ผลงานทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงาน

คำนิยามตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล (พฤษภาคม 2552)

1) ตำรา

คำนิยาม

หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตำรา” นั้น อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคำสอน จนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและทำความเข้าใจในสาระของตำรานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น

รูปแบบ

เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายและการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรมที่เขียนตามระบบสากล ดัชนีค้นคำหรือข้อความ การอธิบายสาระสำคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบ จนผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในสาระสำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่

 • เป็นรูปเล่ม โดยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือสำนักพิมพ์ (Publishing House) หรือโดยการถ่ายสำเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือทำในรูปแบบอื่นๆ
 • การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม

การเผยแพร่ดังกล่าว จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง มากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและการรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

ทั้งนี้ ต้องมีจำนวนหน้าที่เป็นผู้แต่งเอง เทียบได้อย่างน้อย 80 หน้าของหนังสือขนาด 8 หน้ายก หรือถ้ามีส่วนร่วม ต้องมีสัดส่วนเทียบได้เท่ากับจำนวนหน้าที่เป็นผู้แต่งเอง อย่างน้อย 80 หน้าของหนังสือขนาด 8 หน้ายก

2) หนังสือ

คำนิยาม

หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้น โดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญยาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาใดวิชาหนึ่ง

รูปแบบ

เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อเรือง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรม ดัชนีค้นคำ/ข้อความ การอธิบายสาระสำคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบ จนผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในสาระสำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่

 • เป็นรูปเล่ม โดยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือสำนักพิมพ์ (Publishing House) หรือโดยการถ่ายสำเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือทำในรูปแบบอื่นๆ
 • การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม

การเผยแพร่ดังกล่าว จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง มากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและการรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

3) ผลงานวิจัย

คำนิยาม

หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คำตอบ หรือข้อสรุปรวม ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์

รูปแบบ

 1. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน ตลอดทั้งกระบวนการวิจัย
 2. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและสั้น สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ

ผลงานวิจัย อาจเป็นรายงานการวิจัยที่เป็นต้นฉบับ (original article) หรือรายงานผู้ป่วย (case report) หรือมหสังเคราะห์ (meta analysis)เป็นต้น แต่ไม่ใช่บทคัดย่อ (abstract) หรือการเสนอโปสเตอร์ (poster presentation)

การเผยแพร่

 1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัย ในวารสารทางวิชาการ (รูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน ชัดเจน)
 2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย ในรูปแบบอื่น ที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
 3. นำเสนอเป็นบทความวิจัย ต่อที่ประชุมวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ ได้มีกองบรรณาธิการนำไปรวมเล่ม เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
 4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพนั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง

4) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

คำนิยาม

หมายถึง ผลงานทางวิชาการอย่างอื่น ที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน บทความทางวิชาการ หนังสือ ตำรา งานวิจัย บทคัดย่อผลงานวิจัย การเสนอรายงานในการประชุมทางวิชาการ

โดยปกติให้หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะหรือสารานุกรม รวมถึง งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขา ที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเมื่อนำมาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด

รูปแบบ

 1. อาจจัดเพิ่มได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง
 2. มีคำอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าทำให้เกิดการพัฒนา ความก้าวหน้า หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร
 3. กรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย

การเผยแพร่

 • เป็นรูปเล่ม โดยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือสำนักพิมพ์ (Publishing House) หรือโดยการถ่ายสำเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือทำในรูปแบบอื่นๆ
 • การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม
 • การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรสการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการนำไปใช้ประประยุกต์อย่างแพร่หลาย

การเผยแพร่ดังกล่าว จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง มากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและการรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน


Admin 2009/05/20 21:43


Personal Tools