มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์

ความเป็นมา

ด้วยภาระหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คือการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จึงมีดำริจัดทำโครงการ “มหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กล่าวมาข้างต้น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา บุคลากรของคณะฯ ให้มีนิสัยรักการอ่าน และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเองภายในคณะอีกทางหนึ่ง

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ภายในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา และร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในงานยังมีการจัดเวทีเสวนานักเขียน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิดให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกับนักเขียนที่มีชื่อเสียง

นอกจากนี้แล้วในการจัดงานครั้งที่หนึ่ง ยังมีจุดประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้าง พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง "ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข" คณบดีท่านแรกและผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการจัดงานในครั้งต่อๆ มา ก็ได้นำรายได้ร่วมสมทบทุนในกิจกรรมดังกล่าวนี้ต่อเนื่องมาตลอด

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งแรก จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการเลือกซื้อหนังสือ สื่อการศึกษา ในราคาพิเศษ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้าง พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548

กิจกรรมภายในงาน

มีการจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากบริษัท ร้านค้า หน่วยงานต่างๆ ในราคาที่ลดเป็นพิเศษ มีผู้นำหนังสือและสินค้าเข้ามาจำหน่ายจำนวน 56 ราย จำนวน 75 บูธ

มีการจัดเวทีเสวนานักเขียน โดยในครั้งนี้มีนักเขียนและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้ทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่

 • ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบของคลื่นยักษ์ Tsunami กับปะการังในท้องทะเลไทย”
 • ศาสตราจาย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เสวนาในหัวข้อ “นักวิทยาศาสตร์ เป็นนักประพันธ์ได้จริงหรือ?”
 • คุณฐาวรา สิริพิพัฒน์ เยาวชนนักเขียนเจ้าของนามปากกา ดร.ป๊อป เสวนาเกี่ยวกับ “เส้นทางชีวิตการเป็นนักเขียน”
 • คุณคำพูน คุณากร เสวนาในหัวข้อ “เขียนหนังสือวิชาการอย่างไรให้ได้รับความนิยม”

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และการแสดงดนตรีของนักศึกษาอีกด้วย

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่สอง จัดขึ้นต่อเนื่องจากครั้งที่หนึ่งหลังจากที่ได้รับการต้อนรับเป็นที่น่าพอใจจากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ วัตถุประสงค์ในการจัดงานยังคงต่อเนื่องจากครั้งแรก และยังคงมอบรายได้ในการจัดงานเพื่อสมทบทุนโครงการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข อีกทั้งในครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้ขยายเวลาในการจัดงานออกเป็น 5 วันด้วย

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549

กิจกรรมภายในงาน

มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือ สื่อการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และสินค้าอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งแรก คือมีบริษัทร้านค้าร่วมงานทั้งสิ้น 96 ร้าน จำนวน 124 บูธ มีกิจกรรมเสริมพิเศษเพิ่มเติม อาทิ การออกร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านฝากจำหน่าย แลกเปลี่ยน และรับบริจาคหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีบริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

สำหรับการเสวนานักเขียนนั้น มีนักเขียนและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงให้เกียรติร่วมงานทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยแบ่งเป็นการเสวนาบนเวที 5 ท่าน และการบรรยายพิเศษ 1 ท่าน ประกอบด้วย

 • รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เฮฮาตามประสาคนรักหมา-แมว”
 • คุณชญาดา มัสยวาณิช ร่วมพูดคุยถึงงานเขียน “ลบลายคาสโนวา” ในเรื่อง “ลบลายคาสโนวา…หนังสือชื่อร้าย สไตล์คนรักครอบครัว”
 • พญ.ลลิตา ธีระสิริ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัด”
 • อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สุขภาพดีวิถีไทยกับสมุนไพรปัญจะศรี”
 • ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “จับผิด ข่าววิทย์ลวงโลก”
 • รศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “Scientists Must Write”

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 3

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ในครั้งที่สาม เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านและเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งรายได้จากการจัดงานนอกจากจะสมทบทุนในการพัฒนา พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข แล้ว ยังร่วมสมทบทุนในการพัฒนา หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น อีกด้วย โดยในครั้งนี้ได้กำหนดการจัดงาน 3 วัน

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

กิจกรรมภายในงาน

มีบริษัทร้านค้าร่วมภายในงาน 69 ร้าน จำนวน 105 บูธ มีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น บริการสเก็ตต์ภาพเหมือน/ภาพล้อ จากนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร การแสดงดนตรีของนักศึกษา และกิจกรรมเล่นเกมชิงของรางวัล

สำหรับกิจกรรมเสวนานักเขียนยังคงมีเป็นประจำทุกวันเช่นเดิม

 • สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน และทีมงานผู้จัดทำเว็บไซต์ "วิชาการ.คอม" ได้แก่ ดร.พิเชษฐ กิจธารา ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ และ ผศ.ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
 • คุณชญาดา มัสยวาณิช ร่วมพูดคุยกับงานเขียนชิ้นใหม่ “My Boy Friend เพื่อนชายของโบ”
 • สัมภาษณ์ คุณพล โกมลบุตร นักเขียนจากสำนักพิมพ์ A Book และ รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ นักเขียนจากอมรินทร์พริ้นติ้ง
 • สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้จัดทำหนังสือทำมือ “ตึกกลม”

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4

การจัดงานครั้งที่ 4 จัดขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยเว้นระยะการจัดงานไป 1 ปี (พ.ศ.2551) เป็นการงดกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การจัดงานในครั้งที่ 4 มีการจัดทั้งสิ้น 5 วัน

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

กิจกรรมภายในงาน

มีบริษัท/ร้านค้า ร่วมงานทิ้งสิ้น 81 ร้าน จำนวน 128 บูธ ในครั้งนี้มีการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมบริจาคเงิน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ให้กับ บ้านโฮมฮัก มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน

ส่วนกิจกรรมเสวนานักเขียน มีนักเขียนร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 5 ท่าน ได้แก่

 • คุณกรรณิกา ธรรมเกษร และ คุณเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ร่วมพูดคุยถึงงานเขียน “จะมืดกี่ด้านก็ผ่านได้”
 • คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ.2549 ร่วมพูดคุยถึงงานเขียน “ความสุขของกะทิ”
 • สัมภาษณ์ คุณสรกล อดุลยานนท์ “หนุ่มเมืองจันท์” นักเขียนจาก มติชน สุดสัปดาห์
 • คุณชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ร่วมพูดคุยถึงงานเขียน “Bo Appetite”

กิจกรรมเสวนานักเขียนในครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทั่วมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านทาง IP-TV ด้วย


Personal Tools