การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

SWOT Analyis โดยการระดมความคิดเห็น ของบุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง หรือข้อได้เปรียบ (S - Strengths)
M1 (Man) บุคลากรมีความรักและความสามัคคี แต่ละคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน สามารถเกื้อกูลกันเพื่อทำงานเป็นทีมได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ และมักได้รับคำชื่นชมจากผู้ใช้บริการอยู่เสมอ
M2 (Money) งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรหนังสือ วารสาร และพัฒนาบุคลากรไม่ค่อยมีปัญหามากนัก
M3 (Material) บุคลากรทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่พร้อม ในระดับน่าพึงพอใจ; เป็นห้องสมุดที่มีฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิทยาศาสตร์ ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
M4 (Management) การบริหารงานทั้งหมดกำกับดูแลโดยหัวหน้างาน และขึ้นตรงต่อคณบดีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดโดยตรง จึงสามารถดำเนินการได้รวดเร็วโดยไม่ผ่านขั้นตอนมากนัก มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม และทำงานแบบคร่อมสายงาน
M5 (Marketing) เป็นห้องสมุดที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์มายาวนาน เป็นที่รู้จักของอาจารย์ และนักศึกษาสถาบันอื่นๆ จากภายนอก

ปัจจัยภายใน

จุดอ่อน หรือข้อเสียเปรียบ (W - Weaknesses)
M1 (Man) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาชีพในระดับสูง ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนา บางส่วนยังมีปัญหาในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
M2 (Money) ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือการปรับปรุงสถานที่ซึ่งใช้งบประมาณมาก
M3 (Material) หนังสือที่มีสภาพเก่ายังมีจำนวนมาก แม้จะพยายามทดแทนด้วยหนังสือใหม่ แต่อัตราการเติบโตของหนังสือใหม่ยังไม่รวดเร็วพอ หนังสือยังมีสาขาวิชาที่ไม่หลากหลาย เพราะมุ่งเน้นเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และไม่ค่อยมีหนังสือ วารสาร นิตยสาร สำหรับอ่านนอกเวลา หรือเพื่อความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ; ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และระบบบริการสื่อมัลติมีเดียยังไม่พร้อมเท่าที่ควร; ทำเลที่ตั้งของห้องสมุด รวมทั้งทางขึ้นห้องสมุด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของตึกฟิสิกส์ หาค่อนข้างยาก ไม่เด่นชัด
M4 (Management) การควบคุมคุณภาพภายในของการปฏิบัติงาน และการประกันคุณภาพบริการยังทำได้ไม่เต็มรูปแบบ
M5 (Marketing) การบริการหลายอย่างยังขาดการประชาสัมพันธ์ในรายละเอียด ทำให้ใช้ประโยชน์ในการบริการยังไม่เต็มที่ บางครั้งผู้ใช้ยังไม่ทราบ หรือทราบแต่ไม่ละเอียดลึกซึ้ง และไม่ทั่วถึง ประชาชนทั่วไปจากภายนอก ที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงมหาวิทยาลัย ยังไม่มาใช้บริการห้องสมุดเพื่อหาความรู้มากเท่าที่ควร

ปัจจัยภายนอก

โอกาสพัฒนา (O - Opportunities)
ปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสำคัญ กับการอ่านหนังสือมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งเอกชนและรัฐบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สัปดาห์หนังสือกันบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงมีส่วนช่วยทำให้กิจกรรมของห้องสมุดน่าจะได้รับความสนใจ จากบรรดานักศึกษาและผู้ใช้บริการทั่วไปมากขึ้นตามไปด้วย
ผู้บริหารคณะฯ เห็นความสำคัญของห้องสมุดว่าเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งในด้านการเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ให้บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บรวบรวม และประชาสัมพันธ์ผลงานและองค์ความรู้ของคณะฯ เป็นสื่อวัฒนธรรมขององค์กรด้วยอีกทางหนึ่ง

ปัจจัยภายนอก

อุปสรรค หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงาน (T - Threats)
บรรยากาศภายในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ค่อยข้างจะเงียบ ไม่คึกคัก ตามสไตล์ของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในห้อง Lab คงแก่เรียน ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อการทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของห้องสมุด ทำให้ต้องมีกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์กันมากเป็นพิเศษ
มีอาจารย์ และผู้ใช้บริการบางส่วนที่ยังคงยึดติดกับภาพลักษณ์ดั้งเดิมของห้องสมุดที่มี เล่มสิ่งพิมพ์เป็นจำนวนมาก และมีเนื้อหาเฉพาะทาง และยังคงชอบลักษณะของห้องสมุดที่เน้นวิชาการเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องมีบริการเสริมอื่นๆ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา (ตรี-โท-เอก) ส่วนอาจารย์มีจำนวนน้อย เนื่องจากมีทางเลือกอื่นที่จะใช้หนังสือโดยไม่ต้องสั่งซื้อเข้าห้องสมุด หรือไม่ต้องขอยืมจากห้องสมุด เช่น มีหนังสือส่วนตัว มีห้องสมุดของภาควิชา เป็นต้น

ผลการวิเคราะห์

SO (+/+) ข้อได้เปรียบของจุดแข็ง และโอกาสภายนอก
…………….
…………….
WO (-/+)แก้ไขจุดอ่อน โดยพิจารณาจากโอกาส
…………….
…………….
ST (+/-)แก้ไขหรือลดอุปสรรค โดยพิจารณาจากจุดแข็ง
…………….
…………….
WT (-/-)แก้ไขหรือลดความเสียหาย จากจุดอ่อนและอุปสรรค
…………….
…………….

เขียนโดย — Admin 2009/01/03 19:15


Personal Tools