กฏหมายการบริหารงานบุคคลงบประมาณ การเงิน และบัญชีข้อบังคับการเงินข้อบังคับพัสดุ

ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปจากการบรรยาย เรื่อง “ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล” โดย คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตาม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

รายละเอียดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถ download ได้จาก SC Intranet และ MU Intranet และแสดงความคิดเห็นทาง e-mail ได้ที่ muhr@mahidol.ac.th

ข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2552

ประเภทจำนวนเปอร์เซ็นต์
พนักงานมหาวิทยาลัย (1) 5,51720.82%
พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) (2) 6,13923.17%
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา5,19219.59%
ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว เงินงบประมาณ/เงินรายได้9,05734.18%
พนักงานวิทยาลัยในกำกับ (3) 5962.25%
รวมทั้งสิ้น26,501100%


(1) = พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน (ตั้งแต่ปี 2542) ข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 2,400 คน) และพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุเข้ามาใหม่
(2) = พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะ และผู้ที่เปลี่ยนสถานะไปเป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)“
(3) = เช่น ส่วนงานที่อยู่นอกกำกับ มีระเบียบข้อบังคับของตนเอง เช่น วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ เป็นต้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน ไม่มีการแบ่งเป็นประจำหรือชั่วคราว ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และสัญญาสิ้นสุด ณ 30 กันยายน เสมอ เกษียณอายุ 60 ปี (ทุกประเภทต่อได้ถึง 65 ปี ขึ้นกับความจำเป็นของหน่วยงาน) อายุเกิน 65 ปีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ อายุ 65-70 ปี เป็นได้แต่ห้ามเป็นผู้บริหาร และจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ

กฏระเบียบการบริหารงานบุคคล

ข้าราชการ

ขึ้นกับระเบียบของ ก.พ.อ.

หมายเหตุ :

 • ระยะเวลาการขอตำแหน่ง ข้าราชการใช้สูตร ป.ตรี:ป. โท:ป.เอก = 9:5:2 ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย 5:3:2
 • ตาม พ.ร.บ. ฉบับที่ 2 มีประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่กำหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีข้อบังคับในการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการให้สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดของความยากง่ายที่แตกต่างกันได้

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณ

 • ใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง

ลูกจ้างประจำ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

 • ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม / ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล

พนักงานมหาวิทยาลัย

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (จากเงินงบประมาณ)
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2551
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2551 (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เดิม)

ข้อบังคับที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551

คณะกรรมการที่กำกับดูแลบุคลากร

 • คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.)
 • คณะกรรมการจรรยาบรรณาและวินัย
 • คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

โครงสร้างตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภทบริหาร

* ผู้บริหารระดับสูง = อธิการบดี

 • ผู้บริหารระดับกลาง = รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน (คณบดี)
 • ผู้บริหารระดับต้น = ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา (ยกเว้นรองหัวหน้าภาควิชา ผู่ช่วยคณบดี)
 • ผู้บริหารอื่นๆ เช่น ผอ.กอง เลขานุการคณะ หัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาล ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้างาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 • อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.
 • นักวิจัย ซึ่งทำหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะ

ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

 • กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
 • กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 • กลุ่มสนับสนุนทั่วไป
 • กลุ่มอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ใช้การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)

เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง

 • ไม่แบ่งเป็นระดับ ใช้ระบบกระบอกเงินเดือน แบ่งตามประเภทบริหาร วิชาการ และสนับสนุน เลื่อนเงินเดือนเป็น % (สูงสุด 12% ต่ำสุด 1 % ในวงเงินสรรแต่ละปี เช่น 5%)
 • ประเภทสนับสนุน ระดับชำนาญการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เดือนละ 11,200 บาท กลุ่มสนับสนุนวิชาการ เดือนละ 7,000 บาท กลุ่มสนับสนุนทั่วไป เดือนละ 5,000 บาท ระดับผู้เชี่ยวชาญ เดือนละ 19,800 บาท ระดับผู้ชำนาญพิเศษ เดือนละ 26,000 บาท

สวัสดิการ

 • พนักงานเข้าใหม่ : หัก 5% ใช้สิทธิประกันสังคม ครอบครัวเบิกได้ตามสิทธิข้าราชการ ไม่เกิน 20,000 บาท/ปี ส่วนเกินจ่ายร่วมกับมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท (co-pay = 25,000+25,000 บาท)
 • ข้าราชการเปลี่ยนสภาพ เป็นผู้รับบำนาญ ใช้สิทธิเหมือนราชการ /
 • ข้าราชการเปลี่ยนสภาพ แต่ไม่เป็นผู้รับบำนาญ (ยังคงเป็นสมาชิก กบข.หรือรับบำเหน็จ) พนักงานเข้าประกันสังคม ครอบครัวเบิกตามสิทธิข้าราชการ
 • พนักงานชาย ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด ได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน
 • ลาไปถือศีลปฏิบัติธรรม โดยการรับรองจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระยะเวลา 1-3 เดือน
 • เงินชดเชย ผู้พ้นสภาพ (ครบสัญญา เกษียณ ให้ออก ไม่ผ่านการประเมิน - ยกเว้นลาออกเอง) 120 วัน-1 ปี = 1เท่า / 1-3 ปี = 3 เท่า / 3-6 = 6 เท่า / 6-10 ปี = 8 เท่า / 10 ปีขึ้นไป = 10 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย

Admin 2009/05/02 09:48


Personal Tools