ยุทธศาสตร์ 3 ประการ

ยุทธศาสตร์ หรือกรอบชี้นำการปฏิบัติร่วมกัน ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อให้สอดคล้องและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และของคณะวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

แผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • สร้างระบบและบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม (ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 • ส่งเสริมการให้บริการด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ (ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ)

แผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับของคณะวิทยาศาสตร์

 1. ให้บริการเพื่อสนับสนุนบุคลากรสายอาจารย์ ในการพัฒนาด้านกระบวนการเรียน/เทคนิคการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
 2. ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถให้มาศึกษาที่คณะฯ และส่งเสริมให้บัณฑิตมีความพร้อมที่จะออกไปทำงาน/ประกอบอาชีพ เป็นคนดีของสังคม
 3. ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลงานวิจัยของคณะฯ

แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (Initiatives)

ตัวชี้วัด ( KPI)

 • ร้อยละของผู้รัับบริการที่มีความพึงพอใจในการบริการ ไม่ต่ำกว่าระดับ 3.75 ต่อ 5 คะแนน
 • บุคลากรได้รับการรับรองคุณภาพระดับชาติ หรือนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างความเป็นเลิศในการใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานและการบริการ

แผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • สร้างระบบสารสนเทศผลงานวิจัยและระบบประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและสากล ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

(ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย)

 • พัฒนาเว็บไซต์ให้มีความเป็นนานาชาติ เพื่อให้เป็นทั้งแหล่งข้อมูลและเป็นพื้นที่ซึ่งกระตุ้นให้แกิดการเรียนรู้ของประชาคม (ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความเป็นสากล)
 • พัฒนาระบบ E-learning (ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน)
 • พัฒนาระบบ E-journal และ E-research (ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน)

แผนกลยุทธ์์ ที่สอดคล้องกับของคณะวิทยาศาสตร์

 1. ให้มีการดำเนินการเรื่องคลังความรู้ของคณะฯอย่างเป็นระบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย
 2. ดำเนินการ/ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของคณะฯ ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 3. ใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดทำระบบและให้บริการสารสนเทศงานวิจัยของคณะฯ
 4. ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ของคณะฯ โดยใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (Initiatives)

 • พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ และเข้าถึงได้

ตัวชี้วัด ( KPI)

 • 80% ของผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่มมีความพึงพอใจ มากกว่า 3.75 ต่อ 5 คะแนน
 • จำนวนฐานข้อมูล และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล : ค่าเฉลี่ยจากมาตรวัด 5 ระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างความเป็นเลิศในการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) (ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ)
 • โครงการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรทุกประเภทให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย (ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 : ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด)
 • โครงการจัดทำทะเบียนบุคคลผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ (คลังสมอง หรือ Expert List) (ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 : ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด)
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรต่างส่วนงานในทุกระดับ (ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 : ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด)

แผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับของคณะวิทยาศาสตร์

 1. ให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถดำเนินการวิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานประจำของตนเองได้
 2. ให้บุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้
 3. พัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะในการทำงานร่วมกันเพื่อคณะฯ มีความรักในสถาบันและรับผิดชอบต่อสังคม
 4. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรโดยมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 5. ให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่บุคลากรทุกระดับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 6. ให้บุคลากรได้รับการอบรมในเรื่องต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
 7. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร

แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (Initiatives)

 • โครงการ routine to Research (R2R)/งานวิจัยองค์กร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 • จัด/ส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ / ทักษะ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่/ความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม
 • จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงาน (SOP) ทุกงาน
 • จัดอบรมเพื่อพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรในการพัฒนาตน พัฒนางานเพื่อองค์กร และรับผิดชอบต่อสังคม
 • จัดตั้งกลุ่ม CoP เพื่อการจัดการความรู้ (สมาชิกมีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) มีการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด ( KPI)

 • อัตราส่วนของผลผลิตต่องบประมาณ/ทรัพยากร เพิ่มขึ้น
 • ร้อยละของโครงการวิจัย R2R และงานวิจัยองค์กร ที่ทำสำเร็จตามกำหนด / มีการรายงานผลในปีงบประมาณ
 • ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
 • ร้อยละของคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่จัดทำเสร็จ ต่อจำนวนคู่มือที่จำเป็นต้องมีทั้งหมดในสำนักงานคณบดี
 • จำนวนครั้งที่จัดอบรม/บรรยายพิเศษ เพื่อการพัฒนาตนเพื่อองค์กรและสังคม / ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ต่อบุคลากรทั้งหมด
 • ร้อยละของจำนวนกลุ่ม CoP ที่ดำเนินงานต่อเนื่อง
 • ร้อยละของจำนวนคลังความรู้ด้านต่างๆ ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

External Links


Personal Tools