ไทย english   

ข้อตกลงบริการยืมระหว่างห้องสมุด ผ่าน WorldShare ILL ระหว่าง 5 สถาบัน

 

บริการ WorldShare ILL คือบริการยืมระหว่างห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้ผู้ใช้บริการ ที่ประสงค์จะยืมหนังสือระหว่างสถาบัน เป็นความร่วมมือของห้องสมุด 5 สถาบัน ได้แก่ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

 • อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ใช้บริการบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัยห้องสมุดสมาชิก

 

ลักษณะการขอ / ให้บริการ

ทรัพยากรที่ให้บริการ

ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2558

ระเบียบปฏิบัติในการยืมสิ่งพิมพ์

 • จำนวนสิ่งพิมพ์ที่ให้ยืม : ไม่เกิน 3 เล่ม/คน/ครั้ง
 • ระยะเวลาการยืมตัวเล่ม : 3 สัปดาห์ โดยเริ่มนับระยะเวลาการยืมเมื่อผู้ใช้บริการได้รับตัวเล่ม
 • ระยะเวลาในการดาเนินการ : ภายใน 4 วันทำการ นับจากได้รับคำขอ
 • วิธีการจัดส่ง : จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง Article Exchange ในระบบ WorldShare ILL จัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS
 • ค่าบริการ
 •  

  ไม่มีค่าใช้บริการ

  มีค่าใช้บริการ ตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน

  • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยกเว้น กรณีฐานข้อมูลที่คณะแพทยศาสตร์ บอกรับให้ใช้อัตราค่าบริการใหม่ ตามความร่วมมือของห้องสมุดโรงเรียนแพทย์)
  • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

 • การชำรุด/สูญหาย : ให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศ
 • การสูญหายระหว่างการขนส่ง : ห้องสมุดที่ส่งเอกสารเป็นผู้รับผิดชอบ

 

วันที่เริ่มใช้ข้อตกลง 1 มีนาคม 2559