วิธีการเขียน Dokuwiki

คำนำ

บทความนี้ เป็นสรุปโดยย่อของเทคนิควิธีการเขียนบทความร่วมกันอย่างง่ายๆ ด้วยระบบ Dokuwiki โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขทุกคน สามารถช่วยกันเขียนบทความต่างๆ ในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้องหรือมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นคลังความรู้ รวมทั้งเผยแพร่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป บนเว็บไซต์ วิกิ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วิธีการเขียน

 • คลิกเลือก Create this page เมื่อเริ่มเขียนเป็นครั้งแรก หรือทำการแก้ไขหน้าที่มีอยู่แล้วโดยการคลิกเลือก Edit this page
 • เขียนบทความ โดยใช้คำสั่งหรือเครื่องมือ (tools) ต่างๆ เพื่อการจัดแต่งตัวอักษร เน้นข้อความ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ หรือ upload ภาพประกอบ
 • ควรลงชื่อผู้เขียนบทความ พร้อมวันที่แก้ไขล่าสุดทุกครั้ง โดยการกด Alt-Y หรือปุ่ม Insert signature
 • กดปุ่ม save เพื่อบันทึกข้อมูล

คำสั่งที่ใช้ในการเขียน

toolbar.jpg

จากซ้ายไปขวา …

 • ตัวอักษรหนา ตัวอักษรเอียง ขีดเส้นใต้ตัวอักษร เน้นตัวอักษร ขีดเส้นคร่อม
 • H1 - H5 เพื่อระบุหัวเรื่องตามลำดับขั้นที่ 1-5 (heading)
 • การสร้าง Internal Link และ External Link (URL)
 • การทำ list รายการ ทั้งแบบตัวเลข (Number) และแบบ Bullet
 • การขีดเส้นคั่น Horizontal Rule
 • การใส่ภาพหรือ files ประกอบอื่นๆ เช่น .jpg, .pdf, .ppt
 • การใส่ไอคอนแทนคำพูด (emoticon)
 • การใส่อักขระพิเศษต่างๆ (Special Characters)
 • ลงท้ายด้วยชื่อผู้เขียน พร้อม email address วันที่และเวลาปรับปรุงแก้ไขล่าสุด

นอกจากนั้น อาจใช้คำสั่งแบบ HTML เพิ่มเติมเองได้ เช่น

 • ตัวอักษรยกขึ้น ใช้คำสั่ง < sup > < /sup > ตัวอย่างเช่น A2
 • ตัวห้อย ใช้คำสั่ง < sub > < /sub > ตัวอย่างเช่น H2O

H - Heading

เนื้อหาควรจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ และแยกส่วนเอกสารให้ชัดเจนด้วยหัวเรื่อง (Heading) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ระดับ จากใหญ่สุด → เล็กสุด ดังนี้ H1, H2, H3, H4, H5 ซึ่งหากเราแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ด้วย Heading เช่นนี้ ระบบจะทำการสร้างสารบัญ (Table of Content) ที่มุมขวาบน ให้เราโดยอัตโนมัติ

การจัดแต่งตัวอักษร

ตัวหนา ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง ตัวหนาและเอียง

การสร้าง Link

 • เราสามารถสร้าง link ให้แก่ข้อความ เพื่อเชื่อมโยงข้อความหรือคำดังกล่าว ต่อไปยังหน้าอื่นๆ ที่อยู่ภายใน wiki นี้
 • หรือจะ link จากข้อความหรือคำดังกล่าว ต่อไปยัง URL ของเว็บไซต์ที่อยู่ภายนอกก็ได้
 • โดยการคลิก link.jpg

การทำ List รายการ

เราสามารถทำรายการย่อย ทั้งเป็นรายการแบบเรียงตามตัวเลข (Ordered List) 1, 2, 3, … หรือเรียงแบบ Bullet (Unordered List) โดยการคลิก list.jpg

การสร้างตาราง

 • การระบุหัวเรื่องให้กับตาราง ให้ใช้เครื่องหมาย ^ คั่นหน้า-หลังข้อความ
 • ตัวอย่างเช่น ^ ^พ.ศ. 2551^พ.ศ. 2552^
 • การสร้างตาราง ให้ใช้เครื่องหมาย | คั่นหน้า-หลัง ของแต่ละรายการ ตามจำนวนคอลัมน์
 • ตัวอย่างเช่น ^ผลงานวิจัย|300 บทความ|400 บทความ|


พ.ศ. 2551พ.ศ. 2552
ผลงานวิจัย300 บทความ400 บทความ


การใส่ภาพประกอบ

 • คลิก Upload file ที่ Toolbox เพื่อนำภาพเข้า ตัวอย่างเช่น file ภาพชื่อ test.jpg
 • เมื่อทำการ upload ภาพขึ้นไปไว้ในระบบแล้ว ให้คลิกที่ภาพนั้น จะได้คำสั่ง ดังนี้ { { :test.jpg } }
 • คัดลอกคำสั่ง { { :test.jpg } } มาใช้งาน
 • อาจเขียนคำอธิบายภาพ เพิ่มเติมได้ ดังนี้ { { test.jpg|ชื่อภาพ } }


การอ้างอิงในลักษณะ footnote

การระบุแหล่งอ้างอิง ให้ใช้เครื่องหมาย ( ( … ) ) คร่อมรายการอ้างอิงนั้น และนำไปเขียนต่อท้ายเนื้อหาตามต้องการ … ตัวอย่างเช่น เนื้อหาจากบทความ “วิธีการเขียน Dokuwiki” นี้ อ้างอิงมาจาก 1)


สร้างกรอบ (Box) ให้กับเนื้อหา

 • ใช้คำสั่ง < box width classes colour |title text>contents text</box >
 • ตัวอย่างเช่น < box 50% center blue|title text>contents text</box >

title text

contents text

รูปแบบ (Classes) ต่างๆ ได้แก่ round (มุมกล่องมน), blue (โทนสีฟ้า), red (โทนสีแดง), green (โทนสีเขียว), orange (โทนสีส้ม), left (กล่องอยู่ชิดซ้ายของหน้าจอ), right (กล่องอยู่ชิดขวาของหน้าจอ), center (กล่องอยู่กลางหน้าจอ)

สี (Colours) มี 4 ลักษณะ คือ 1) content background 2) title background 3) outer box background 4) borders

ตัวอย่างเช่น < box 40% left #f99 #fc9 #fcc #f60|title>the box contents</box|caption >

title

the box contents

caption

1) บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และวาทินี แซ่ลิ้ม. ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ออนไลน์ด้วยวิกิ : คู่มือการใช้งาน Dokuwiki. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการความรู้ืทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551.

Personal Tools