ยินดีต้อนรับสู่ …

วิกิ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

http://stang.sc.mahidol.ac.th/wiki

คำว่า “Wiki” หมายถึงอะไร ?

Wiki มาจากภาษาฮาวาย แปลว่า เร็ว หรือบางคนบอกว่า Wiki น่าจะเป็นคำย่อของ “What I Know is” (อ้างอิงจาก Wiki ในสารานุกรมเสรี Wikipedia)

Stang Mongkolsuk Library Wiki หรือ วิกิ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นเว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้สำหรับจัดการเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานแบบทุกคนมีส่วนร่วม บุคลากรของหน่วยงานสามารถสร้างเนื้อหาหรือเขียนบทความออนไลน์ร่วมกันได้ (เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2551)

วัตถุประสงค์

  • เป็นแหล่งจัดเก็บ หรือคลังความรู้ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงาน ของบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  • เป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมแผนการปฎิบัติงานและโครงการต่างๆ ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นไป

เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

  • เป็นแหล่งจัดเก็บสะสม รวบรวม และเผยแพร่ความรู้ทั่วไป ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่เป็นนักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป และสังคมไทยในยุคอินเทอร์เน็ต

คลังความรู้ (Knowledge Asset) ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

หมวดการบริหาร หมวดเทคโนโลยี ภาษา และสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานวิธีการเขียน Dokuwiki
ยุทธศาสตร์ 3 ประการของหน่วยงานOpensource Software
นโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551-2555ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน
แผนงานของบุคลากร ประจำปี 2552-2555 การออกแบบเว็บไซต์
โครงการ / กิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร ประจำปี 2552 ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
Performance Agreementทฤษฎี Long Tail กับห้องสมุดในยุค Web 2.0
การจัดการความรู้ (KM)Web 2.0 กับงานห้องสมุด
การประกันคุณภาพ (QA) ความหมายของคำว่า สารสนเทศศาสตร์ (Information Science)
สมรรถนะ (Competency) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน UN e-Government Survey : กรณีศึกษาประเทศบาห์เรน
งบประมาณ การเงิน และบัญชี การจัดการสารสนเทศ
ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล ทฤษฎีสารสนเทศศาสตร์
ข้อบังคับการเงิน TOEIC Grammar
ข้อบังคับพัสดุสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx วิธีการวิจัย


หมวดสารสนเทศงานวิจัยหมวดทำนุศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพิเศษ
Citation Styleพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
Impact Factorมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์
Plagiarism ความหมายของคำว่า ห้องสมุด
ผลงานทางวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับ จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

External Links

เว็บไซต์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นโดยทีมงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วิกิ (Wiki)ชื่อ url
Faculty of Science, Mahidol University in Wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Faculty_of_Science,_Mahidol_University
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บนวิกิพีเดียhttp://th.wikipedia.org/wiki/คณะวิทยาศาสตร์_มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องสมุด บนวิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org/wiki/ห้องสมุด
วิกิ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขhttp://stang.sc.mahidol.ac.th/wiki
วิกิ วิทยาศาสตร์ (Thai Sciencepedia)http://www.sc.mahidol.ac.th/wiki


บล็อก (Blog)ชื่อ url
Stang Monkolsuk Library Bloghttp://stanglibrary.wordpress.com
Mahidol University PR Bloghttp://mahidoluniversity.wordpress.com
Information Specailist Bloghttp://ruchareka.wordpress.com
Junghuman Bloghttp://janghuman.wordpress.com


เว็บไซต์ (Web Site)ชื่อ url
Mahidol University (English Version)http://www.mahidol.ac.th/mueng
Faculty of Science, Mahidol Universityhttp://www.sc.mahidol.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://www.sc.mahidol.ac.th/tha
Intranet คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://intranet.sc.mahidol
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขhttp://stang.sc.mahidol.ac.th
ชมรมผู้ใช้ไอที-มหิดล พญาไท http://stang.sc.mahidol.ac.th/AIT/ITUserClub/
ภาควิชาชีวเคมี (Department of Biochemistry)http://www.sc.mahidol.ac.th/scbc
Pimchai Chaiyen's Official Websitehttp://www.sc.mahidol.ac.th/Chaiyen_P
โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4http://www.sc.mahidol.ac.th/mu-edp4
เครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://intranet.sc.mahidol/muwebmaster


เว็บบอร์ด (webboard)ชื่อ url
เว็บบอร์ด คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sc.mahidol.ac.th/boardsci/
เว็บบอร์ด ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไทhttp://stang.sc.mahidol.ac.th/ait/forumit/
เว็บบอร์ด ผู้ใช้โปรแกรม EndNotehttp://stang.sc.mahidol.ac.th/ait/webboardendnote/Admin 2010/07/09 09:06


Personal Tools