เกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence)

http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/ecpethai.pdf

ข้อกำหนด 7 หมวด (1,000 คะแนน)

หมวด 1 การนำองค์การ (120 คะแนน)

หัวข้อ 1.1 การนำองค์การโดยผู้นำระดับสูง (70 คะแนน)

ผู้นำระดับสูงนำสถาบันอย่างไร ให้อธิบายถึงกระทำโดยผู้นำระดับสูง ในการชี้นำและทำให้สถาบันมีความยั่งยืน รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้นำระดับสูงสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีผลการดำเนินการที่ดียิ่งขึ้น

หัวข้อ 1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (50 คะแนน)

สถาบันดำเนินการอย่างไรในเรื่องการกำกับดูแล และทำให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้อธิบายถึงระบบธรรมาภิบาลและแนวทางการปรับปรุงระบบการนำ อธิบายวิธีการที่สถาบันสร้างความมั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ทำให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (85 คะแนน)

ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการตรวจประเมินว่าสถาบันจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของสถาบันอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่เลือกไว้เพื่อนำไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์บังคับ ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า

หัวข้อ 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ (40 คะแนน)

องค์การจัดทำกลยุทธ์อย่างไร ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ให้ความสำคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งสรุปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของสถาบันและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (45 คะแนน)

ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ให้สรุปแผนปฏิบัติการ แสดงวิธีการนำไปสู่การปฏิบัติและตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สำคัญของผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ รวมทั้งคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคตของสถาบัน เปรียบเทียบตัววัดหรือตัวบ่งชี้กับคู่เปรียบเทียบสำคัญ

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (85 คะแนน)

เป็นการตรวจประเมินถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความสำเร็จด้านตลาดในระยะยาว กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันนี้ครอบคลุมถึงวิธีการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวิธีการที่สถาบันรับฟัง “เสียงของลูกค้า” (ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และใช้สารสนเทศนี้เพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

หัวข้อ 3.1 ความผูกพันของลูกค้า (40 คะแนน)

องค์การมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับทั้งสองกลุ่ม ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันกำหนดหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้บริการที่มี ให้อธิบายถึงวิธีการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

* หัวข้อ 3.2 เสียงของลูกค้า (45 คะแนน)

วิธีการรวบรวม และใช้สารสนเทศจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวิธีการประเมิน ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้สารสนเทศดังกล่าวเพื่อปรับปรุงความสำเร็จในวงการศึกษา

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (90 คะแนน)

เป็นการตรวจประเมินว่าสถาบันเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์เชิงความรู้อย่างไร มีการ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร และมีการทบทวนและใช้ผลการทบทวนในการปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างไร

หัวข้อ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์การ (45 คะแนน)

เป็นการตรวจประเมินว่าสถาบันเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์เชิงความรู้อย่างไร มีการ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร และมีการทบทวนและใช้ผลการทบทวนในการปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างไร ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันใช้ในการวัด วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนและผลการดำเนินการของสถาบัน โดยการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของสถาบัน

หัวข้อ 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (45 คะแนน)

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสารสนเทศ ความรู้ของสถาบัน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันสร้างและจัดการสินทรัพย์เชิงความรู้ของสถาบัน

หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Focus) (85 คะแนน)

เป็นการตรวจประเมินว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการผูกใจจัดการ และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน หมวดนี้ให้พิจารณาความสามารถของ สถาบันในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตรากำลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อนำไปสู่ผลการดำเนินการที่ดี

หัวข้อ 5.1 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement)(45 คะแนน)

องค์การมีวิธีการอย่างไรในการผูกใจผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในระดับองค์การและระดับบุคคล ให้อธิบายว่าสถาบัน ผูกใจ จ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อให้ได้ผลการดำเนินการที่ดี อธิบายว่าได้มีการพัฒนาสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงกลุ่มผู้นำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดี อธิบายว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน และใช้ผลการประเมินนั้นมาทำให้ผลการดำเนินการดียิ่งขึ้น

หัวข้อ 5.2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Workforce Environment)(40 คะแนน)

องค์การมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิผลและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ให้อธิบายว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถ และอัตรากำลังเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ ให้อธิบายว่าสถาบันดำเนินการอย่างไร เพื่อรักษาบรรยากาศในการทำงานให้ปลอดภัย มั่นคง และเกื้อหนุนต่อการทำงาน

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (85 คะแนน)

เป็นการอธิบายว่าสถาบันมีวิธีการออกแบบระบบงานอย่างไร รวมทั้งมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ เพื่อนำระบบงานดังกล่าวไปสร้างคุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จและยั่งยืน รวมทั้งอธิบายถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน

หัวข้อ 6.1 ระบบงาน (35 คะแนน)

องค์การมีวิธีการออกแบบระบบงานอย่างไร ให้อธิบายวิธีการในการกำหนดสมรรถนะหลักขององค์การ การออกแบบระบบงาน และ กระบวนการที่สำคัญเพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เกิดผลสูงสุดต่อการเรียนรู้ และความสำเร็จของผู้เรียน ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จและยั่งยืน รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

หัวข้อ 6.2 กระบวนการทำงาน (50 คะแนน)

องค์การมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทำงานหลักขององค์การ อธิบายว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ นำไปปฏิบัติ จัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานหลัก เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งทำให้สถาบันประสบความสำเร็จและยั่งยืน

หมวด 7 ผลลัพธ์ (450 คะแนน)

เป็นการอธิบายว่าองค์การมีผลการดำเนินการและการปรับปรุงในด้านที่สำคัญทุกด้านอย่างไร เช่น ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการนำสถาบัน ระดับผลการดำเนินการควรมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งและสถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาและให้บริการในลักษณะเดียวกัน

หัวข้อ 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (100 คะแนน)

เป็นการสรุปผลลัพธ์ที่สำคัญด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยแสดงผลลัพธ์จำแนกตามกลุ่มผู้เรียนและส่วนตลาด รวมทั้งนำเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของคู่แข่ง สถาบันการศึกษาอื่น และกลุ่มผู้เรียนที่เทียบเคียงกันได้

หัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า(70 คะแนน)

ให้สรุปผลลัพธ์ที่สำคัญของการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน รวมทั้งความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน โดยจำแนกผลลัพธ์ตามหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาอื่นๆ และตามประเภทผู้เรียน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาด รวมทั้งแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม

หัวข้อ 7.3 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด (70 คะแนน)

ให้สรุปผลลัพธ์การดำเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาดที่สำคัญของสถาบันโดยจำแนกตามประเภทของผู้เรียน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือส่วนตลาด รวมทั้งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม

หัวข้อ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (70 คะแนน)

ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานที่สำคัญ ในเรื่องความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานกับสถาบันและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยแสดงผลลัพธ์แยกตามความหลากหลายของผู้ปฏิบัติงาน และแยกตามกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

หัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลขององค์การ (70 คะแนน)

ให้สรุปผลลัพธ์การดำเนินการด้านปฏิบัติการที่สำคัญของสถาบัน ที่เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพิ่มประสิทธิผลของสถาบัน รวมทั้งความพร้อมของสถาบันต่อภาวะฉุกเฉิน โดยจำแนกผลลัพธ์ตามประเภทของหลักสูตรและบริการส่งเสริมการเรียนรู้ ประเภทผู้เรียน และส่วนตลาด และตามประเภทของกระบวนการและสถานที่ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม

หัวข้อ 7.6 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ (70 คะแนน)

ให้สรุปผลลัพธ์ที่สำคัญด้านธรรมาภิบาล และภาวะผู้นำของผู้นำระดับสูง รวมทั้งหลักฐาน การบรรลุตามแผนกลยุทธ์ ความรับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ ให้แสดงผลลัพธ์โดยจำแนกตามหน่วยงาน ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมด้วย

โครงร่างองค์การ

โครงร่างองค์การ แสดงให้เห็นภาพรวมของสถาบัน ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ความสัมพันธ์ที่สำคัญระดับองค์การ สภาพแวดล้อมการแข่งขัน และบริบทเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งแนวทางในการ ปรับปรุงผลการดำเนินการ โครงร่างองค์การแสดงเค้าโครงที่ช่วยให้เข้าใจสถาบันได้ดีขึ้น ผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาจากโครงร่างองค์การเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญต่อสถาบัน นอกจากนี้สถาบันยังสามารถใช้เป็นแนวทางและใช้จัดลำดับความสำคัญของสารสนเทศที่จะนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ในหมวด 1 - 7

1. ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะที่สำคัญของสถาบันของท่านคืออะไร

ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมของสถาบันและความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมืออื่นๆ โดยตอบคำถามต่อไปนี้:

ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ

2. สภาวะการณ์ขององค์การ : สภาวะการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร

ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ และระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการของสถาบัน โดยตอบคำถามต่อไปนี้:

ก. สภาพด้านการแข่งขัน

ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

ค่านิยมหลักและแนวคิด

เกณฑ์นี้ จัดทำขึ้นโดยอาศัยค่านิยมหลักและแนวคิดต่างๆ 11 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1. การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์
 2. การศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้
 3. การเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล
 4. การเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน และคู่ความร่วมมือ
 5. ความคล่องตัว
 6. การมุ่งเน้นอนาคต
 7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
 8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
 10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
 11. มุมมองเชิงระบบ

ระบบการให้คะแนน

กระบวนการ

หมายถึง วิธีการที่สถาบันใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อกำหนดของหัวข้อต่างๆ ในหมวด 1-6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินกระบวนการ ได้แก่

 • A (Approach ) – แนวทาง
 • D (Deployment การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
 • L (Learning) – การเรียนรู้
 • I (Integration) – การบูรณาการ

ผลลัพธ์

ผลผลิตและผลลัพธ์ของสถาบัน ในการบรรลุตามข้อกำหนดในหัวข้อ 7.1 ถึง 7.6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่

 • L (Level) – ระดับ (หมายถึง ระดับของผลการดำเนินการในปัจจุบัน)
 • T (Trends) – แนวโน้ม
 • C (Comparisons) – การเปรียบเทียบ
 • I (Integration) – การบูรณาการ

ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการ (หมวด 1-6)

 • ตั้งรับปัญหา (0-25%): การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่าเป็นกระบวนการ และส่วนใหญ่จะตอบสนองความ

ต้องการหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการกำหนดเป้าประสงค์ที่ดี

 • แนวทางเริ่มเป็นระบบ : สถาบันเพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติงานด้วยการใช้กระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ มีการประเมินผล การ

ปรับปรุง และเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน มีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ

 • แนวทางสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน : การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อการปรับปรุง โดยมีการแบ่งปันความรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน กระบวนการตอบสนองกลยุทธ์และเป้าประสงค์ที่สำคัญของสถาบัน
 • แนวทางที่มีการบูรณาการ : การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับผลกระทบ การวิเคราะห์ การมีนวัตกรรม และการแบ่งปันสารสนเทศและความรู้ ส่งผลให้การทำงานข้ามหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้กระบวนการและตัววัดในการติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้าประสงค์ของการปฏิบัติงานที่สำคัญ

Admin 2010/08/16 11:59


Personal Tools