พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

ประวัติความเป็นมา

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง "ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข" คณบดีท่านแรกและผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ดำเนินการโครงการพร้อมกับการปรับปรุงห้องสมุดครั้งใหญ่ในปีเดียวกันนั้น หลังจากที่ห้องสมุดได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นระยะเวลากว่า ๓๖ ปี ห้องสมุดจึงมีสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา พร้อมกันนี้เองจึงได้มีดำริริเริ่มจัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข จัดตั้งขึ้นบริเวณชั้น ๓ ของตึกฟิสิกส์ ภายในบริเวณเดียวกับห้องสมุด มีพื้นที่ ๓๑ ตารางเมตร ใช้สำหรับจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของท่านอาจารย์สตางค์และของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเก็บเอกสารสำคัญ จดหมายเหตุ สิ่งของ วัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์สตางค์และประวัติศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ของนักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเพื่อให้ประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงและปฏิบัติตาม

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ด้วยเงินงบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท และเปิดแสดงอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ ๘๖ ของท่านอาจารย์สตางค์

ภาพบรรยากาศการเปิดพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘

สถานที่ตั้ง

บริเวณชั้น ๓ ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ

นิทรรศการประวัติอาจารย์สตางค์

ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวของท่านอาจารย์สตางค์ ตั้งแต่ประวัติส่วนตัว ครอบครัว การศึกษา ผลงานทางวิชาการ มีการจัดแสดงสิ่งของส่วนตัวของท่านอาจารย์ อาทิ แว่นตาและกล้องยาสูบที่ท่านเคยใช้อยู่เป็นประจำ หนังสือเดินทางราชการ แผ่นเสียงแผ่นโปรดที่ท่านอาจารย์ชอบเปิดฟังอยู่เสมอๆ โดยสิ่งของเหล่านี้ได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวของท่านอาจารย์สตางค์ ลูกศิษย์ รวมถึงผู้ใกล้ชิด ที่ได้มอบไว้ให้ทางพิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดง

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาพถ่ายของท่านอาจารย์สตางค์ ซึ่งหลายภาพเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นภาพท่านอาจารย์สตางค์กับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือภาพที่ท่านอาจารย์ถ่ายคู่กับลูกศิษย์หรือบุคคลสำคัญท่านอื่นๆ ภาพเหล่านี้บางภาพเป็นภาพจากต้นฉบับและบางภาพเป็นภาพที่ได้จากการสำเนา ซึ่งในอนาคตทางพิพิธภัณฑ์มีโครงการที่จะจัดทำ "นิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รวมถึงโครงการจัดทำนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

External Links


Personal Tools