ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน

ข้อมูลจาก ศัพท์บัญญัติ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในรูปแบบซีดีรอม รุ่น 1.1 และเว็บไซต์http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php

ศัพท์วิทยาศาสตร์

อังกฤษไทย
DNA (deoxyribonucleic acid)ดีเอ็นเอ (กรดดีออกซิไรโบนิวคลิอิก)
chemical physicsฟิสิกส์เชิงเคมี
enzymeเอนไซม์
fluorescenceฟลูออเรสเซนซ์, การวาวแสง, การเรืองแสง
kineticsจลนพลศาสตร์ [อ่านว่า จะละนะพนละสาด]
metabolismเมแทบอลิซึม, กระบวนการสร้างและสลาย
molecular biologyชีววิทยาระดับโมเลกุล
neuroscienceประสาทวิทยาศาสตร์
physical biochemistryชีวเคมีเชิงฟิสิกส์
physical chemistryเคมีเชิงฟิสิกส์
spectroscopyสเปกโทรสโกปี
thermodynamicsอุณหพลศาสตร์

ศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์

อังกฤษไทย
analogแอนะล็อก
digitalดิจิทัล
e-learning (electronic learning)อีเลิร์นนิง (การเรียนอิเล็กทรอนิกส์)
electronic mail (e-mail)ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
fileแฟ้ม แฟ้มข้อมูล
graphicกราฟิก
graphicsภาพกราฟิกส์
hard diskจานบันทึกแบบแข็ง
Internetอินเทอร์เน็ต
videoวีดิทัศน์
web pageเว็บเพจ
web site เว็บไซต์, ที่อยู่เว็บ

Admin 2009/04/30 12:46


Personal Tools