ขนาดของเว็บไซต์และจำนวนไฟล์ภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2554                  
WebPage Total scan  scma   scmi   scbc   scbi   scbt   scpl   scpa   scpy   scpm   scps 
1 WebPage                        
  *.HTM      20,318        200       7,985        358         165           14       714       1,238        354       1,360      1,328       6,602
  *.HTML      23,866          45       1,257            -         633           87         12       4,267        179     17,017        245         124
  *.ASP            241          59           86            -           68             -           -           27            -             1            -             -
  *.PHP      15,090          32       1,308            -         453           44         19       1,747            -     11,442          28           17
  *.JSP                 2            -              -               -           -             -            -             2            -             -
  Total      59,517        336    10,636        358      1,319          145       745      7,279        533    29,822     1,601      6,743
2 Rich File                        
  *.DOC            720          84         208          16           32             4         97           40          97           47          20           75
  *.XLS            253           131            -           17             -         13             1            -           87            -             4
  *.PPT            128          52             3            -             3           24           4             6          18             6            -           12
  *.PDF         4,255        237         845          32       1,046         292       319         286        218         458          86         436
  *.PS               79            -           78            -             -             -           -             1            -             -            -  
  Total         5,435        373      1,265           48      1,098          320       433          334        333          598        106          527
3 MEDIA                        
  *.JPG,*.JPEG    125,776      3,335     37,352      3,326     13,364     11,708     4,985     13,113      1,177       9,356      2,773     25,287
  *.TIF, *.TIFF               66           2             -            -           48             -           2             -            -             -            -           14
  *.GIF      19,999        419       2,415        220       1,609           85       377       4,409        371       4,208        307       5,579
  *.PNG         3,895          15       1,199        116         157         290         13       1,242          33         344           2         484
  *.AVI               47            -             4            -             2             -           -           30           1             2            -             8
  *.WMV            180            -            72           66             -           2           28          11             -            -             1
  *.MPEG1                  -            -              -             -             -           -             -            -             -            -             -
  *.MPEG2                  -            -              -             -             -           -             -            -             -            -             -
  *.MPEG4                  -            -              -             -             -           -             -            -             -            -             -
  *.MP3               53            -              -             -             2           -           47           4             -            -             -
  *.WAV            132            -              -             -             -           -         108            -             8            -           16
  *.WMA               15            -              -           15             -           -             -            -             -            -             -
  Total    150,163     3,771    40,970     3,734    15,261    12,085    5,379    18,977     1,597    13,918     3,082    31,389
  Grand Total    215,115     4,480    52,871     4,140    17,678    12,550    6,557    26,590     2,463    44,338     4,789    38,659
                           
4 Size (MB)      20,941        732       3,800        527       2,550       1,200     1,080 2790      2,160       1,720        132       4,250
5 Webboard         3,303            -             7            -       2,887             -         96           35            -             -        220           58
  Post            843               5           606           50           27            129           26
  Reply         2,460               2         2,281           46             8              91           32