ทฤษฎีสารสนเทศศาสตร์

http://bit.ly/fmYeJq

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล 2011/04/09 11:00

รวมรายชื่อทฤษฎีต่างๆ (Theories, metatheories, models) ที่ใช้ในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) ระบบสารสนเทศ Information Systems (IS) และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

A

 1. Absorptive capacity theory
 2. Acitivity theory
 3. Actor network theory
 4. Adaptive structuration theory
 5. Administrative behavior, theory of
 6. Agency theory
 7. Agosti's two-level hypertext retrieval model (Maristella Agosti)
 8. Alienation theory
 9. Argumentation theory
 10. Attitude theory
 11. Attribution theory

B

 1. Bandura's social cognitive theory (Albert Bandura, 1989)
 2. Bayesian regression theory
 3. Behavioral decision theory
 4. Behaviorist learning theory
 5. Belkin's ASK (Anomalous States of Knowledge) (Nicholas Belkin, 1977)
 6. Benford's law
 7. Berger & Luckman's social construction
 8. Big 6 skills for information problem solving (Eisenberg and Berkowitz, 1990)
 9. Boisot's approach to the political economy of information
 10. Boundary object theory
 11. Bourdieu's sociological theory based on his conception of “fields”
 12. Bradford's law of scattering (Bradford, 1948)
 13. Briet's document
 14. Brookes equation for information science (Bertram C. Brookes, 1968)
 15. Bruner's theory of instruction

C

 1. Cameron's organizational effectiveness models
 2. Cannibalism theory
 3. Chang's browsing (Shan-Ju L. Chang, 1995)
 4. Chatman's information poverty (Elfreda Chatman, 1996)
 5. Chatman's insider-outsider effect theory
 6. Chatman's life in the round (Elfreda Chatman, 1999)
 7. Chaos theory
 8. Chen's conceptual model for storage and retrieval
 9. Chomsky's syntactic rules
 10. Classical model of information retrieval (Rijsbergen (1979)
 11. Clifford's cultural relativity theory
 12. Cognitive dissonance theory
 13. Cognitive fit theory
 14. Cognitive load theory
 15. Cognitive model of information searching (Sutcliffe & Ennis, 1998)
 16. Communication theory
 17. Competitive strategy (Porter)
 18. Complexity theory
 19. Congruity theory
 20. Constructivist approach to learning
 21. Contingency theory
 22. Critical theory of the Media (Herbert Marcuse)
 23. Critical theory of technology (Feenberg’s)
 24. Critical realism theory
 25. Critical social theory
 26. Critical success factors, theory of

D

 1. Dale's cone of experience
 2. de Saussure's semiotics
 3. de Solla Price's invisible colleges
 4. Decision theory
 5. Deferred action, theory of
 6. Delone and McLean IS success model
 7. Dervin's sense-making (Brenda Dervin)
 8. Dempster-Shafer theory of evidence
 9. Deutsch's cycles of diffusion theory
 10. Dewey's theory of pragmatics
 11. Diffusion of innovations theory
 12. Disconfirmation theory
 13. Discourse theory
 14. Domain analysis theory (Hjorland and Hanne Albrechtsen, 1995)
 15. Dynamic capabilities

E

 1. Ecological approach
 2. Economics theory
 3. Education evaluation theory
 4. Efthimiadis & Robertson's interactive feedback theory
 5. Egghe's information production process
 6. Ellis's Information seeking behaviour model (David Ellis, 1993)
 7. Embodied social presence theory
 8. Equity theory
 9. Evolutionary theory
 10. Expectation confirmation theory
 11. Experiential approach to learning

F

 1. Faibisoff and Ely's principle of least effort
 2. Feminism theory
 3. Feminist theory
 4. Fishbein & Ajzen's theory of reasoned action
 5. Fit-Viability theory
 6. Flow theory
 7. Foucault's notion of power and knowledge
 8. Foucault's social constructivism
 9. Freud's theory of psychoanalysis
 10. French theory
 11. Froehlich's relevance theory
 12. Functionalism
 13. Fuzzy set theory

G

 1. Game theory
 2. Garbage can theory
 3. Garfield's citation indexing theory (Eugene Garfield, 1983)
 4. Garfinkle's ethnomethodology
 5. General deterrence theory
 6. General systems theory
 7. General theory for management information systems
 8. Gidden's structuration theory
 9. Ginsberg & Venkatraman's organizational structure theory
 10. Glaser & Strauss's grounded theory
 11. Goodhue's technology to performance model
 12. Graph theory
 13. Greek stemmer algorithm

H

 1. Habermas's communicative action theory
 2. Habernas's discourse or dialogue democracy
 3. Harter's psychological relevance (Stephen P. Harter)
 4. Heany's cataloguing theory
 5. Heaps' law
 6. Hermeneutics (Ricouer)
 7. Hjorland's theory of subjects and subject analysis (Birger Hjorland, 1998)

I

 1. Illusion of control
 2. Impression management, theory of
 3. Ingwersen's cognitive information retrieval (IR) model (Peter Ingwersen, 1999)
 4. Ingwersen's interactive information retrieval (IIR) model (Peter Ingwersen, 1992)
 5. Ingwersen's theory of knowledge structures
 6. Information activities in work tasks (Bystrom, 1995)
 7. Information exploration paradigm
 8. Information Foraging Theory (Pirollo & Card, 1995, 1999)
 9. Information processing theory
 10. Institutional Ethnography (Dorothy Smith, 1987)
 11. Interest group behavior theory
 12. International information systems theory
 13. Iser's reader response theory
 14. Izard's evolutionary-development view of emotion

J

 1. Johnson–Laird's mental models theory

K

 1. Kelly's Personal Construct Theory (George Kelly, 1963)
 2. Knowledge-based theory of the firm
 3. Krikelas's model of Information seeking behaviour (James Krikelas, 1983)
 4. Kuhn's scientific revolutions / paradigm shifts (Thomas Kuhn, 1996)

L

 1. Language action perspective
 2. Learning theory
 3. Lemon Market Theory
 4. Liang's basic entity model of information theory
 5. Lincoln & Guba's theory of truth
 6. Loose coupling theory
 7. Lotka's law

M

 1. Management fashion theory
 2. Markov chain theory
 3. Marx's value–labor theory
 4. Media richness theory
 5. Media synchronicity theory
 6. Mellon's library anxiety (Constance A. Mellon, 1986)
 7. Merton's insiders outsiders theory
 8. Minsky's frame theory
 9. Modal aspects, theory of
 10. Moore's Law
 11. Multi-attribute utility theory
 12. Multiple constituencies model of organizational effectiveness

N

 1. Newtonian physics theory
 2. Neo-marxism

O

 1. Organizational culture theory
 2. Organizational information processing theory
 3. Organizational knowledge creation
 4. Organizational learning theory
 5. Organization theory
 6. Ortega hypothesis

P

 1. Paisley's systems model
 2. Phase model of burnout
 3. Piaget's child development theory
 4. Portfolio theory
 5. Postmodernism
 6. Pragmatics
 7. Probability theory
 8. Process virtualization theory
 9. Prospect theory
 10. Punctuated equilibrium theory

R

 1. Ranganathan's bibliographic classification theory
 2. Real options theory
 3. Relational database model/theory
 4. Resource-based view of the firm
 5. Resource dependency theory
 6. Rhetorical structure theory
 7. Rocchio & Salton's vector space model
 8. Roger's diffusion theory
 9. Rough set theory

S

 1. Salton's vector space model (VSM) (Gerard Salton)
 2. Sandstrom's foraging theory
 3. Saracevic's interactive IR process model
 4. Saracevic's theory of relevance
 5. Savolainen's everyday life information seeking
 6. Self-efficacy theory
 7. Sense-making theory (Brenda Dervin's)
 8. Serebnick's conceptual framework for research on selection and censorship
 9. SERVQUAL
 10. Schamber et al.'s theory of relevance (Linda Schamber)
 11. Shannon's mathematical theory of communication
 12. Sichel's generalized inverse Gaussian–Poisson process for informetric modeling
 13. Simon's theory of intelligence, design, and choice
 14. Simon–Yule distribution
 15. Social capital theory
 16. Social cognitive theory
 17. Social exchange theory
 18. Social impact theory
 19. Social learning theory
 20. Social network theory
 21. Social shaping of technology
 22. Socio-technical theory
 23. Soergel's user-centered approach to indexing
 24. Soft systems theory
 25. Speech-act theory
 26. Stakeholder theory
 27. Statistics anxiety
 28. Stress and coping theory
 29. Structuration theory
 30. Symbolic interactionism
 31. Swanson's undiscovered public knowledge

T

 1. Task closure theory
 2. Task-technology fit
 3. Taylor's value addedness
 4. Taylor's information needs / Information seeking and use (Robert S. Taylor)
 5. Tague–Sutcliffe's theory of information measurement
 6. Technological frames of reference
 7. Technology acceptance model
 8. Technology acceptance model
 9. Technology dominance, theory of
 10. Technology-organization-environment framework
 11. Theoretical aspects of multivariate data
 12. Theory of planned behavior
 13. Theory of reasoned action
 14. Time series analysis
 15. Transaction cost economics
 16. Transactive memory theory

U

 1. Uncertainty theory
 2. Unified theory of acceptance and use of technology
 3. Usage control model
 4. Uses and gratification theory

V

 1. Vickery & Vickery's information theory
 2. Vygotsky's cognition and sociocultural development theory

W

 1. Weick's Information Systems Theory
 2. Weick's sense-making (Karl E. Weick)
 3. Wiggenstein's central role of language
 4. Wilson's cognitive authority theory (Patrick Wilson, 1983)
 5. Wilson's situational relevance (Patrick Wilson)
 6. Wilson's information seeking / information process (T.D. Wilson)
 7. Wiener's cybernetics
 8. Work systems theory

Y

 1. Yield shift theory of satisfaction

Z

 1. Zipf's law : Human Behavior and the Principle of Least Effort (George Kingsley Zipf, 1949)

“Working with conceptual frameworks and empirical research has never been easy” – Chatman, 1996.

(รวบรวมจากบทความ The use of theory in information science research เว็บไซต์ http://www.fsc.yorku.ca/york/istheory/wiki/index.php/Main_Page และหนังสือ Theories of information behavior)


Personal Tools