แผนกลยุทธ์ ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

แผนกลยุทธ์ 2552-2555

ประวัติความเป็นมา

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ มีฐานะเป็นงานหนึ่ง ในสังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบพัฒนาบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ผ่านที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2547 และผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 361 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ 1) ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 2) หน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3) หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และในปัจจุบัน ได้มีการจัดทำโครงการพิเศษเพิ่มขึ้น อีก 1 โครงการ คือ โครงการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศคณะวิทยาศาสตร์ (Hall of Fame)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder)

องค์ประกอบกลยุทธ์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คำขวัญ (Motto) เราเป็นยิ่งกว่าห้องสมุด (More than a Library)
ปรัชญา (Philosophy) นำเสนอข้อมูล ที่ไว้วางใจได้เสมอ (Information you can trust)
ปณิธาน (Determination) ปัญญาของแผ่นดิน : Wisdom of the Land
ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร (Core values and Organization Culture)M = Mastery (เป็นนายแห่งตน)
A = Altruism (มุ่งผลเพื่อผู้อื่น)
H = Harmony (กลมกลืนกับสรรพสิ่ง)
I = Integrity (มั่นคงยิ่งในคุณธรรม)
D = Determination (แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ)
O = Originality (สร้างสรรค์สิ่งใหม่)
L = Leadership (ใฝ่ใจเป็นผู้นำ)
วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ
(Determined to be the First-class Science Library in Thailand)
พันธกิจ (Mission) สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(To excel in Science & Technology Information Services for Education and Research)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเด็นยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

Strategic Objectives : เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ประการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 1. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence)
 2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการ (Teaching and Learning Excellence)
 3. สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ และบริการวิชาการ (Healthcare and Services Excellence)
 4. สร้างความเป็นสากล (Internationalization)

Administrative Strategy : ส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์

 1. ความกลมกลืนในความหลากหลาย (Harmony in Diversity)
 2. ระบบสารสนเทศและการใช้ทรัพยากร (ICT-Based University & Resource Optimization)
 3. ทรัพยากรบุคคล (Human Capital)

คณะวิทยาศาสตร์

Strategic Objectives : เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ประการ ของคณะวิทยาศาสตร์

 1. พัฒนาบุคลากร
 2. พัฒนาระบบบริหาร
 3. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ
 4. เพิ่มเงินทุนอุดหนุนการวิจัย และรายได้จากการให้บริการ

วิสัยทัศน์ : “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล”

งานสารสนเทศฯ

ยุทธศาสตร์ 3 ประการ ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเป็นเลิศในการใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานและการบริการ
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า (PA)

External LinksPersonal Tools