นโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551-2555

(เสนอต่ออธิการบดีในการทำคำรับรองผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552)

1) ด้านการบริหาร

 1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 2. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการนำผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการคณะฯ
 3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ ให้เชื่อถือได้ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และเพื่อการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะฯ และมุ่งสู่การที่คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 5. กระจายอำนาจการบริหารจัดการ และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของคณะฯ และภาควิชาฯ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
 6. สนับสนุนการดำเนินงานจัดหารายได้/เงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ให้นักศึกษาทุกระดับ และเพื่อพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเห็นความสำคัญ ทุกหน่วยงานพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
 8. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ผลงานทางวิชาการ และชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะฯ สู่สาธารณชน
แผนปฏิบัติการของงานสารสนเทศฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหาร
 • เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารองค์ความรู้และข้อมูล (Knowledge and Content Management) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประสานงานและจัดทำคลังความรู้-คลังข้อมูล เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ วิกิ บล็อก
 • จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อนำการจัดการความรู้ (KM) มาให้ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Morning talk) ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท ชมรมคนทำเว็บมหิดล และสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำโครงการ R2R
 • ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์และภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของคณะฯ ออกสู่สาธารณชน และจัดทำอินทราเน็ตเพื่อสื่อสารภายในองค์กร

2) ด้านการศึกษา

 1. ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และเปิดหลักสูตรนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นสากลเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศุนย์กลางการศึกษาระดับนานาชาติ
 2. พัฒนาคณาจารย์ ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์
 3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีคุณภาพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยไม่ละเว้นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาสด้วย
 5. ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เพื่อที่จะเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมก่อนที่จะออกไปสู่สังคมภายนอก
 6. ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศ และมุ่งมั่นพัฒนาแนวคิด/ความประสงค์ที่ต้องการเป็นคณะวิทยาศาสตร์ของปวงชน
แผนปฏิบัติการของงานสารสนเทศฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา
 • พัฒนาและให้บริการทรัพยากรของห้องสมุด ทั้งสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 • ให้บริการเพื่อสนับสนุนการสร้าและการเผยแพร่สื่อการสอนแบบออนไลน์ (E-learning)ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ

3) ด้านวิจัย

 1. มุ่งเน้นความสำคัญของการบริหารงานวิจัยเพื่อเอื้ออำนวยให้มีการผลิตผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 2. ส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยในคณะฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในคณะฯ
 3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และมีการใช้ประโยชน์องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัยของบุคลากรในเชิงพาณิชย์
 4. สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
แผนปฏิบัติการของงานสารสนเทศฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านวิจัย
 • รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และรายงานผลงานวิจัยของคณะฯที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ (โดยหน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
 • จัดหาและให้บริการสารสนเทศเพื่อการทำวิจัย เช่น วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด รวมทั้งจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
 • จัดทำฐานข้อมูลทำเนียบนามอาจารย์และบุคลากรบนเว็บไซต์ รวมทั้งประสานงานการจัดทำ Personal Webpage บนเว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของอาจารย์นักวิจัย

4) ด้านบริการวิชาการ

 1. พัฒนาการให้บริการวิชาการ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
 2. พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้และปริมาณผู้ใช้บริการรายใหม่
 3. พัฒนาสิ่งเอื้ออำนวยต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานการบริการวิชาการ
 4. ส่งเสริม/สนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ
 5. หน่วยพัฒนาธุรกิจดำเนินการส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์
แผนปฏิบัติการของงานสารสนเทศฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านบริการวิชาการ
 • ให้บริการวิชาการสู่สังคม ในรูปแบบของเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ บรรยายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต สารสนเทศเพื่อการวิจัย การจัดการความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและวิจัย
 • บรรยายให้แก่คณะบุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ทางด้านระบบบริหารและระบบบริการห้องสมุด การจัดการความรู้ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
 • จัดกิจกรรมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้กิจกรรมของชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท

5) ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของบุคลากรและนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีของไทยสืบไป
 2. ดูแลคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
 3. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ และให้ประชาคมทุกหมู่เหล่ามีความรัก ความผูกพันต่อคณะ/สถาบัน
 4. ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อให้บุคลากรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นและปลอดภัย
แผนปฏิบัติการของงานสารสนเทศฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
 • จัดทำและพัฒนาพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เพื่อเป็นจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ที่สำคัญของคณะฯ
 • จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะฯ และส่งเสริมการรักการอ่าน เช่น งานมหกรรมหนังสือมหิดลพญาไทบุ๊คแฟร์ โครงการศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน (Library KM) เป็นต้น

6) ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

 1. สืบสานความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดี ด้านการศึกษา/วิจัย กับสถาบัน/องค์กรในต่างประเทศ
 2. ริเริ่มความร่วมมือและความสัมพันธ์ใหม่ด้านวิชาการ กับสถาบัน/องค์กรในต่างประเทศ
 3. เพิ่มประสิทธิภาพงานวิเทศบริการแก่บุคลากรและนักศึกษาชาวต่างชาติ
แผนปฏิบัติการของงานสารสนเทศฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
 • จัดทำ และประสานงานการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • ปรับปรุงระบบการบริการห้องสมุด ให้รองรับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ ทั้งนักศึกษาและบุคลากร

7) ด้านการประชาสัมพันธ์

 1. สร้างความตระหนักรู้ และภาพลักษณ์ที่ดีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสายตาประชาชน
 2. เผยแพร่ข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
 3. ประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา/วิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
แผนปฏิบัติการของงานสารสนเทศฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์
 • จัดทำ และประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ และภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์
 • เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ระดับภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

Admin 2009/05/19 12:06


Personal Tools