คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ประจำปีงบประมาณ 2554

 1. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ (ชำนาญการ)
 2. เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
 3. สมภพ แสนสมบูรณ์สุข ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 4. อภิชัย อารยะเจริญชัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 5. วรัษยา สุนทรศารทูล ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 6. สรวง อุดมวรภัณฑ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 7. พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 8. นุชสรา บุญครอง ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. อรรถพล รักษ์ดำรงธรรม ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. อริศรา เฉิดมนูเสถียร ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. ศรีรมย์ คู้ลู้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 12. มัณฑนา สุนันตา ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 13. อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
 14. สาวิตรี เต็กแดง ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 15. บุญญาวดี พงษ์ศิลา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 16. ดวงพร โพธิ์บุตร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 17. รัตน์ชนก ยอดพินิจ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 18. สุภร ผลโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 19. สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 20. ธนิษฐา ชุ่มปัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 21. ภิรมย์ เหมือนแม้น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
 22. ศิริพร เพลินพนา ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด

แผนพัฒนาสมรรถนะส่วนบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ 2554

 1. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ (ชำนาญการ)
 2. เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
 3. สมภพ แสนสมบูรณ์สุข ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 4. อภิชัย อารยะเจริญชัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 5. วรัษยา สุนทรศารทูล ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 6. สรวง อุดมวรภัณฑ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 7. พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 8. นุชสรา บุญครอง ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. อรรถพล รักษ์ดำรงธรรม ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. อริศรา เฉิดมนูเสถียร ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. ศรีรมย์ คู้ลู้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 12. มัณฑนา สุนันตา ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 13. อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
 14. สาวิตรี เต็กแดง ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 15. บุญญาวดี พงษ์ศิลา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 16. ดวงพร โพธิ์บุตร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 17. รัตน์ชนก ยอดพินิจ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 18. สุภร ผลโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 19. สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 20. ธนิษฐา ชุ่มปัก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 21. ภิรมย์ เหมือนแม้น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
 22. ศิริพร เพลินพนา ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด

Personal Tools