โครงการ / กิจกรรม ประจำปี 2552

  1. โครงการจัดทำเว็บไซต์ึ (1) สำหรับโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์
  2. โครงการจัดทำเว็บไซต์ึ (2) สำหรับการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์
  3. โครงการจัดทำเว็บไซต์ึ (3) สำหรับโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  4. โครงการจัดทำข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 5 ปี (2003-2007)
  5. โครงการปรับปรุงสถานที่ เพื่อจัดทำ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

Admin 2009/03/23 07:44


Personal Tools