -
63 วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง Journal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang STM Tha/Eng - -
0.019 (rank#49)
- -
64 วารสารพลังงาน Journal of Energy STM Tha - - - - -
65 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Thai Journal of Development Administration SAH Tha/Eng - YES
0.000 (rank#59)
- -
66 วารสารภาษา PASAA : Journal of Language Teaching and Learning SAH Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (3)
ERIC
67 วารสารภาษาปริทัศน์ [Warasarn Pasaa Paritat] SAH Tha - -
0.000 (rank#59)
- -
68 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [Warasarn Manusyasart Mahawittayalai Naresuan] SAH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
69 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Journal of Humanity and Social Sciences Naresuan University SAH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
70 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University SAH Tha/Eng - - - - -
71 วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences (Warasarn Phesatchasat) STM Tha/Eng - -
0.037 (rank#33)
Yes (14)
SciFinder
72 วารสาร มฉก.วิชาการ HCU Journal BOTH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (1)
-
73 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน Chirstian University Journal BOTH Tha - -
0.000 (rank#59)
- -
74 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University Journal BOTH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
75 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Journal BOTH Tha/Eng - -
0.102 (rank#7)
Yes (2)
-
76 วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา Journal of Burapha University, The BOTH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
77 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Journal of Yala Rajabhat University BOTH Tha/Eng - - - - -
78 วารสารมหิดล Mahidol Journal BOTH Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (12)
-
79 วารสารราชบัณฑิตยสถาน Journal of the Royal Institute of Thailand, The SAH Tha - -
0.028 (rank#41)
- -
80 วารสารร่มพฤกษ์ Krirk University Journal BOTH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
81 วารสารร่มไทรทอง (มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์) Warasarn Rom Sai Thong BOTH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
82 วารสารโรคเอดส์ Thai AIDS Journal STM Tha/Eng - - -
Yes (31)
-
83 วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ Journal of Nakhon Ratchasima Rajanagarindra Psychiatric Hospital STM Tha/Eng - - - - -
84 วารสารโรงพยาบาลราชวิถี Journal of the Rajavithi Hospital STM Tha/Eng - - - - -
85 วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ Journal of Metals, Materials and Minerals STM Tha/Eng - -
0.342 (rank#1)
Yes (10)
-
86 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine STM Tha/Eng - -
0.030 (rank#39)
- -
87 วารสารวิจัยทางการพยาบาล Thai Journal of Nursing Research STM Tha/Eng - -
0.061 (rank#18)
Yes (6)
CINAHL
88 วารสารวิจัยพลังงาน Journal of Energy Research STM Tha - - - - -
89 วารสารวิจัย มข. KKU Research Journal STM Tha/Eng - -
0.039 (rank#32)
Yes (4)
-
90 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Journal of Scientific Research Chulalongkorn University STM Eng - -
0.071 (rank#13)
Yes (27)
SciFinder
91 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T) STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (1)
-
92 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ Thai Journal of Health Research STM Tha/Eng - -
0.103 (rank#6)
Yes (10)
SciFinder
93 วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม Journal of Environmental Research, The STM Tha/Eng - YES
0.000 (rank#59)
- -
94 วารสารวิจัยสังคม Journal of Social Research SAH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
95 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. KMUTT Research and Development Journal STM Tha/Eng - -
0.109 (rank#4)
Yes (2)
-
96 วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ VRU Research and Development Journal BOTH Tha - - - - -
97 วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา Journal of Educational Research and Measurement Burapha University SAH Tha/Eng - -
0.294 (rank#2)
- -
98 วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง JARS Journal of Architectural/Planning Research and Studies STM Tha/Eng -
YES
0.000 (rank#59)
- -
99 วารสารวิชาการเกษตร Thai Agricultural Research Journal STM Tha/Eng - -
0.023 (rank#46)
Yes (4)
AGRIS
100 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Journal of King Mongkut’ s Institute of Technology North Bangkok, The (Journal of KMITNB) STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (3)
-
101 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วารสาร มกค.) University of the Thai Chamber of Commerce Journal SAH Tha/Eng - YES
0.000 (rank#59)
- -
102 วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย
[Warasarn Wichakarn Wittayasart Lae Technology Pua Karn Pattana Thong Thin]
STM Tha/Eng - - - - -
103 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
[Warasarn Wichakarn Sripathum Cholburi]
BOTH Tha/Eng - - - - -
104 วารสารวิชาการสาธารณสุข Journal of Health Science STM Tha/Eng - - - - -
105 วารสารวิชาชีพบัญชี Journal of Accounting Professions SAH Tha - -
0.000 (rank#59)
- -
106 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี Boromarajonani College of Nursing Ratchaburi journal STM Tha/Eng - - - - -
107 วารสารวิทยาลัยราชสุดา เพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities SAH Tha/Eng - - - - -
108 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Journal of Sports Science and Health STM Tha - -
0.000 (rank#59)
- -
109 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Agricultural Science Journal STM Tha/Eng - -
<IF N/A>
- -
110 วารสารวิทยาศาสตร์ มก. KU Science Journal STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
-
AGRIS
111 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. Journal of Science Khon Kaen University STM Tha/Eng - -
0.018 (rank#51)
Yes (1)
-
112 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. Srinakharinwirot University Science Journal STM Tha/Eng - -
0.043 (rank#26)
- -
113 วารสารวิทยาศาสตร์ทหารบก [Warasarn Wittayasat Taharn Bok] STM Tha - - - - -
114 วารสารวิทยาศาสตร์ทักษิณ Thaksin Science Journal BOTH Tha - - - - -
115 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา Burapha Science Journal STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
116 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Science Journal STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (1)
-
117 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง Journal of Science Ladkrabang STM Tha/Eng - -
0.032 (rank#37)
- -
118 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thai Science and Technology Journal STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
119 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Journal of Science and Technology Mahasarakham University STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
120 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Journal of Sports Science and Technology STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
121 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย Journal of Research Methodology SAH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
122 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Thai Environmental Engineering Journal STM Tha - -
0.043 (rank#26)
Yes (2)
-
123 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Engineering Journal Chiang Mai University STM Tha/Eng - -
0.050 (rank#22)
- -
124 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Engineering Journal of Siam University STM Tha/Eng - -
<IF N/A>
- -
125 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา Srinakharinwirot R and D Journal SAH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
126 วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Journal of Economics SAH Eng - YES
0.000 (rank#59)
Yes (4)
-
127 วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ Thammasat Economic Journal SAH Tha/Eng - YES
0.054 (rank#20)
- -
128 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Journal of Economics SAH Tha/Eng -  
0.000 (rank#59)
- -
129 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Economics Chiang Mai University SAH Tha/Eng -  
0.000 (rank#59)
- -
130 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University SAH Tha/Eng -  
0.000 (rank#59)
- -
131 วารสารศิลปศาสตร์ Journal of Liberal Atrs SAH Tha -  
0.027 (rank#43)
- -
132 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Journal of Education SAH Tha/Eng -  
0.000 (rank#59)
- -
133 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Journal of Education Naresuan University SAH Tha/Eng -  
0.000 (rank#59)
- -
134 วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Journal of Scientific and Technological Research Equipment Centre STM Tha -   - - -
135 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities SAH Tha/Eng - YES
0.043 (rank#26)
Yes (3)
-
136 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Songklanakarin Journal of Science and Technology STM Eng - YES
0.091 (rank#9)
Yes (88)
SC,SF, AGRIS
137 วารสารสถาบันประสาทวิทยา Journal of Prasat Neurological Institute, The STM Tha/Eng -   - - -
138 วารสารสภาการพยาบาล Thai Journal of Nursing Council, The STM Tha -  
0.043 (rank#26)
Yes (1)
-
139 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Journal of the Psychiatrist Association of Thailand STM Tha/Eng -  
0.000 (rank#59)
- -
140 วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
[Warasarn Samakom Wichakarn Hoon Yont Thai]
STM Tha -   - - -
141 วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ Thammasat Economic Association Journal SAH Tha -  
0.000 (rank#59)
- -
142 วารสารสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) PWPA Journal - Thailand SAH Eng -   - - -
143 วารสารสมุนไพร Thai Journal of Phytopharmacy STM Tha/Eng -   -
Yes (14)
-
144 วารสารสหเวชศาสตร์ Journal of Allied Health Sciences STM Tha/Eng -  
0.000 (rank#59)
- -
145 วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง Journal of Mekong Societies SAH Tha - YES - - -
146 วารสารสังคมศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) Journal of Social Sciences SAH Tha/Eng -  
0.029 (rank#40)
- -
147 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Journal of Social Sciences and Humanities SAH Tha/Eng -  
0.000 (rank#59)
- -
148 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๋Journal of Social Work
SAH Tha - YES - - -
149 วารสารสัตวแพทย์ Journal of Kasetsart Veterinarians, The STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
150 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. KKU Veterinary Journal STM Tha/Eng - -
0.109 (rank#4)
Yes (1)
AGRIS
151 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Journal of Public Health and Development STM Tha/Eng - - - - -
152 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Journal of Public Health STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
153 วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Environment and Natural Resources Journal STM Tha/Eng - - - - -
154 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย Journal of Mental Health of Thailand STM Tha - -
0.091 (rank#9)
Yes (6)
-
155 วารสารสุขศึกษา Journal of Health Education STM Tha/Eng - - - - -
156 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thamathirat Open University Journal BOTH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
157 วารสารสุทธิปริทัศน์
[Warasarn Suthiparitat]
BOTH Tha/Eng - - - - -
158 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Journal of the National Research Council of Thailand BOTH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (5)
AGRIS
159 วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
[Warasarn Sumnak Hor Samud Mahawittayalai Taksin]
SAH Tha - - - - -
160 วารสารหาดใหญ่วิชาการ Hatyai Journal BOTH Tha/Eng - - - - -
161 วารสารห้องสมุด T.L.A. Bulletin SAH Tha - - - - -
162 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม Environmental Health Journal STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
163 วารสารอักษรศาสตร์ Bulletin of the Faculty of Arts Chulalongkorn University SAH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
164 วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร [Warasarn Aksronsart Mahawittayalai Silpakorn] SAH Tha - - - - -
165 วารสารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม Green Research STM Tha - - - - -
166 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology Journal STM Tha - - - - -
167 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ Kasetsart Journal Natural Science
Formerly : Kasetsart Journal Natural Sciences, The
STM Eng - -
0.034 (rank#35)
Yes (127)
SC,SF,ZR, AGRIS,AgBN
168 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ Kasetsart Journal Social Sciences, The SAH Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (1)
AGRIS
169 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ (ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย) Journal of the Dental Association of Thailand STM Tha/Eng - - - -
SC (1970-91)
170 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University Dental Journal STM Tha/Eng - - - - -
171 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล Mahidol Dental Journal STM Tha/Eng - - - - -
172 วิศวกรรมสาร มข. KKU Engineering Journal STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (3)
-
173 วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand STM Tha/Eng - -
0.074 (rank#12)
Yes (11)
-
174 วิศวสารลาดกระบัง Ladkrabang Engineering Journal STM Tha/Eng - -
0.019 (rank#49)
Yes (3)
-
175 เวชสารแพทย์ทหารบก Royal Thai Army Medical Journal STM Tha/Eng - - - - -
176 เวชชสารสัตวแพทย์ Thai Journal of Veterinary Medicine, The STM Tha/Eng - -
0.064 (rank#17)
Yes (62)
AgBNet, AGRIS
177 เวชสารแพทย์ทหารบก (ชื่อเดิม วิทยาสารเสนารักษ์) Royal Thai Army Medical Journal STM Tha/Eng - - - - -
178 ศรีนครินทร์เวชสาร Srinagarind Medical Journal STM Tha/Eng - -
0.042 (rank#30)
Yes (7)
-
179 ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร (เปลี่ยนชื่อเป็น ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ) Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences STM Tha/Eng - -
0.043 (rank#26)
- -
180 ศรีปทุมปริทัศน์ Sripatum Review SAH Tha - -
0.000 (rank#59)
- -
181 สงขลานครินทร์เวชสาร Songklanagarind Medical Journal STM Tha/Eng - -
0.054 (rank#20)
Yes (1)
-
182 สังคมศาสตร์ (วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่) Journal of Social Sciences, The SAH Tha - YES - - -
183 สัตวแพทยสาร Journal of the Thai Veterinary Medical Association STM Tha/Eng - - - -
AGRIS
184 สารศิริราช Siriraj Hospital Gazette / Siriraj Medical Journal STM Tha/Eng - YES
0.018 (rank#51)
Yes (84)
SC (73-74), PM (62-80)
185 อายุรศาสตร์ธรรมศาสตร์ Thammasat Medical Journal STM Tha/Eng - - - - -
186 เอเชียปริทัศน์ Journal of Asian Review SAH Tha - YES - - -
187 - ABAC Journal BOTH Eng - - - - -
188 - Asian Biomedicine (Research, Reviews & News) : Formerly Chulalongkorn Medical Journal STM Eng - - - - -
189 - Asian Journal of Energy and Environment (AJEE) STM Eng - YES
0.000 (rank#59)
Yes (11)
-
190 - Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology STM Eng YES YES
0.016 (rank#53)
Yes (440)
WOS,PM,SC,SF,BA,AgBN
191 - Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) STM Eng - - -
Yes (154)
PM,SC
192 - AU Journal of Technology STM Eng - - - - -
193 - Bulletin of Health, Science and Technology (Rangsit University) STM Eng - - - - -
194 - Chiang Mai University Journal BOTH Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (2)
-
195 - East-West Journal of Mathematics STM Eng - - - -
MathSciNet, ZBMath
196 - ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications (ECTI - EEC) STM Eng - YES -
Yes (1)
-
197 - ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI - CIT) STM Eng - - - - -
198 - Engineering Transactions STM Tha/Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
199 - English Teacher: An International Journal, The SAH Eng - - - - ERIC
200 - International Energy Journal STM Eng - - - - -
201 - International Journal of the Computer, The Internet and Management STM Eng - - - - -
202 - Journal of Medical Education of Thailand STM Tha/Eng - - - - -
203 - Journal of Risk Management and Insurance, The SAH Eng - - - - -
204 - Journal of Science, Technology, and Humanities BOTH Eng - -
0.000 (rank#59)
- -
205 - Journal of the Siam Society, The SAH Eng - -
0.067 (rank#15)
Yes (99)
-
206 - KMITL Science and Technology Journal
(Formerly : KMITL Science Journal)
STM Eng - -
0.045 (rank#24)
Yes (2)
-
207 - Maejo International Journal of Science and Technology STM Eng - - - - SciFinder
208 - MANUSYA Journal of Humanities SAH Eng YES YES
0.028 (rank#41)
Yes (1)
-
209 - Mon-Khmer Studies Journal, The SAH Eng YES - -
Yes (14)
-
210 - Natural History Bulletin of the Siam Society, The STM Eng - -
0.000 (rank#59)
Yes (210)
BA,ZR
211 - NECTEC Technical Journal STM Eng - - -
Yes (5)
-
212 - Prajna Vihara : The Journal of Philosophy and Religion SAH Eng - YES - - -
213 - Sasin Journal of Management SAH Eng - YES -
Yes (2)
-
214 - ScienceAsia : Journal of The Science Society of Thailand STM Eng YES YES
0.041 (rank#31)
Yes (233)
SC,SF,BA,ZR
215 - Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, The STM Eng YES YES
0.100 (rank#8)
Yes (3,108)
PM,SC,SF,BA,ZR,AgBN
216 - Thai Forest Bulletin (Botany) STM Eng - YES
<IF N/A>
Yes (45)
AgBN,FSD
217 - Thai Journal of Agricultural Science STM Eng - YES
0.022 (rank#47)
Yes (88)
FSD,DD, AGRIS,AgBN
218 - Thai Journal of Aquatic Science STM Eng - - -
Yes (11)
AgBN, AGRIS
219 - Thai Journal of Biotechnology STM Eng - - -
Yes (7)
-
220 - Thai Journal of Mathematics STM Eng - - - -
MathSciNet, ZBMath
221 - Thai Journal of Pharmacology STM Tha/Eng - - - - -
222 - Thai Journal of Physiological Sciences STM Eng         EZB
223 - Thai Journal of Surgery STM Eng YES - -
Yes (10)
-
224 วารสารพิษวิทยาไทย Thai Journal of Toxicology STM Tha/Eng - - -
Yes (11)
-
225 - Thailand Statistician : Journal of Thai Statistical Association STM Eng - - - -
MathSciNet, ZBMath
226 - Thailand Natural History Museum Journal, The STM Eng - - - - -
227 - Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT) STM Eng - -
0.016 (rank#53)
Yes (14)
EZB
228 - The Journal : Journal of the Faculty of Arts. Mahidol University SAH Tha/Eng - YES - - -
229 - Walailak Journal of Science and Technology STM Eng - - - - -

STM = Science, Technology & Medicine
SAH = Social Sciences, Arts & Huminities

TRF = Journals approved by Thailand Research Fund
CHE = Journals supported by the Commission on Higher Education, Ministry of Education

TCI = Thai Journal Citation Index Center
(Link to webpage : IF 2005 from TCI)

Cited in SCOPUS : coverage year 1996-present

Databases Indexed :

WOS = ISI Web of Science SC = SCOPUS SF = SciFinder CAPlus
BA = Biological Abstracts ZR = Zoological Record PM = PubMed
AgBN = AgBiotechNet (CABI) PopLine CINAHL
AGRIS MathSciNet Zentralblatt MATH
ERIC EZB = Elektronische Zeitschriftenbibliothek