ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ

สรุปบทเรียนจากการอบรม ทักษะภาษาต่างประเทศ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 โดยอาจารย์ Peter John Hall

พูดโทรศัพท์ (Using the Phone)

(2 เม.ย. 52)

 • What do you use a phone in the office for ?
 • Why do people call your office ?

เคล็ดลับคือ พูดให้เสียงดัง ช้าๆ และชัดๆ จะทำให้การออกเสียงถูกต้องมากขึ้น และเวลาพูดให้ยิ้มไปด้วย น้ำเสียงจะได้ฟังดูเป็นมิตร

Example Conversation (1)

Person A Stang Mongkolsuk Library. Bunyavadee speaking. (How) may I help you ?
Person B Hello. This is Tassanee from Siriraj Medical Library. Can I speak with Khun Sompop please ?
Person A I'm sorry. He is not at his desk. (He is out for lunch). Can I take a message ?
Person B Yes, could you ask him to call me back ?
Person A Certainly, Does he have your number ?
Person B It's 02-xxx-xxxx
Person A Thank you. I'll give him the message. Goodbye.

Example Conversation (2)

Person A Good evening. Stang Mongkolsuk Library. How can I help you ?
Person B My name is Tassanee from Siriraj Medical Library. Is Khun Sompop available ? (Is Khun Sompop in ?)
Person A I'm sorry. He is in a meeting right now. May I take a message ?
Person B Yes, could you ask him to call me back ?
Person A Certainly, Does he have your number ?
Person B It's 02-xxx-xxxx
Person A Can you repeat it please ?
Person B It's 02-xxx-xxxx. Thank you very much
Person A My pleasure. Anything else ?
Person B No, that's all. Goodbye

นัดหมาย (Making Appointments)

(21 เม.ย. 52)

การอ่านวันที่ เช่น

 • 21 April 1995 ให้อ่านว่า Twenty-First of April (หรือ April the twenty-frist) nineteen ninety-five
 • 3 December 1906 ให้อ่านว่า (The) third of December nineteen o-six
 • March 20, 2009 ให้อ่านว่า March (the) twentieth, two-thousond and nine
 • ระบบการอ่านปี A.D./ B.C. = Anno Domini (Christian Era คริสตศักราช ค.ศ.) / Before Christ (ก่อนคริสตศักราช) ปัจจุบันนิยมใช้แทนด้วย C.E. (Common Era) / B.C.E. (Before the Commone Era) ส่วน B.E. คือ Buddhist Era (พุทธศักราช พ.ศ.)

การอ่านเวลา เช่น

 • 12 am (12 o'clock), (12 o'clock at) midday, noon, 12 pm, (12 o'clock at) midnight
 • 12:10 am, twelve ten, ten past twelve, ten (mins) past twelve (o'clock)
 • 4:15 pm, four fifteen, a quarter past four, fifteen (mins) past four
 • 5:45 pm, five forty-five, a quarter to six, fifteen (mins) to six
 • 4:55 pm, four fifty-five, 5 mins to five

บอกทาง (Giving Directions)

(27 เม.ย. 52)

 • Turn left at …
 • Go down this street.
 • Go straight on that street for 2 blocks.
 • Go straight to the second street.

How do you get to the bank?

Go straight down this street for two blocks. It's on the left hand side. The bank is across the street, on the corner.

 • How do I get to …?
 • What's the best way to …?
 • Where is …?
 • Go straight on (until you come to …).
 • Turn back./Go back.
 • Turn left/right (into …-street).
 • Go along …
 • Cross …
 • Take the first/second road on the left/right
 • It's on the left/right.
 • straight on
 • opposite
 • near
 • next to
 • between
 • at the end (of)
 • on/at the corner
 • behind
 • in front of
 • (just) around the corner

เขียนจดหมาย (Structuring Letters / emails)

(1 มิ.ย. 52)

โครงสร้างของการเขียนจดหมายมีดังนี้
Dear Mr / Ms / Mrs / Miss / Dr / Dean

 1. Opening Phrases
 2. The main message
 3. The closing Phrases / What should the reader do now ?

Yours sincerely / Yours faithfully / Best Regards

ตัวอย่างของ Opening Phrases

 • My name is …. I am writing on behalf of …..
 • Thank you for your ….
 • It was a pleasure to ….
 • I am sorry that ….
 • I remember you mention (say) that …

ตัวอย่างของ Closing Phrases

 • I look forward to your reply.
 • I look forward to seeing you again.
 • I look forward to hearing from you.
 • Please give my regards to ….
 • Again, thank you for help us.
 • I hope it is not too much bother.
 • I would appreciate a swift (prompt) response.

Admin 2009/06/03 15:23


Personal Tools