การประกันคุณภาพ (QA) ประจำปี 2552

แนวทางการดำเนินงานของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ ของ**MUQD** (5 ด้าน 22 องค์ประกอบ) โดยเลือกฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานโดยตรง

มาตรฐานคุณภาพ ของระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD)

1) มาตรฐานคุณภาพด้านการบริหาร

องค์ประกอบ 1.1 ภาวะผู้นำ

ผู้นำ/ผู้บริหาร มีบทบาทในการชี้นำหน่วยงาน กำหนดทิศทางและเป้าหมายของหน่วยงาน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมผลการดำเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ / ค่าเป้าหมาย
1.1.1 ผู้นำกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน และถ่ายทอดไปสู่บุคลากร ผลการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหาร
องค์ประกอบ 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ์

กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงาน ติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานในภารกิจต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกันกับมหาวิทยาลัย

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ / ค่าเป้าหมาย
1.2.1
องค์ประกอบ 1.3 ทรัพยากรบุคคล

คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของหน่วยงาน หน่วยงานจึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ / ค่าเป้าหมาย
1.3.1
องค์ประกอบ 1.4 การจัดการความรู้

กำหนด คัดสรร รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการแลกเปลี่ยน ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ เพื่อแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สังคม

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ / ค่าเป้าหมาย
1.4.1
องค์ประกอบ 1.5 ระบบคุณภาพ

หน่วยงานมีระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สู่วัฒนธรรมคุณภาพ รวมทั้งการประเมินคุณภาพเพื่อนำไปสู่ความมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุกพันธกิจ

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ / ค่าเป้าหมาย
1.5.1
องค์ประกอบ 1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ที่มีประสิทธิืภาพ ทันสมัย และสามารถสนับสนุนการบริหารหน่วยงานในทุกด้าน

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ / ค่าเป้าหมาย
1.6.1
องค์ประกอบ 1.7 การประชาสัมพันธ์

มีระบบและกระบวนการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการที่มุ่งเป้าหมาย เพื่อให้ผลงานของหน่วยงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ / ค่าเป้าหมาย
1.7.1
องค์ประกอบ 1.8 การเงินและงบประมาณ

มีการบริหารจัดการการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ / ค่าเป้าหมาย
1.8.1
องค์ประกอบ 1.9 การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการบริหารความเสี่ยง ในการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำองค์กรเกิดความเสียหาย โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ตามยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ / ค่าเป้าหมาย
1.9.1

2) มาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษา

องค์ประกอบ 2.1 ระบบและกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา

< ไม่มี >

องค์ประกอบ 2.2 หลักสูตร

< ไม่มี >

องค์ประกอบ 2.3 กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล

< ไม่มี >

องค์ประกอบ 2.4 นักศึกษา

< ไม่มี >

องค์ประกอบ 2.5 ปัจจัยเกื้อหนุน

มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจในการจัดการศึกษา และนักศึกษาอย่างเพียงพอ

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ / ค่าเป้าหมาย
2.5.1 มีการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ ต่อนักศึกษา (สมศ. 6.9)
ค่าเฉลี่ยของผลการสำรวจความพิงพอใจ และประเมินคุณภาพการบริการของห้องสมุดโดยรวม (Library User Survey) 4 จากมาตรวัด 5 ระดับ
องค์ประกอบ 2.6 บัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา

< ไม่มี >

3) มาตรฐานคุณภาพด้านการวิจัย

องค์ประกอบ 3.1 ระบบและกลไก

< ไม่มี >

องค์ประกอบ 3.2 ผลงานวิจัย

< ไม่มี >

4) มาตรฐานคุณภาพด้านการบริการวิชาการ

องค์ประกอบ 4.1 ระบบและกลไก

< ไม่มี >

องค์ประกอบ 4.2 ผู้รับบริการ

< ไม่มี >

องค์ประกอบ 4.3 บริการ/ผลิตภัณฑ์

< ไม่มี >

5) มาตรฐานคุณภาพด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการ และการใช้ความรู้ วิทยาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละองค์กร

องค์ประกอบ 5.1 ระบบและกลไก

มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบ 5.2 ผู้รับบริการ

มีการดำเนินการอนุรักษ์ส่งเสริม/ มีการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับภารกิจหลัก

เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

กระบวนการ (Process)

ระดับที่ 1 - มีแผน หรือแนวทางในการดำเนินงาน (Plan)

ระดับที่ 2 - มีการดำเนินงานตามแผน อย่างเป็นรูปธรรม (Do)

ระดับที่ 3 - มีการประเมินผลการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ (Check)

ระดับที่ 4 - นำผลการดำเนินงานมาจัดทำมาตรฐานที่ปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ (Act)

ระดับที่ 5 - มีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

ระดับที่ 6 - มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทำงานแนวใหม่ หรือนวัตกรรม (Breakthrough / Innovation)

ระดับที่ 7 - มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ผลลัพธ์ (Results)

ระดับที่ 1 - ไม่มีการรายงานผล หรือผลลัพธ์ไม่ตรงกับแผนงานและเป้าหมาย (No/Inaccurate)

ระดับที่ 2 - มีการรายงานผลลัพธ์ หรือเครื่องชี้วัด ที่ตรงกับแผนงานและเป้าหมาย (On Target)

ระดับที่ 3 - ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Above Target)

ระดับที่ 4 - การติดตามผลต่อเนื่อง แสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Upward Trend)

ระดับที่ 5 - มีการนำผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับประเทศ

ระดับที่ 6 - มีการนำผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับภูมิภาคเอเชีย

ระดับที่ 7 - มีการนำผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับโลก


Personal Tools