สมรรถนะ (Competency)

ความฉลาด (Intelligence) เป็นสมรรถนะพื้นฐานที่ผู้ทำงานทุกคน ทั้งที่มีผลงานโดดเด่นและผู้ที่ผลงานปานกลางจำเป็นต้องมีเหมือนๆกัน เมื่อทุกคนมีความฉลาดในระดับหนึ่งแล้ว ความฉลาดจะไม่แสดงความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน(Performance) อีกต่อไป … และนั่นเป็นสาเหตุที่จำเป็นต้องวัดสมรรถนะ (Competency)

David C. McClelland, 1993

ประเภทของ Competency

Competency (ศักยภาพ สมรรถนะ หรือขีดความสามารถ) สำหรับบุคลากรของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีีดังนี้

Core Competency

ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) หรือบุคลิกลักษณะ การแสดงออกของพฤติกรรม ของบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ที่สะท้อนให้เห็นถึง “ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ” / “ทัศนคติ ความเชื่อ อุปนิสัย” ของคนภายในหน่วยงานโดยรวม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีส่วนช่วยสนับสนุนหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายได้

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข กำหนดขีดความสามารถหลัก (Core Competency) ของบุคลากรไว้ดังนี้คือ

 • Core Competency ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
 1. M - Mastery เป็นผู้รอบรู้ มีความเชี่ยวชาญ
 2. A - Altruism ไม่เห็นแก่ตัว ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
 3. H - Harmony มีความเป็นเอกภาพ สามัคคี ปรองดอง
 4. I - Integrity มีความซื่อตรง มั่นคงในคุณธรรม จริยธรรม
 5. D - Determination มีความมุ่งมั่น มุมานะ กล้าตัดสินใจ
 6. O - Originality มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
 7. L - Leadership มีความเป็นผู้นำ
 • Core Competency ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 1. SERV - บริการที่ดี เป็นเลิศ (Service Excellence) และมีจิตใจรักการบริการ (Service Mind)
 2. ICT - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐานในทำงาน
 3. KM - พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน

Managerial Competency

ขีดความสามารถด้านการบริหาร (Managerial Competency)หมายถึง ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นขีดความสามารถทีมีได้ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับพนักงาน โดยจะแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานทุกคนจำเป็นต้องมีในการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จ และต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน เช่น ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของ Knowledge Management, Performance Agreement เป็นต้น

Functional Competency

ขีดความสามารถตามตำแหน่งงานหรือวิชาชีพ (Functional / Job / Technical Competency) หมายถึง ความรู้ ความสามารถในงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ พฤติกรรมและคุณลักษณะของบุคคล เฉพาะงานในแต่ละตำแหน่ง ที่บุคลากรจะต้องมีและต้องพัฒนา เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ แบ่งออกเป็น

 1. Competency สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคของห้องสมุด
 2. Competency สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการของห้องสมุด
 3. Competency สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะของมหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนขององค์ประกอบการประเมินผลงาน (performance) และการประเมินสมรรถนะ (competency) กำหนดไว้ดังนี้

 1. ตำแหน่งประเภทสนับสนุน 80 : 20
 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ 80 : 20
 3. ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับต้นและระดับกลาง) 50 : 50
 4. ตำแหน่งประเภทผู้บริหารอื่นๆ 60 : 40

สมรรถนะหลัก

 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 1) ความยึดมั่นในคุณธรรม Integrity)
 • คำจำกัดความ (Definition): ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจา เชื่อถือและไว้วางใจได้เสมอ
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
 • คำจำกัดความ (Definition): การมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยใช้เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยกำหนด อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 3) ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility)
 • คำจำกัดความ (Definition): ความทุ่มเท รับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กร
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 4) การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • คำจำกัดความ (Definition): ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทำงาน การแก้ไขปัญหา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 5) การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Planning)
 • คำจำกัดความ (Definition): ความสามารถในการวางแผน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 6) การพัฒนาตนเอง (Self Development)
 • คำจำกัดความ (Definition): ความสามารถในการแสวงหาและสั่งสมข้อมูลหรือองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาตนเองจนมีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น

สมรรถนะทางการบริหาร

 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 1) การมีวิสัยทัศน์(Visioning)
 • คำจำกัดความ (Definition): ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน ให้ตอบสนองต่อ

วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งความสามารถในการผลักดันและกระตุ้นจูงใจให้ผู้อื่นทำงานให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร

 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 2) ความเป็นผู้นำ(Leadership)
 • คำจำกัดความ (Definition): ความตั้งใจหรือความสามารถในการวางตนและเป็นตัวอย่างที่ดี การมีศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้น และให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ความตั้งใจและเต็มใจร่วมกันทำงานให้สำเร็จ ความสนใจ และความสามารถในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของทีมงานด้วยวิธีการอย่างเหมาะสม
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 3) ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน(Change Management)
 • คำจำกัดความ (Definition): ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันสมาชิกในองค์กรให้เกิดความต้องการจะปรับเปลี่ยน ไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ และดำเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 4) การคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking)
 • คำจำกัดความ (Definition): ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การลดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง การแปรวิกฤติเป็นโอกาส และการคิดเพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกสถานการณ์
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 5) การควบคุมตนเอง(Self Control)
 • คำจำกัดความ (Definition): การระงับอารมณ์ และพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมเมื่อถูกยั่วยุ หรือเผชิญความไม่เป็นมิตร หรือทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่อต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดต่อเนื่อง
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 6) การให้อำนาจแก่ผู้อื่น(Empowering Others)
 • คำจำกัดความ (Definition): ความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้อื่น โดยมอบหมายอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบให้ เพื่อให้ผู้อื่นมีอิสระในการสร้างสรรค์วิธีการของตนเพื่อบรรลุเป้าหมายในงาน
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 7) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
 • คำจำกัดความ (Definition): การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวมจนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่าง ๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 8) การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others)
 • คำจำกัดความ (Definition): ความตั้งใจและส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่เจตนาที่จะพัฒนาผู้อื่นและผลที่เกิดขึ้นมากกว่าเพียงปฏิบัติไปตามหน้าที่
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 9) การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
 • คำจำกัดความ (Definition): การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
 • ชื่อสมรรถนะ (Competency name) : 10) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(Communication & Influencing)
 • คำจำกัดความ (Definition): ความตั้งใจที่จะสื่อสารด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่าง ๆ ตลอดจนการชักจูง หว่านล้อม โน้มน้าวบุคคลอื่น และทำให้ผู้อื่นประทับใจ หรือเพื่อให้สนับสนุนความคิดของตน

เอกสารเพิ่มเติม


Personal Tools