บริการสำเนาบทความ Document Delivery Service

1. บริการขอสำเนาบทความให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ให้บริการสำเนาบทความแก่ห้องสมุดอื่นๆ

บริการขอสำเนาบทความให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นบริการขอสำเนาบทความจากห้องสมุดหรือหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่บทความที่ต้องการไม่มีให้บริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข หากบทความที่ต้องการมีให้บริการภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สามารถใช้ บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ได้

ผู้ใช้บริการ

ให้บริการเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น

วิธีการใช้บริการ

- ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
- ติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5718 หรือ 5721 หรือ e-mail: lisc@mahidol.ac.th
- ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอใช้บริการ (ในกรณีที่ติดต่อด้วยตนเอง) หรือระบุข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ถูกต้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ (กรณีติดต่อผ่านอีเมล)
- เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่ให้บริการ โดยจะเลือกแหล่งให้บริการที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน เมื่อได้รับเอกสารแล้วจะทำการติดต่อไปยังผู้ขอใช้บริการเพื่อแจ้งให้ทราบ

อัตราค่าบริการ

ตามอัตราการให้บริการของแต่ละห้องสมุดหรือหน่วยงานที่ติดต่อ

วิธีการชำระค่าบริการ

ชำระค่าบริการ ณ เคาน์เตอร์บริการสืบค้น ชั้น 2 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ระยะเวลา

ประมาณ 2 วัน - 1 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้ให้บริการปลายทาง)

บริการสำเนาบทความแก่ห้องสมุดอื่นๆ

ผู้ขอใช้บริการ

- ห้องสมุดอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
- ห้องสมุด สถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

วิธีใช้บริการ

- ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
- ติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5718 หริอ 5721 หรือ e-mail: lisc@mahidol.ac.th
- ผู้ขอใช้บริการต้องระบุข้อมูลทางบรรณานุกรมมาอย่างละเอียดและครบถ้วนที่สุด เพื่อความถูกต้องในการให้บริการ
- ผู้ขอใช้บริการต้องระบุวิธีการจัดส่งบทความว่าต้องการในรูปแบบใด ได้แก่ ทางไปรษณีย์ธรรมดา ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือทางอีเมล หากไม่ได้แจ้งมา ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ธรรมดาให้ พร้อมระบุค่าบริการ
- เมื่อได้จัดส่งเอกสารออกไปแล้ว จะทำการแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบผ่านอีเมล หรือโทรศัพท์

อัตราค่าบริการ

เป็นไปตาม ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าปรับและค่าบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พ.ศ.2561

อัตราค่าบริการสารสนเทศ
ค่าบริการสืบค้นสารสนเทศ ครั้งละ 30 บาท
ค่าบันทึกผลการสืบค้น แฟ้มข้อมูลละ 30 บาท
อัตราค่าบริการสำเนาบทความ
ค่าทำสำเนาบทความ (บริการบุคคลและหน่วยงานภายนอก) หน้าละ 5 บาท
ค่าทำสำเนา โดยการสแกน หน้าละ 10 บาท
ค่าส่งสำเนาบทความ  
ทางไปรษณีย์ (แบบธรรมดา, ลงทะเบียน, EMS) ค่าใช้จ่ายตามจริง
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งละ 10 บาท

 

วิธีการชำระค่าบริการ
- ชำระค่าบริการ โดยธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10413 ในนาม น.ส.รัตน์ชนก ยอดพินิจ
ชำระค่าบริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งให้ภายใน 1-3 วัน